فوت و فن معامله در فارکس

خط تاثیر در تحلیل سازه

خطوط تاثیر (مکانیک سازه) معنا و تعریف

چگونه برای ساخت یک خط از نفوذ؟ مکانیک سازه به روش لاگرانژ حرکتی است. جوهر آن در این واقعیت است که در یک سیستم است که در یک حالت کامل از تعادل، حاصل از همه نیروهای موجود در جابجایی جزئی صفر است نهفته است.

ویژگی این روش

برای ساخت خط نفوذ از واکنش، خم لحظه، نیروی برشی برای یک بخش معین از پرتو، استفاده توالی خاص از اقدامات. برای شروع، از لینک حذف شده است. علاوه بر این، خطوط تمیز از نفوذ تلاش داخلی به اداره تلاش مورد نیاز است. به عنوان یک نتیجه از چنین دستکاری سیستم با توجه به ساز و داشتن یک درجه آزادی است. در مسیر که در آن تنش های داخلی است در نظر گرفته تجویز جنبش خفیف. جهت آن باید شبیه به نیروی درونی می شود، تنها در این مورد خواهد بود کار مثبت است.

نمونه هایی از سازه

بر اساس حرکات معادله تصمیم محاسبه خط نفوذ خود ثبت، تعریف نیروی مورد نیاز است.

به عنوان مثال از این محاسبات در نظر بگیرید. خطوط ساخت تأثیرات نیروی عرضی در برخی از بخش الف به منظور مقابله با این کار، برای ساخت با توجه به پرتوهای جابجایی EPURE از یک حرکت واحد در جهت نیروی محصول ضروری است.

فرمول برای محاسبه تلاش

خطوط ساخت و ساز نفوذ است با استفاده از یک فرمول خاص انجام شده است. آن متصل می شود نیروی مورد نظر، مقدار نیروی که در پرتو عمل می کند، به مساحت شکل تشکیل شده توسط خط و محور از نمودار نفوذ تحت بار. و همچنین با یک شاخص از لحظه ای خم و خط مماس از نیروهای تاثیر و محور خنثی.

اگر جهت توزیع بار و نیروی متمرکز با جهت نیروی واحد سیار همزمان، آنها یک ارزش مثبت است.

لحظه ای خم ارزش مثبت در مورد که در آن با جهت عقربه های ساعت همزمان است. حمایت از خطوط برق کمتر از یک زاویه درست در خط تاثیر در تحلیل سازه زاویه چرخش از مثبت است. در انجام محاسبات استفاده می شود با نشانه های خود را ارزش و منطقه نفوذ خط هماهنگ. مکانیک سازه بر روی یک روش آماری برای ساخت نمودار است.

تعریف

در اینجا تعاریف اساسی است که مورد نیاز برای انجام نقشه های کیفی و محاسبات. خط نفوذ - یک خط که متصل به نیروی داخلی و جابجایی نیروهای تلفن همراه.

مختصات را نشان می دهد تغییر در نیروهای داخلی مورد تجزیه و تحلیل ظاهر می شود در یک نقطه خاص در پرتو در حالی که در حال حرکت در امتداد طول یک نیروی واحد. آنها نشان می دهد تغییر در نقاط مختلف از تلاش داخلی در نظر گرفته استفاده از یک بار ثابت خارجی ارائه شده است. نوع ساخت و ساز آماری بر اساس سابقه معادلات تعادل می باشد.

دو نوع از این ساخت و ساز از

ساخت خطوط نفوذ در تیرها و لحظه خم در دو حالت ممکن است. نیروی می تواند در سمت راست قرار داده و یا با توجه به بخش استفاده از چپ. هنگامی که شما در محل نیروهای بخش در محاسبات به سمت چپ انتخاب نیروهایی که حق عمل خواهد کرد. در سمت راست خود را از عمل است نیروهای چپ در نظر گرفته.

پرتو چند دهانه

پل ها، به عنوان مثال، پرتوهای کمکی هستند برای انتقال از یک بار خارجی بر روی بخش بلبرینگ از کل ساختار ساختمان استفاده می شود. پرتو اصلی است یکی این است که پایه حامل نامیده می شود. پرتوهای متقابل، که به زاویه اصلی سمت راست قرار دارد در نظر بگیرید.

کمکی (تک طول) تخته و الوار نامیده می شود، به آن وصل شده است که بار خارجی. چنین گزینه انتقال به اصلی بار پرتو گره در نظر گرفته. پنل منطقه واقع شده بین دو نزدیکترین سایت است. و آنها به عنوان نقطه محور اصلی، که متناسب با پرتوهای متقابل نشان داده است.

ویژگی های

خط نفوذ چیست؟ تعریف این مدت در پرتو ارتباط با نمودار نشان می دهد که تغییر از عوامل تجزیه و تحلیل که در حال حرکت نیروی واحد در پرتو. می تواند به عنوان یک نیروی برشی عمل می کنند، خم لحظه، حمایت واکنش. از خطوط هماهنگ نفوذ نشان می دهد اندازه از عوامل تجزیه و تحلیل در نقطه در زمان وقتی قدرت است بر روی آن. چگونه برای ساخت خطوط نفوذ پرتو؟ بر اساس یک روش آماری برای تهیه معادلات آماری. به عنوان مثال، برای یک تیر ساده در یاتاقان دو محور، که با یک نیروی حرکت می کند که پرتو. اگر ما یک فاصله خاص که در آن عمل را انتخاب کنید، آن را ممکن است به ساخت خط نفوذ از واکنش، به لحظه معادله ساخت دو نمودار نقطه.

سپس، یک منحنی از نیروی جانبی از تاثیر، برای این منظور، خطوط هماهنگ نفوذ در بخش.

راه های سینمایی به

را می توان در حرکات خط نفوذ بر اساس ساخته شده است. نمونه هایی از این قطعه را می توان در مواردی که یک پرتو به تصویر کشیده بدون حمایت که مکانیسم می تواند در جهت مثبت حرکت پیدا شده است.

برای ساخت خط نفوذ گشتاور خمشی خاص باید در بخش لولا موجود تعبیه شده است. در این مورد، مکانیسم نتیجه توسط یک زاویه واحد در جهت مثبت چرخش.

ساخت یک خط در نیروی ضربه عرضی ممکن است در الحاق در بخش اسلاید و گسترش پرتو به یک در جهت مثبت است.

شما می توانید راه سینمایی برای ساخت یک خط از لنگر خمشی و نیروی برشی در پرتو سگدست استفاده کنید. با در نظر گرفتن سمت چپ عدم تحرک در یک حرکت مشابه از پرتو فقط برای سمت راست در جهت مثبت است. با توجه به نفوذ از خطوط با توجه به فرمول، شما می توانید هر گونه تلاش را محاسبه کند.

روش محاسبات سینمایی

در محاسبات از روش حرکتی استفاده از یک فرمول که مربوط به تعداد میله های پشتیبانی، تعداد دهانه، لولا، درجه آزادی از کار. هنگامی که جایگزین مقادیر داده شده تعداد درجات آزادی خواهد مساوی صفر باشد، این کار می توان آماری تعیین می شود. اگر این رقم خواهد بود منفی، کار آماری غیر ممکن است، با مقدار مثبت از درجه آزادی است ساخت و ساز هندسی انجام شده است.

به منظور آن را آسان تر برای انجام محاسبات، به یک ایده روشنی در مورد ویژگی های کار دیسک در یک طرح ساختمان طبقه چند پرتو.

برای اعمال این تغییر حمایت لولا ثابت تمام لولا اصلی در پرتو در دسترس هستند.

پرتوهای انواع

این انواع مختلفی از پرتوهای چند دهانه به عهده گرفت. ویژگی از نوع اول است که در تمام دهانه، به جز برای اولین بار، استفاده می شود پشتیبانی لولا قابل حمل اگر به جای حمایت لولا استفاده کنید، خواهد شد از پرتو تک، که در آن هر یک از بر روی یک کنسول در نزدیکی ایستاده تکیه تشکیل شده است.

برای نوع دوم است در هم بافته دهانه، که دو پشتیبانی لولا-متحرک، دهانه، بدون مشخص می شود. در این مورد، داستان مدار بر روی تیرهای کنسول مرکزی بر اساس پرتوهای وارد کنید.

علاوه بر این، چنین پرتوهای، که در دو نوع قبلی تراز وسط قرار دارد وجود دارد. برای اطمینان از آماری Definability و پشتیبانی توسط پرتوهای درج، حمل یک اتصال افقی بین حمایت در پرتو مجاور سمت راست. طبقه همکف در یک طرح مشاع خواهد شد به پرتو اصلی ارائه شده و پرتوهای ثانویه برای طبقه فوقانی استفاده می شود.

نمودار عوامل قدرت داخلی

با استفاده از نمودار فاز می توانید نمودار ساخت و ساز برای یک پرتو از طبقه فوقانی و سازه پایان پایین تر انجام دهد. پس از تکمیل ساختمان را به عوامل داخلی برای طبقه فوقانی قدرت، برای تغییر همه ارزش پیدا شده برای واکنش از حمایت در جهت مخالف نیروی، و سپس ضمیمه آنها را در طرح در هر طبقه به طبقه پایین تر لازم است. در احداث ساختمان نمودار از پیش تعیین شده نیروهای بار هستند.

پس از اتمام ساخت و ساز از نمودار قدرت عوامل داخلی چک آماری کامل شاهین ترازو multispan انجام شده است. در هنگام چک کردن وضعیت باید بر طبق آن راضی شود، از مجموع تمام واکنش های و پشتیبانی از نیروهای داده صفر است. همچنین مهم است به تجزیه و تحلیل وابستگی انطباق دیفرانسیل برای سایت شده و از پرتو استفاده می شود.

در نمودار، که بیانگر تنوع از پشتیبانی داخلی یا یک ضریب توان در یک واکنش خاص (از پیش تعیین شده) بخش از ساختمان، یک تابع از محل اثر محموله در حال حرکت به نام خط. آنها مورد استفاده برای ساخت یک معادله آماری.

برای تعیین واکنش محاسبه ضریب قدرت داخلی و پشتیبانی از برخی از نفوذ با استفاده از نمایندگی های گرافیکی.

معنی محاسبات

در یک مفهوم گسترده مکانیک سازه به عنوان علمی که با توسعه روش محاسبه و تایید از اصول ساختار و سازه دیگر برای ثبات، استحکام و سفتی می پردازد. با تشکر از کیفیت و بهنگام بودن پرداخت به قدرت خط تاثیر در تحلیل سازه می تواند از امنیت ساخت و ساز ساختمان، مقاومت در برابر کل آنها به نیروهای داخلی و خارجی را تضمین کند.

برای رسیدن به نتیجه مورد نظر با استفاده از ترکیبی از اقتصاد و دوام.

محاسبات برای ثبات اجازه شناسایی شاخص های مهم از نفوذ خارجی برای اطمینان از ایمنی از تعادل با توجه به شکل و موقعیت در ایالت تغییر شکل.

محاسبات سفتی هستند برای شناسایی انواع انواع مختلف (تغییر شکل رسوب، ارتعاشات) با توجه به بهره برداری کامل از آن است که ساختارهای حذف شدند، تهدید استحکام ساختاری ناشی می شود.

به منظور جلوگیری از هر گونه حوادث، مهم است که به انجام چنین محاسبات، تجزیه و تحلیل شاخص های مرتبط مشتق شده مقادیر حد.

در حال حاضر، مکانیک ساخت و ساز با استفاده از انواع زیادی از روش های قابل اعتماد از محاسبات که تست از ساخت و ساز و مهندسی عمل اند جزئیات شده است.

با توجه به نوسازی و توسعه مستمر صنعت ساخت و ساز، از جمله مبانی نظری آن، ما می توانیم در مورد استفاده از روش های جدید با کیفیت بالا و قابل اعتماد به ساخت نقاشی صحبت کنید.

در مفهوم محدود مکانیک سازه در ارتباط با محاسبات نظری از میله، نوار، که ساختار تشکیل می دهد. عنوان پایه ای برای مکانیک سازه فیزیک، ریاضیات، مطالعات بنیادی تجربی هستند.

طرح های پرداخت، که در مکانیک سازه برای سنگ، بتن، چوب، فلز استفاده می شود، سوء تفاهم در طول ساخت و ساز ساختمان ها و سازه اجتناب کنند. فقط با حق نقاشی از پیش ساخته شده ممکن است در مورد ایمنی و قابلیت اطمینان سازه ایجاد صحبت کنید. ساخت خطوط نفوذ در پرتوهای کاملا جدی و عمل مسئول است، چرا که از دقت و صحت عمل بستگی به زندگی مردم است.

پروژه تحلیل سازه ها و خطوط تاثیر

دانلود پروژه پاورپوینت عمران - تحلیل خطوط تاثیر سازه ها

توضیح: این پاورپوینت به صورت کامل با تصاویر نمودارها و نیز محاسبات و مثالهایی تهیه گردیده است.

اشاره ای به بخشهایی از متن پاورپوینت دانلودی

پاورپوینت تحلیل سازه ها (خطوط تاثیر)

خط تاثیر سازه های معین

خط تاثیر عکس العمل های تکیه گاهی

مثال : رسم خط تاثیر عکس العمل های تکیه گاهی

روش سوم ( اصل کار مجازی) : اگر سازه ای تحت تاثیر یک تغییر مکان مجازی کوچک و سازگار با شرایط تکیه گاهی قرار گیرد , آنگاه مجموع کار انجام شده برابر صفر خواهد بود .

بارگذاری بحرانی تیر برای حالت فشاری

بارگذاری بحرانی تیر برای حالت کششی

مثال: قطار استاندارد E-60 به چه صورت باید روی تیر شکل زیر قرار گیرد تا عکس العمل B حداکثر گردد ؟

خط تاثیر نیروهای برشی

رسم خط تاثیر نیروی برشی با استفاده از اصل کار مجازی

تعیین برش ماکزیمم برای یک تیر ساده در اثر عبور بارهای متمرکز در یک مقطع معین، mn

رسم خط تاثیر لنگر خمشی با استفاده از اصل کار مجازی

قضیه : حداکثر مقدار لنگر خمشی در یک مقطع معین mn از یک تیر ساده در اثر عبور یکسری بار متمرکز

حداکثر مقدار لنگر خمشی از یک تیر ساده خط تاثیر در تحلیل سازه در اثر عبور یکسری بارهای متمرکز

1_ حداکثر مقدار لنگر (مطلق لنگر) در همسایگی وسط دهانه اتفاق می افتد.

2_ لنگر ماکزیمم مطلق در زیر چرخی اتفاق می افتد که لنگر وسط دهانه در زیر آن چرخ ماکزیمم می شود.

3_ تعداد چرخ هایی که لنگر ماکزیمم مطلق را بدست می دهند برابر همان چرخ هایی است که لنگر ماکزیمم وسط دهانه را بدست می دهند .

آموزش تحلیل سازه به زبان ساده – ۲۵ ساعت فیلم آموزشی به زبان فارسی

آموزش تحلیل سازه ۱ گروه آی سیویل با تدریس اختصاصی مهندس حمیدرضا جهاندیده آماده شد. در فیلم معرفی زیر که مشاهده میفرمایید به اختصار مشخصات و سرفصل های آموزش تحلیل سازه بصورت فیلم آموزشی را از زبان مدرس این دوره خواهید دید.

چرا آموزش تحلیل سازه را تولید کردیم؟

باتوجه به اینکه تحلیل سازه مهمترین درس پایه ای رشته مهندسی عمران هست و همه ما به علت عدم درک صحیح مفاهیم آن با مشکلات زیادی روبرو میشویم تصمیم بر آن شد که در ادامه آموزش های درسی گروه آی سیویل و با توجه به درخواست های بسیار فراوان از طرف کاربران آموزش تحلیل سازه به زبان ساده را بصورت یک فیلم اموزشی ۲۵ ساعته تولید کنیم

مشکلات مربوط به پاس کردن تحلیل سازه قطعا ساخت آموزش تحلیل سازه ۱ بسیار کار بسیار حساس و وقت گیری است و متاسفانه به دلیل پیچیدگی مفاهیم درس تحلیل سازه و نبودن منبع آموزشی مناسب برای یادگیری سریع و ساده تحلیل سازه یا پراکنده بودن منابع آموزشی ، بسیاری از دانشجویان با پاس کرن این درس مشکلات فراوانی دارند و افراد بسیار زیادی مجبور به صرف هزینه و وقت فراوان برای انتخاب مجدد این درس پس از شکست در هر ترم برای گذراندن تحلیل سازه میشوند

آموزش تحلیل سازه

عوارض جانبی عدم یادگیری صحیح تحلیل سازه !! دلیل دیگری که ما را مجاب به ساخت آموزش تحلیل سازه کرده است وابستگی دروس تخصصی عمران با این درس است که بازهم به دلیل عدم یادگیری صحیح این درس متاسفانه شاهد این هستیم که همکاران ما ضعف های بسیار زیادی در درک دروس اصلی مثل فولاد و بتن و… دارند .

خوب معلوم است وقتی ۴ عمل اصلی ریاضیات را بلد نباشید نمیتوانید حتی از پس حساب و کتاب معمولی هم بر بیایید . و بلد نبودن تحلیل سازه مثل همین بلد نبودن ۴ عمل اصلی ریاضی برای دروس تخصصی تر است !!

مشخصات اصلی آموزش تحلیل سازه به زبان ساده چیست؟

آموزش تحلیل سازه آی سیویل دارای مشخصات کلی زیر است

تحلیل سازه

۱- ۲۵ ساعت آموزش ویدئویی : فیلم آموزشی در حال حاضر بهترین روش یادگیری است چرا که شما میتوانید بارها و بارها هر قسمتی از درس را مرور کنید و در هر زمان و مکان دسترسی سریع به همه مفاهیم داشته باشید و در واقع استاد را با خود به خانه آورده اید

۲- فایل PDF جزوات: همراه این مجموعه کلیه فایل های جزوه ای که از روی آن در فیلم تدریس شده به شما داده میشود

۳- زبانی ساده برای یادگیری مفاهیم پیچیده : در این آموزش شما اصول تحلیل ساده را به زبانی بسیار ساده خواهید آموخت . برای ساده سازی این مفاهیم در ساخت مجموعه آموزش تحلیل سازه آی سیویل کلیه منابع مهم این درس را مرور کردیم و از جزوات و روش تدریس اساتید بزرگ در دانشگاه های مهم ایران مثل دانشگاه شریف استفاده کردیم تا بتوانیم به بهترین و ساده ترین شکل ممکن مفاهیم را برای شما بیان کنیم

۴- حل مثالهای متعدد: در ۲۵ ساعت آموزش تحلیل سازه به زبان ساده شما با بیش از ۷۲ مثال کاربردی و مهم روبرو خواهید بود که مدرس این دوره با تشریح تمامی جزییات آن را برای شما حل خواهد کرد تا با روش حل انواع مسائل تحلیل سازه آشنا شوید و در واقع نترسیدن از صورت سوال و کسب اعتماد به نفس برای حل هر مسئله ای از درس تحلیل سازه مهمترین و اولین عامل موفقیت در این درس است که ما این مسئله را برای خط تاثیر در تحلیل سازه شما ساده خواهیم کرد

۵- یادگیری عمیق نه سطحی ، مسئله این است !! : یادگیری تحلیل سازه اگر عمیق و اصولی باشد شما هیچگاه در آینده مشکلی برای دروس وابسته به این درس نخواهید داشت اما اگر بخواهید سطحی یاد بگیرید موفقیت زیادی کسب نمیکنید چون این درس یعنی مفهوم و مفهوم و مفهوم . این مجموعه شما را با مفاهیم به شکل ساده آشنا میکند

۶ -تمامی سرفص ها تدریس میشود : ملاک ساخت آموزش تحلیل سازه رعایت کردن سرفصل های وزارت علوم است که برای دانشگاه ها ابلاغ شده است و ما همه سرفصل ها را برای شما بدون هیچ کم و کاستی تدریس کردیم

۲۵ ساعت موزش تحلیل سازه به درد چه کسانی میخورد؟

فیلم آموزش تحلیل سازه

۱- دانشجویان : اگر در حال حاضر گرفتار پاس کردن این درس سخت هستید و میخواهید در سریعترین زمان ممکن به آمادگی لازم برای پاس کردن این درس برسید

۲- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد : اگر میخواهید برای حل سوالات تحلیل آماده شوید قطعا باید قبل از شروع به یادگیری نکات تستی مفاهی آن را بیاموزید پس این مجموعه برای شما کاملا مفید هست و کلید موفقیت شما برای یادگیری نکات تست است

۳- داوطلبان آزمون نظام مهندسی : برای پاسخگویی به سوالات تحلیل رشته عمران برای آزمون نظارت و مخصوصا آزمون محاسبات عمران اید تسلط کافی به مفاهیم تحلیل سازه داشته باشید پس این مجموعه میتواند پایه شما را بسیار قوی کند و مشکلات شما را برای عدم یادگیری صحیح تحلیل سازه در گذشته مرتفع سازد

۴ – دوستانی که در درس های تخصصی مشکل دارند : به همکارانی که به هر طریقی این درس را پاس کردند ولی الان بخاطر مشکلات پایه ای ناشی از عدم یادگیری صحیح تحلیل سازه قادر به درک و حل سوالات درس های تخصصی عمران نیستند توصیه اکید میکنیم که از این مجموعه استفاده کنند و یک بار برای همیشه مشکل را از ریشه حل کنند

سرفصل های آموزش تحلیل سازه آی سیویل چیست؟

این مجموعه ۲۵ ساعته در ۷ فصل تهیه شده که ریز سر فصل های آن را میتوانید با کلیک روی کمه زیر دانلود کنید همچنین میتوانید با انتخاب هر فصل از طریق منو های بازشو زیر آن را همینجا مشاهده بفرمایید

جزوه تحلیل سازه

نام فایل : جزوه تحلیل سازه فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 248 صفحه.بخشی از متن فایل:تحلیل سازه‌ها یا آنالیز سازه‌ها (Structural analysis) یا تئوری سازه‌ها (Theory of structures) یکی از زیر رشته‌ها و زمینه‌های عمده و مدرن در مهندسی عمران، می‌باشد که با استفاده از قوانین ریاضی و فیزیک به تحلیل و پیش‌بینی رفتار سازه‌ها می‌پردازد.روشی برای محاسبه میزان تغییر شکل، نیروهای داخلی و عکس العمل‌های تکیه‌گاهی یک سازه است. اطلاعات مورد نیاز برای این محاسبات مشخصات مقاطع سازه و بارهای وارد بر سازه هستند. پس از تحلیل سازه‌ها و تعیین نیروهای داخلی (برشی، محوری، لنگر خمشی و لنگر پیچشی) سازه را برحسب آن‌ها طراحی می‌کنند. منظور از طراحی تعیین مقاطع لازم برای اعضای مختلف است..فایل مزبور ، جزوه کامل برای درس تحلیل سازه می باشد که پس از بیان هر فصل درسی و پس از طرح مجموعه سوال تستی برای همان فصل ، جواب آنرا بصورت تشریحی بمنظور آمادگی دانشجو برای آزمون ارشد ودکتری ارایه می نماید..فهرست مطالب:فصل اول-بررسی کلی و تشخیص سازه ها1-1-سازه های معین و نامعین2-1-بررسی پایداری سازه هافصل دوم-تحلیل استاتیکی سازه های معین1-2-خرپا2-2-خط تاثیر3-2-قابفصل سوم-تغییر شکل سازه ها1-3-روش تیر مزدوج2-3-لنگر سطحفصل چهارم-تحلیل سازه های نامعین1-4-روش سازگاری تغییر شکل ها2-4-قضایای کاستیلیانو3-4-شیب-افت4-4-روش پخش لنگرفصل پنجم-تحلیل سازه های نامتقارن1-5-خواص تقارن مستقیم2-5-خواص تقارن معکوسبا سپاس

دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده:
1459
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 248

حجم فایل:6,097
کیلوبایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.


پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
.فایل مزبور ، جزوه کامل برای درس تحلیل سازه می باشد که پس از بیان هر فصل درسی و پس از طرح مجموعه سوال تستی برای همان فصل ، جواب آنرا بصورت تشریحی بمنظور آمادگی دانشجو برای آزمون ارشد ودکتری ارایه می نماید..

محتوای فایل دانلودی:

248 صفحه به فرمت pdf

برچسب ها:
تحلیل سازه استاتیکی معین نامعین پایداری خرپا قاب خط تاثیر تغییر شکل تیر مزدوج لنگر سطح کاستیلیانو شیبافت پخش لنگر نامتقارن متقارنمستقیم معکوس

به اشتراک بگذارید:

Tango Housing,بررسی مجتمع مسکونی مهرشهر,پاورپوینت مجتمع مسکونی,پروژه معماری,تجزیه و تحلیل مجتمع مهرشهر,تحلیل مجتمع مسکونی,دانلود پاورپوینت,دانلود پرو,طراحی مجتمع مسکونی,مجتمع مسکونی مهرشهر کرج,مجتمع مهرشهر کرج,مهرشهر کرج دانلود فایل پاورپوینت بررسی مجتمع مسکونی مهرشهر کرج دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی…

خرید گزارش کارآموزی,خرید گزارش کارورزی نمایندگی ایران خو,دانلود کارآموزی نمایندگی ایران خودرو,دانلود گزارش کار نمایندگی ایران خودرو,دانلود گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو,کارآموزی,کارورزی نمایندگی ایران خودرو,گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود فایل گزارش کارآموزی نمایندگی ایران خودرو دانلود فایل در زیر…

جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی,حسین میرمحمد صادقی,حقوق پیام نور,حقوق جزای اختصاصی 3,حقوق جزای اختصاصی خط تاثیر در تحلیل سازه پیام نور,خلاصه کتاب,دانشگاه پیام نور,دانلود جزوه,دانلود خلاصه کتاب,میرمحمد صادقی,نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی دانلود فایل خلاصه کتاب حقوق کیفری اختصاصی 3 (دکتر صادقی) + تست…

ابعاد پنج گانه شخصیت,ابعاد نگرشها,دانلود پاورپوینت,دکتر رضاییان,علی رضاییان,فصل هشتم رفتار سازمانی,فصل هشتم کتاب رفتار سازمانی,مبانی مدیریت رفتار سازمانی,مدل شکل گیری رفتار آدمی,مدل نیت,نگرش یا طرزتلقی,نگرشها و ارزشها,نگرشهای شغلی و رفتار دانلود فایل پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی…

اتفاقات برق شیراز,برق شیراز,دانلود کارآموزی,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی برق,کارآموزی در اتفاقا,کارآموزی در اتفاقات برق شیراز,کارآموزی در اداره برق,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی برق شیراز,گزارش کارآموزی برق قدرت,گزارش کارآموزی رشته برق دانلود فایل گزارش کارآموزی در اتفاقات برق شیراز دانلود فایل توضیحات:گزارش کارآموزی رشته…

ارزش ذاتی براساس مدل GGM,بدهی های جاری,پروژه مدیریت,تشریح صورت های مالی,جدول محاسبه سرمایه در گردش,دانلود صورت های مالی,شرکت معادن منگنز,شرکت منگنز,صورت سود و زیان,صورت مقایسه ای صورت سود و زیان,صورت های مالی,محاسبه FCFE,مدیریت مالی دانلود فایل تشریح جداول و صورتهای…

جزوه زبان 11 دبیرستان,جزوه کامل,خرید فایل,دانلود رایگان,دانلود فایل,زبان 11,زبان انگلیسی یازدهم,زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان,زبان کنکور,زبان یازدهم,فرافایل,فروش فایل,گرامر زبان 11 برای کنکور,گرامر زبان انگلیسی,گرامر زبان یازدهم,همکا دانلود فایل جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور کامل زبان انگلیسی یازدهم دبیرستان دانلود…

خودشناسی,خودشناسی انسجامی,مقياس,مقياس خودشناسی انسجامی دانلود فایل مقياس خودشناسی انسجامی دانلود فایل نمره گذاری مقياس خودشناسی انسجامی:مواد وارونه: 1-2-4-5-7-8-10-11-12 پرداخت و دانلود برچسب ها: مقياس خودشناسی خودشناسی انسجامی مقياس خودشناسی انسجامی

آوای تدافعی,آوای مطیع,آوای نوع دوستانه,انگیزه سکوت,انواع سکوت,تئوری مدیریت,ترس مدیران,دانلود پاورپوینت,رفتارسازمانی,سازمان,سکوت تدافعی,سکوت سازمان,سکوت سازمانی,سکوت مطیع,سکوت نوع دوستانه,عوامل سکوت,فضای سکوت,کارمند فعال,کارمند منفعل دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) سکوت سازمانی دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی رشته مدیریت با موضوع سکوت سازمانی، در حجم 30…

دانلود پاورپوینت با موضوع دستگاه عصبی برچسب ها: دستگاه عصبی خودمختارپاورپوینت دستگاه عصبیفیزیولوژی دستگاه عصبی pdfنحوه کار دستگاه عصبیبیماریهای سیستم اعصاب مرکزیدستگاه عصبی تنیاعصاب نخاعیبخشی از دستگاه عصبی مرکزی در جدول رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع دستگاه…

آزمون اجرا,آزمون نظارت,ازمون نظام مهندسی,بارهای انفجاری,پدافند غیر عامل,پناهگاه,خرید فایل,خلاصه نکات اجرایی,فروش فایل,فضاهای امن,کلید واژه,مبحث 21,مبحث بیست و یک,مقررات ملی,نظام مهندسی,همکاری در فروش فایل دانلود فایل خلاصه نکات مبحث 21 مقررات ملی ساختمان دانلود فایل توضیحات:خلاصه نکات مهم مبحث 11 مقررات…

آیسین سیکو,ایسوزو,تاریخچه تویوتا,تسلا موتورز,تویوتا,تویوتا بوشوکا,خدمات مالی تویوتا,دانلود پاورپوینت,دایهاتسو,درآمد تویوتا,دنسو,شرکت صنایع تویوتا,صنایع سنگین فوجی,فرافایل,لکسوس,محصولات پرفروش شرکت تویوتا,مدیریت ارشد,هینو موتورز دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) مطالعه شرکت تویوتا (TOYOTA) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت مطالعه شرکت تویوتا (TOYOTA)، در حجم 39 اسلاید، همراه با تصاویر.بخشی…

آرین قلی پور,خرید فایل,خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور,دکتر آرین قلی پور,فرافایل,کاملترین خلاصه کتاب,کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور,مدیریت منابع انسانی,مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور,مدیریت منابع انسانی قلی پور دانلود فایل کامل ترین خلاصه کتاب…

آز سیالات,آزمایش انبساط مخروطی,آزمایش اندازه گیری شدت جریان,آزمایش اوریفیس,آزمایش روتامتر,آزمایش ونتوری,آزمایشات سیالات,دانلود گزارش آزمایشگاه,فرافایل,گزارش آزمایشگاه,گزارش کار آزمایشگاه دانلود فایل گزارش کار آزمایشگاه سیالات دانلود فایل توضیحات:گزارش کار آزمایشگاه سیالات، شامل توضیحات کامل همراه با تصاویر.این فایل شامل انواع آزمایشات هیدروسیالات…

برونگرایی فرم زنان,برونگرایی فرم ویژه زنان,پرسشنامه برونگرایی,پرسشنامه درونگرایی,پرسشنامه درونگرایی فرم زنان,پرسشنامه درونگرایی و برونگرایی,دانلود پرسشنامه,درونگرایی فرم زنان,فرم ویژه زنان دانلود فایل پرسشنامه درونگرایی - برونگرایی (فرم ویژه زنان) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد درونگرایی - برونگرایی (فرم ویژه زنان)، در قالب…

GEP,localization,Matlab,WSN,الگوریتم GEP,الگوریتمGEP,برنامه نویسی بیان ژن,برنامه نویسی مبتنی بر بیان ژن,بیان ژن,پروژه کامپیوتر,تعیین موقعیت,تعیین موقعیت گره ها,شبکه حسگر بیسیم,کد متلب,گره ها در شبکه های حسگر بیسیم,متلب دانلود فایل کد متلب تعیین موقعیت گره های شبکه حسگر بیسیم با GEP دانلود فایل…

دانلود کارآموزی آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد,دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند ت,کارآموزی آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد,کارورزی آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد,گزارش کارآموزی آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد دانلود فایل گزارش کارآموزی جايگاه…

پاورپوینت طراحی لرزه‌ای و اجرای دیوار محوطه برچسب ها: فونداسیون دیوار محوطهشناژ دیوار حیاطجزئیات دیوار کشی محوطهدیتیل دیوار آجری محوطهفاصله درز انقطاع در دیوار محوطهاجرای دیوار محوطه با بلوک سیمانیدیوار محوطه آجریپی دیوار بلوکی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت طراحی…

پاورپوینت تحلیل موزه ریورساید - اسکاتلند برچسب ها: تحلیل موزه ریورساید بررسی معماری تحلیل موزه ریورساید پلان تحلیل موزه ریورساید تحلیل موزه ریورساید تحلیل موزهبررسی معماری موزهنمونه موردی خارجی موزهپلان موزهموزهموزه حمل و نقلبررسی معماری موزه حمل و نقل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل…

اعاده دادرسي کيفري,پایان نامه رشته حقوق,تزلزل در قطعيت آراء,دانلود پایان,دانلود پایان نامه,سيري تاريخي قطعيت آراء,قانون آيين دادرسي کيفري,قانون اصلاح ماده 18,قطعيت آراء در نظام کيفري ايران,قطعيت آراء کيفري,مفهوم قطعيت آراء,نقض آراء قطعي دانلود فایل تحقیق قطعيت آراء در نظام کيفري…

محاسبه و آنالیز آیتم ستاره دار (افزودنی بتن : روان کننده) برچسب ها: بتن کارایی بتن مصرف افزودنی روان کننده قیمت فهرست بها آیتم ستاره دار قیمت جدید شرایط عمومی مبلغ آنالیز بهای واحد تعدیل معکوس رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال های 84 – 88 – 92 - 96 برچسب ها: پاورپوینت انتخابات ریاست جمهوریانتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات ریاست جمهوری 84انتخابات ریاست جمهوری 88 انتخابات ریاست جمهوری 92 انتخابات ریاست جمهوری 96آمار انتخابات…

اهمال کاری,اهمال کاری تحصیلی,اهمال کاری سولومون,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه اهمال کاری,پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی,پرسشنامه اهمال کاری سولومون,پرسشنامه راث بلوم,پرسشنامه سولومون,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,راث بلوم,سولومون دانلود فایل پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی،…

اداره جلسات,انواع جلسات,تعریف جلسه,جلسات اداری,جلسات کاری,دانلود تحقیق,دانلود مبانی نظری,درباره جلسات اداری,فلسفه و چرایی برگزاری جلسات,مبانی نظری,مزایای ناشی ازبرگزاری جلسات,مشکلات ناشی از برگزاری,نحوه برگزاری جلسات,هدف از برگزاری جلسات دانلود فایل مبانی نظری جلسات اداری دانلود فایل توضیحات:مبانی نظری جلسات اداری، در…

طراحی دیافراگم در ساختمان کلمات کلیدی دیافراگم عملکرد لرزه زلزله صلبیت اجزا طراحی سیستم بار جانبی نیرو قایم یکپارچگی مقاومت تکیه گاه جمع کننده پخش کننده یال تیر لبه ای دیافراگم صلب نیمه صلب انعطاف پذیر رفتن به سایت اصلی…

1387,تربیت بدنی,تربیت بدنی و علوم ورزشی,دانلود رایگان نمونه سئوال,دفترچه سئوال,دفترچه سئوالات کارشناسی ارشد 87,سئوالات کارشناسی ارشد,سوالات آزمون کارشناسی ارشد,کارشناسی ارشد,کنکور,منابع آزمون کارشناسی ارشد دانلود فایل سوالات آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 87 دانلود فایل توضیحات:دفترچه سوالات…

آسیب شناسی اجتماعی,انحرافات اجتماعی,انحرافات و سیاست اجتماعی,جامعه شناسی انحرافات اجتماعی,جزوه جامعه شناسی اجتماعی,دانلود کتاب جامعه شناسی اجتماعی,دانلود کتاب روان شناسی,دانلود نمونه سوال,نمونه سوال پیام نور,نمونه سوالات جامعه شناسی دانلود فایل جزوه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی (پیام نور) دانلود فایل توضیحات:جزوه…

آزمایش ثبات رنگ,آزمایشگاه نساجی,ارزيابي لكه گذاري,پروژه رشته نساجی,پروژه نساجی,ثبات رنگ,ثبات رنگ پارچه,ثبات رنگ كالاهاي نساجي,دانلود پروژه,رنگ سنجي معيار خاكستري,رنگ سنجی,مهندسی,ويژگيهاي معيار خاكستري,ویژگی های رنگ سنجی دانلود فایل آزمایش ثبات رنگ كالاهاي نساجي دانلود فایل توضیحات:آزمایش ثبات رنگ كالاهاي نساجي، در…

دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی,دانلود پاورپوینت مدیریت بحران و سیستمهای کنترل راهبردی (فصل شانزدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),نوع شناسی بحران و طبق دانلود…

آثار ترب,ارتقاء سطح سلامت معنوی جامعه,تربیت دینی,تربیت دینی جامعه,جایگاه دعا در قرآن کریم,دانلود مقاله,دعا درمانی,دعا و تامین بهداشت روانی,دعا و رابطه آن با کاهش اضطراب,شفاء در قرآن,معنای اصطلاحی دعا,معنای لغوی دعا,مقاله نقش دعا,نقش دعا دانلود فایل دعا و نقش آن…

نمونه سوالات آزمون فنی وحرفه ای نقشه کشی صنعتی به کمک CATIA برچسب ها: نمونه سوالات ازمون فنی وحرفه اینقشه کشی صنعتی به کمک CATIACATIAتست CATIAکتیانمونه سوال کتیاسوالات CATIAآزمون استخدامیاستخدامی آموزش و پرورشاستخدامی فنی و حرفه اینمونه سوال آزمون استخدامیاستخدامی…

درس سوم سواد رسانه ای برچسب ها: سواد رسانه ای درس سوم سواد رسانه ای ( پنجگانه سواد رسانه ای 1) رفتن به سایت اصلی درس سوم سواد رسانه ای دسته بندي : عمومی » آموزشی جزئیات و دریافت درس…

پرسشنامه الگوهای ارتباطی(CPQ) برچسب ها: الگوهای ارتباطیCPQپرسشنامه الگوهای ارتباطیپرسشنامه CPQالگوهای ارتباطی زناشوییارتباطات زناشوییدانلود پرسشنامهپرسشنامه استانداردبهترین فروشگاه فایلفروشگاه ساز فایل رفتن به سایت اصلی پرسشنامه الگوهای ارتباطی(CPQ) دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:پرسشنامه…

لیبل شیره خرما به صورت لایه باز (فتوشاپ) برچسب ها: طرح لایه باز برچسب شیره خرما psd برچسب شیره خرما لایه باز برچسب شیره خرما psd لیبل شیره خرما شیره خرما طرح رفتن به سایت اصلی لیبل شیره خرما به…

کاربرد نانو ذرات با پایه لیپید در تشخیص و درمان آلزایمر و پارکینسون برچسب ها: نانو لیپیدآلزایمرپارکینسونتشخیص و درمان آلزایمرتشخیص و درمان پارکینسوننانو پزشکینانو ذراتنانوذرات کربنینانوذرات مغناطیسینانوذرات فلزیدانلود رایگاندانلود فایلفرافایلخرید فایلفروش فایلهمکاری در فروشبازاریابی اینترنتی رفتن به سایت اصلی کاربرد…

دانلود مجموعه سوالات و حل المسائل تحلیل سازه های مهندس اطیابی

tahlilatbayee دانلود مجموعه سوالات تحلیل سازه های مهندس اطیابی

تحلیل سازه ها یکی از مهمترین و در عین حال سخت ترین درس های مهندسی عمران است و بدون تردید می توان گفت برای بسیاری از مهندسان عمران سخت ترین درس موجود است که معمولا در ترم 4 به دانشجویان عمران تدریس می شود.
از این رو لازم است که دانشجویان با مطالعه بیشتر توان و مهارت خود را در حل سوالات تحلیل سازه بالا ببرند ا ین کتاب که در برگیرنده هر دو درس تحلیل 1 و تحلیل 2 است می تواند راه گشای ضعف شما در این درس شود و ما مطالعه آن را به شما توصیه می کنیم.
این کتاب دارای دارای 14 فصل به شرح زیر می باشد:

فصل 1 – تشخیص سازه ها
فصل 2 – خرپا
فصل 3 – نیروهای داخلی و رسم نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر ها و قابها
فصل 4 – استفاده از روش لنگر سطح و تیر مزدوج یا فرضی در محاسبه تغییر شکل تیرها
فصل 5 – استفاده از روش کار مجازی در محاسبه تغییر شکل تیرها، قابها و خرپاها
فصل 6 – خطوط تاثیر در سازه های معین
فصل 7 – کاربردهای خطوط تاثیر
فصل 8 – تحلیل سازه های نا معین با استفاده از روش سازگاری تغییر شکلها
فصل 9 – روش شیب – افت در تحلیل قابها و و تیرهای نا معین
فصل 10 – توزیع لنگر در تخلیل تیرها و قابهای نامعین
فصل 11 – سازه های متقارن
فصل 12 – ترسیم خطوط تاثیر سازه های نامعین
فصل 13 – روشهای تقریبی تحلیل قابهای مستطیلی
فصل 14 – تحلیل ماتریسی سازه ها

حجم فايل : 47 مگابایت

پسورد فايل : www.mohandesyar.com

مطالب مشابه :

فهرست کتاب استاتیک و مقاومت مصالح

لنگر استاتیک (لنگر اول سطح) و مرکز تغییر طول در اثر بارگذاری

دانلود مجموعه سوالات و حل المسائل تحلیل سازه های مهندس اطیابی

فصل 3 – نیروهای داخلی و رسم نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی در تیر ها و استاتیک,

ممان منفی در تیرچه

1-فرق میلگرد ممان منفی با ادکا در سقف های تیرچه بلوک چیست؟ 2-برای طراحی سقف تیرچه بلوک باید

سر فصل درس استاتیک:

سر فصل درس استاتیک: نیروها، لنگر یک نیرو حول یک فرا گیرند در درس های پیش رو

جزوه دستنویس استاتیک

این جزوه از روی کتاب استاتیک بیر جانسون تدریس شده است. 10- دیاگرامهای برش و لنگر در تیرها .

دانلود مجموعه سوالات و حل المسائل تحلیل سازه های مهندس اطیابی

فصل 10 – توزیع لنگر در تخلیل تیرها و قابهای برچسب‌ها: تحلیل سازه, سازه, استاتیک,

استاتیک

استاتیک . آحاد قوانین تعادل- لنگر یک نیرو حول یک در صورت تمایل به این امر با آدرس پست

یکی از مباحث موجود در استاتیک دراین گونه سازه‌ها به علت عدم نیروی برشی و لنگر چون در

ترتیب کابل کراس

حسین جمالی اهل لنگر در صورتی که بخواهید ۲ کامپیوتر را مستقیما به هم استاتیک (ایستا) و

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا