فوت و فن معامله در فارکس

۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک پروژه

زندگی و کسب و کار ما از ریسک های متعددی برخوردار است که این ریسک ها در همه حوزه ها ازجمله مالی، منابع انسانی، بیمه، ایمنی، بانکی، اعتباری و… وجود دارد که در پروژه ها همه این ریسک ها نهفته است.

ریسک پروژه، وضعیت یا واقعه ای نامطمئن است که درصورت رخداد، اثر مثبت یا منفی بر اهداف پروژه دارد. مدیریت ریسک پروژه، یک جزء ارزشمند از مدیریت پروژه است که ارزش دیگر فرآیندهای مدیریت پروژه را ارتقاء می بخشد. درجه، سطح جزئیات، پیچیدگی ابزارها، و مقدار زمان و منابع بکار برده شده در مدیریت ریسک پروژه باید با خصوصیات پروژه تحت مدیریت و ارزشی که قرار است به نتیجه اضافه شود، در تناسب باشد. تمام فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه باید بسته به پروژه ای که مدیریت می شود در طی فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک، تحت مقیاس قرار گیرند و به صورت دوره ای جهت تعیین اینکه تصمیمات اتخاذ شده هنوز مناسب هستند، بازنگری شوند. این ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی دوره آموزشی بر اساس استاندارد مدیریت ریسک پروژه موسسه مدیریت پروژه امریکا تدوین شده و مرجع اصلی آزمون(RMP (Risk Management Professional می باشد. استاندارد مدیریت ریسک MOR و نرم افزارهای Pertmaster Project Risk MonteCarlo Analyze RiskTrak, RiskyProject, SimEstimator, DynRisk وRISK 4.1 for Project@ و… در مدیریت ریسک پروژه وجود دارند.

چه چیزهایی در این دوره بدست میارم؟

اصول و مفاهیم ( تعریف مدیریت ریسک پروژه، نقش مدیریت ریسک پروژه در مدیریت پروژه، راهکار خوب مدیریت ریسک، عوامل حیاتی موفقیت برای مدیریت ریسک پروژه، تعریف ریسک پروژه، ریسک های منفرد و ریسک کلی پروژه، گرایشات ریسک ذینفعان، مسئولیت برای مدیریت ریسک پروژه، نقش مدیر پروژه در مدیریت ریسک پروژه) معرفی فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه (مدیریت ریسک پروژه و مدیریت پروژه، فرایندهای مدیریت ریسک پروژه) برنامه ریزی مدیریت ریسک (اهداف و عوامل حیاتی موفقیت در فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک)، ابزارها و تکنیک های فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک (برنامه ریزی جلسات و تحلیل)، مستندسازی نتایج فرایند برنامه ریزی مدیریت ریسک شناسایی ریسک ها (اهداف و عوامل حیاتی موفقیت در فرایند شناسایی ریسک ها، ریسک های مرتبط با اهداف پروژه، بیانیه کامل ریسک)، ابزارها و تکنیک های فرایند شناسایی ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی ریسک ها (تحلیل فرضیات و محدودیت ها، طوفان مغزی، نمودارهای علت و معلول(ایشیکاوا) و. )، مستند سازی نتایج فرآیند شناسایی ریسک ها انجام تحلیل کیفی ریسک (اهداف و عوامل حیاتی موفقیت در فرایند انجام تحلیل کیفی ریسک)، ابزارها و تکنیک های فرآیند انجام تحلیل کیفی ریسک (تکنیک های برآوردی(قابل کاربرد برای احتمال و اثر)، ماتریس احتمال و اثر(ماتریسPI)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و. )، مستند سازی نتایج فرایند انجام تحلیل کیفی ریسک انجام تحلیل کمی ریسک (اهداف و عوامل حیاتی موفقیت در فرایند انجام تحلیل کمی ریسک، رابطه متقابل بین ریسک ها در تحلیل کمی ریسک)، ابزارها و تکنیکهای فرایند انجام تحلیل کمی ریسک(تحلیل درخت تصمیم، ارزش پولی مورد انتظار(EMV)، شبیه سازی مونت کارلو و. )، مستندسازی نتایج فرایند انجام تحلیل کمی ریسک برنامه ریزی پاسخ های ریسک(اهداف و عوامل حیاتی موفقیت در فرایند برنامه ریزی پاسخ های ریسک، تعیین زمان پاسخ های ریسک، فراهم سازی منابع، بودجه و زمان بندی برای پاسخ ها، آدرس دهی تهدیدها و فرصت ها)، استراتژیهای پاسخ ریسک(اجتناب از یک تهدید یا بهره برداری از یک فرصت، انتقال یک تهدید یا سهیم شدن در یک فرصت، کاهش یک تهدید یا ارتقای یک فرصت، پذیرش یک تهدید یا یک فرصت، کاربرد استراتژی های پاسخ ریسک در ریسک کلی پروژه)، ابزارها و تکنیک های فرآیند برنامه ریزی پاسخ های ریسک(طوفان مغزی، چک لیست، برنامه ریزی احتیاطی و. )، مستند سازی نتایج فرایند برنامه ریزی پاسخ های ریسک( افزودن پاسخ های ریسک به ثبت کننده ریسک و برنامه مدیریت پروژه، بازنگری و مستندسازی وقوع های پیش بینی شده) نظارت و کنترل ریسک ها(اهداف و عوامل حیاتی موفقیت برای فرایند نظارت و کنترل ریسک ها، یکپارچه سازی نظارت و کنترل ریسک با نظارت و کنترل پروژه، نظارت مستمر بر شرایط ماشه ریسک)، ابزارها و تکنیکهای فرایند نظارت و کنترل ریسک ها(ردگیری شرایط ماشه، تحلیل اندوخته، حسابرسی های ریسک)، مستند سازی نتایج فرایند نظارت و کنترل ریسک ها

مدرس من کیست ؟

دکتر جواد الهی دارای 18سال سابقه آموزش و مشاوره در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، عمرانی، خودروسازی، داور جایزه مشاوره مدیریت ایران، ارزیاب جایزه تعالی مدیریت پروژه و.

اهداف اساسی مدیریت ریسک در سازمان

مثلث مالی : اولین قدم برای تعریف اهداف مدیریت ریسک ، تعریف چشم انداز مشترک برای سازمان است و پس از مشخص شدن چشم انداز مشترک سازمانی ، اهداف کلی مدیریت ریسک باید تعریف شود .

این پست را به اشتراک بگذارید

مثلث مالی : اولین قدم برای تعریف اهداف مدیریت ریسک ، تعریف چشم انداز مشترک برای سازمان است و پس از مشخص شدن چشم انداز مشترک سازمانی ، اهداف کلی مدیریت ریسک باید تعریف شود .

در حالیکه یک بیانیه چشم انداز سازمانی اغلب بعنوان یک آرزو برای سازمانها هست لیکن اهداف و مقاصد میبایستی آنچه را که باید توسط سازمان انجام شود به زبان ساده توصیف نماید و بطور کلی آنچه که توسط سازمان قابل اجرا باشند باید تحت مبحث ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی استراتژی تجاری سازمان تعریف شوند .

بعنوان مثال برخی از اهداف رایج مدیریت ریسک که توسط شرکتها برای ساختار دهی به فرآیند ارزیابی مدیریت ریسک (ERM) انتخاب میشوند شامل موارد زیر هستند :

 1. درک مشترک از ریسک در حاشیه عملکرد چند جانبه گرایانه واحدهای تجاری ایجاد کنند بطوریکه بتوان ریسک را با رویکرد هزینه مقرون به صرفه و اقتصادی مدیریت کرد .
 2. حصول یک فهم بهتر از ریسک برای ایجاد مزیت رقابتی سازمان در بازار
 3. ایجاد و توسعه تاب آوری برای سازمان جهت پاسخگوئی موثر بمنظور کاهش احتمال وقوع بحران و ریسکهای فاجعه آمیز
 4. دست یابی به صرفه جوئی در هزینه ها از طریق مدیریت بهینه منابع سازمانی
 5. تخصیص بهینه منابع جهت حصول اهداف مدیریت ریسک که باید با استراتژی تجاری سازمان یا شرکت سازگار بوده و از آنها حمایت نماید .

بنابراین با عنایت به موارد فوق مدل کسب و کار سازمان یک مبحث مهم برای مدیریت ریسک سازمان است .

مثلاً بازارها و جغرافیایی که شرکت در آن کسب و کار میکند را هدف قرار میدهد و محصولات و خدمات را که به بازارها ارائه میکند و شبکه و کانال هایی را که در بازارها به آن دست یابی پیدا میکند و در نهایت ویژگیهای که محصولات و خدمات را از دید مشتریان متمایز مینماید مشخص میکند .

ریسک های تجاری سازمان در مورد فرآیندهای پردازش مواد اولیه و تبدیل آن به کالا و خدمات ، استخدام و نگهداری و آموزش نیروی کار در سازمان و تعاملات مرتبط با سهامداران و ذینفع ها و کلیه امور سازمان بعنوان عناصر ذاتی هستند بنحوی که وقتی شرکت یا سازمان استراتژی خود را اجرا میکند به تبع آن پتانسیل عدم اطمینان جهت رسیدن به آن نیز ایجاد شده و افرایش می یابد بنابراین اهداف و استراتژی های کسب و کار سازمان زمینه را برای درک ریسکهائی که شرکت در فرآیندهای عملیاتی با آن مواجه خواهد شد را فراهم مینماید .

موسسه کنترل داخلی Coso این نکته را با ایجاد تعیین استراتژی و هدف گذاری در سازمان بعنوان بخشی از چارچوب ارزیابی مدیریت ریسک (ERM) تایید کرده است و عنوان مینماید در هنگام تعریف اهداف و مقاصد مدیریت ریسک سازمان باید سئوالات چالش برانگیز و مهم را مانند موارد زیر طرح و به آنها پاسخ داده شود :

اهداف و استراتژی کسب و کار سازمان چیست ؟ اهداف مالی سازمان چیست؟ بعنوان مثال آیا سودآوری باشد و یا افزایش درآمد و اندازه آن ؟ چه ارزش هایی را میخواهیم ایجاد و تقویت کنیم ؟ چه بازارهایی را باید انتخاب کنیم ؟ بدنبال چه موقعیت نسبی در بازار هستیم ؟ مدل کسب و کارها برای برنده شدن در بازارهای انتخاب شده مان چیست ؟ با چه رخدادهایی احتمالی خاصی در آینده روبرو هستیم ؟ آیا این رویدادها مرتبط هستند ؟ استراتژی ها ، بازارها و درآمدها و جریان نقدینگی سازمان تا چه اندازه برای تحقق در آینده حساس هستند ؟

موسسه Coso بطور گسترده ERM ( ارزیابی مدیریت ریسک ) را بعنوان یک فرآیند اثرپذیر در تنظیم استراتژی سازمان تعریف میکند تا پتانسیل رخدادها را که بر فرآیند کار مدیریت سازمان اثرگذار هست را نشان دهد .

نمای کلی بوسیله موسسه Coso برای استفاده در فرآیند ERM ضرورت دارد در هشت عنصر زیر بیان گردیده است :

این عنصر موجودیت مدیریت ریسک موسسه ، اشتیاق ریسک ، اشتباه هیات رئیسه ، تعهد به ارزش های اخلاقی و ارزیابی اختیار و مسئولیت را بیان میکند .

اهداف با میل ریسک موجود که سطح مستعد ریسک برای موجودیت سازمان را اداره میکند تا رویدادها ، ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک مشخص شود .

 • شناسائی رویداد :

مدیریت رویدادهای مثبت و منفی که بر توانائی سازمان در رسیدن به استراتژیها و اهداف تعیین شده تاثیر میگذارد .

این عنصر کمیت و کیفیت های رسیدن به اهداف را مدیریت میکند .

مدیریت سیاست ها و روشها را در همه سطوح و در همه وظایف بیان میدارد تا تضمین کند که پاسخ ریسک ها حتماً اجرا شده اند .

 • ارتباطات و اطلاعات :

ارتباطات موثر به سمت پایین جریان یافته و در سطوح سازمان نیز بالا می رود و گزارش ارتباطات برای تحول مدیریت ریسک امر حیاتی است .

مدیریت میخواهد با هدف کاهش پیامد ریسک ، استعدادهای ریسک را مطلوب کرده و برنامه ریزی پاسخ ریسک ، سیاست توسعه را مدیریت می نماید و در همین راستا تکنیک های اجتناب ، انتقال ، کاهش و پذیرش ریسک از مصادیق پاسخ ریسک است .

فعالیت های جاری و یا مجزا کردن ارزیابی در ارائه و وظیفه عناصر مدیریت ریسک موسسه و کیفیت عملکردشان در طول زمان را در سازمان بهبود می بخشد .

با توجه به دوعامل احتمال تحقق و اثر ریسک ، بطور کلی هر ریسکی در یکی از چهار سطح ۱- ریسک با اهمیت بسیار زیاد (Major) ۲- ریسک با اهمیت زیاد (High) ۳- ریسک با اهمیت متوسط (Medium) ۴- ریسک با اهمیت کم (Low) بشرح جدول زیر قرار میگیرد .

استراتژی مالی متناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام بروز رکود مالی Journal Article

در این مقاله انواع استراتژی‌های مالی تعریف و معرفی می‌شود.تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی‌های مناسب هنگام رکود اقتصادی‌ و ورود شرکت‌ها به مرحلهء اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است.بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی و اضطرار مالی توضیح داده می‌شود و استراتژی‌های مناسب‌ در این مرحله بررسی می‌شود.سپس،استراتژی‌های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت‌ها به مرحلهء اضطرار مالی ارائه می‌گردد.در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژی‌های متفاوت مالی و واقعی بیان می‌شود.

Machine summary:

"و ورود شرکت‌ها به مرحلهء اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. یک استراتژی مالی برابر دورهء زمانی برنامهء کلی شرکت است. شرکت‌ها در این حالت ناچار به تأمین مالی از محل انتشار سهام یا سود انباشته‌ متعددی برای کاهش میزان بدهی‌ها و اصلاح ساختار سرمایه شرکت استفاده می‌کنند. ارزش آفرینی مالی،وظیفهء دیگر استراتژیست‌ها و مدیران مالی شرکت است. از نظر شرکت سود انباشته به عنوان یک منبع تأمین مالی محسوب می‌شود که هزینه‌ روی هزینه‌های تأمین مالی شرکت،مالیات شرکت و ثروت سهامداران اثر گذار است. اهمیت سرمایهء سازمانی برای برنامه‌ریزی تأمین مالی شرکت از این حقیقت نشئت‌ این سؤال مطرح است که چرا مدیران برای دوران رکود و اضطرار مالی به مانند این استراتژی برای شرکت‌های با حجم کم سرمایه‌گذاری مناسب است که کاهش‌ اما اتخاذ این استراتژی‌ها برای شرکت با هزینه‌هایی همراه است که مخالفت کارگران،مشتریان و حتی تأمین‌کنندگان را در بر اقتصادی شرکت امکان پذیر نیست،دست یابند؛لذا برخی مدیران بازار دارای رکود را به عنوان یک موقعیت و فرصت مناسب در نظر می‌گیرند و از طریق برنامه‌ریزی‌ از جمله فرصت‌های دیگر در زمان رکود اقتصادی برای شرکت‌ها عبارت است از: اتخاذ استراتژی مناسب برای دوران رکود اقتصادی و قرار گرفتن شرکت در وضعیت‌ رکود اقتصادی و همچنین،استراتژی‌های مناسب مالی و واقعی برای اجتناب از ورود به‌ مرحلهء رکود و اضطرار شرکت و مدیریت ریسک کل بخش دیگری از این مقاله بود. از آنجا که مدیریت ریسک کل شرکت نیازمند اتخاذ استراتژی مناسب است و در دورهء رکود اقتصادی میزان تولید و فروش شرکت کاهش پیدا"

Automated keywords:

استراتژی ، ریسک ، مدیران ، مدیریت ، سرمایه ، رکود اقتصادی و اضطرار مالی ، استراتژی مالی ، ریسک کل هنگام بروز رکود ، اتخاذ استراتژی‌های مناسب هنگام رکود ، رکود اقتصادی

مدیریت ریسک مالی جلد اول

کتاب مدیریت ریسک مالی جلد اول به نویسندگی رهنمای رود پشتی - نیکو مرام - شاهوردیانی منتشر شده توسط انتشارات ترمه در سایت یکتا موجود می باشد.

مدیریت ریسک مالی جلد اول

ویژگی ها
ناشر: ترمه
نویسنده: رهنمای رود پشتی - نیکو مرام - شاهوردیانی
برند ترمه

نظرات کاربران درباره مدیریت ریسک مالی جلد اول

ارسال نظر درباره مدیریت ریسک مالی جلد اول

برچسب های مرتبط با مدیریت ریسک مالی جلد اول

بر اساس سلیقه شما.

مدیریت ریسک مالی جلد اول

مدیریت ریسک مالی جلد اول

مدیریت ریسک مالی جلد اول

مدیریت ریسک مالی جلد اول

کتاب مدیریت ریسک مالی جلد اول
نویسنده: فیروزجاه - قاسمی - نجفی
انتشارات: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

محصولات مرتبط در این دسته بندی

خبر ربایی(پدیده نوظهور در بازاریابی)

خبر ربایی(پدیده نوظهور در بازاریابی)

توانمندسازی منابع انسانی

توانمندسازی منابع انسانی

آینده مدیریت

آینده مدیریت

مدیریت فرآیندهای کسب و کار(مفاهیم،زبان ها،معماری ها) جلد دوم

مدیریت فرآیندهای کسب و کار(مفاهیم،زبان ها،معماری ها) جلد دوم

سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

پیچیدگی ، مدیریت و پویایی تغییرات

پیچیدگی ، مدیریت و پویایی تغییرات

برنامه ریزی تعاملی

برنامه ریزی تعاملی

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و مکتب اسلام

مدیریت تعارض از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و مکتب اسلام

مقایسه اقلام

بانک کتاب یکتامهر با مدیریت سید امیرمحمد عاقلی و با داشتن حرفه ای ترین و به روزترین تیم تهیه و عرضه کتاب، با در اختیار داشتن کامل ترین بانک کتاب در کلیه زمینه ها، امکان خرید اینترنتی کتاب های موردنیاز شما عزیزان را تنها با چند کلیک فراهم آورده است.

بانک کتاب یکتامهر امکان خرید کتاب به صورت تلفنی و خرید اینترنتی کتاب های موردنیاز شما عزیزان را فراهم آورده است و شما می توانید تنها با چند کلیک و یا یک تماس، کتاب موردنیازتان را درب منزل یا محل کارتان تحویل بگیرید.

سازمان ها چه مزایایی از پیاده سازی مدیریت ریسک به دست می آورند؟

استراتژی های تقسیم بندی بازار و انتخاب بازار هدف

نقش آموزش در ارتقای بهره وری نیروی انسانی در سازمانها

تأثیر ارتباطات بین فردی در سازمان

چگونه مشتری مداری کنیم ؟ (تعریف، مثال ها و مهارت ها)

انواع سبک های مدیریتی در سازمان

چگونه به کارکنان انگیزه بدهیم؟ (10 راهکار اجرایی)

در مقاله سازمان ها چه مزایایی از پیاده سازی مدیریت ریسک به دست می آورند؟ می خوانید:

پیاده سازی مدیریت ریسک در سازمان ها

در این مقاله از مدیرنو؛ به اینکه سازمان ها چه مزایایی از پیاده سازی مدیریت ریسک به‌دست می‌آورند می‌پردازیم. ممکن است پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک برای سازمان ‌های کوچک و متوسط یک سیاست عجیب به نظر برسد. بااین‌حال چنین فعالیت‌هایی جایگاه مهمی در برنامه ‌های کسب و کار برای تضمین عملیاتی بودن برنامه ریزی سازمان دارد. برنامه‌ مدیریت ریسک ، اساس استراتژیک و چهارچوب عملیاتی برای مقابله با بحران‌ها را در داخل سازمان فراهم می‌کند. همچنین یک سیاست کلی و اصلی برای مدیریت بحران ارائه می‌دهد.

تعریف مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در برنامه ریزی مالی معنای متفاوتی از عملیات، تولید و فرآیندها داشته و در حقیقت به مدیریت عواملی اشاره دارد که در اهداف سازمان مداخله می‌کند و جلوی دستیابی به آن را می‌گیرد. در کسب و کارهای کوچک و متوسط ممکن است چندین وجه در ترکیب باهم بررسی شود. مانند ریسک‌های مالی، مدیریت مسئولیت‌ها، طرح‌های بهداشتی و ایمنی. هر سازمان با توجه به نیازهای کسب و کار خود محدوده برنامه‌ هایی را برای مدیریت ریسک مشخص می‌کند و هیچ غالب یکسانی متناسب با تمام سازمان‌ها برای مدیریت ریسک وجود ندارد.

ملاحظات مالی در مدیریت ریسک

داشتن یک برنامه مدیریت ریسک ممکن است خبر خوبی برای بانکدارها و شرکت‌های بیمه باشد، چراکه آنها مدیران حرفه‌ای ریسک می‌باشند، ممکن است با بانکداری روبه‌رو شوید که پیشنهاد افزایش اعتبار را می‌دهد یا کارگزار بیمه‌ای که طرح پوشش سفارشی ریسک سازمان را با قیمتی مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌کند.

داشتن یک برنامه مدیریت ریسک باعث کاسته شدن مسئولیت سازمان در هنگام بروز اتفاقات می‌شود.

حفاظت از منابع

هنگامی‌که ریسک‌ های کلیدی سازمان با احتمال رخداد بالا شناسایی و اولویت‌بندی می‌شود، شانس سازمان برای برنامه ریزی و پاسخ به‌موقع در مقابل این ریسک‌ها افزایش پیدا می‌کند که باعث صرفه جویی در منابع و ساعات کار کارکنان می‌شود.

به‌عنوان‌مثال: پیاده سازی سیستم مدیریت سلامت و ایمنی و شناسایی ریسک‌های مرتبط با آن باعث رسیدگی و ایمنی تجهیزات، کاهش آسیب به کارکنان و صرفه جویی در زمان می‌شود و یا داشتن برنامه ریزی تولید زمانی که یک دستگاه از کار می‌افتد، کارکنان برای جایگزینی ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی دستگاه موردنظر مسیر مشخصی را دنبال کرده و از هدر رفتن منابع و زمان جلوگیری می‌شود.

ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک سازمانفرآیند مستمر شناسایی و مدیریت ریسک، کلید موفقیت یک شرکت است. سازمان‌ها با ریسک‌های مالی شامل هزینه‌های برنامه ریزی نشده، رکود اقتصادی، ناتوانی در تأمین مالی و ریسک ‌های استراتژیک در مواجهه با رقبای جدید، محصولات نامناسب و غیرمرسوم، مواجهه با تصمیمات غیر عاقلانه و ترک مشتریان روبه‌رو هستند. ریسک‌های مخاطره آمیز می‌تواند شامل طوفان، قطع برق، حملات تروریستی، آتش سوزی یا بدهی باشد و حملات ویروسی به سیستم‌های کامپیوتری، اختلاس، خطاها و غفلت‌ها، تعطیلی اتحادیه‌ها و مشکلات دولتی شامل ریسک‌های عملیاتی هستند.

تعیین خطرات

ابزارها و تکنیک‌های عالی برای کمک به تعیین احتمال وقوع خطرات برای کسب و کارها وجود دارد. یکی از این ابزارها “نیروهای پنج گانه پورتر” می‌باشد. که یک نگاه سیستماتیک به عناصر تأثیر گذار بر کسب و کار دارد

 1. قدرت تأمین کنندگان: بررسی می‌کند که برای تأمین کنندگان افزایش مبلغ بسیار ساده می‌باشد و چه تغییرات اقتصادی ممکن است باعث این اتفاق بشود.
 2. قدرت خریدار:منظور توانایی پایه‌ای مشتری برای اجبار سازمان به کاهش قیمت خود می‌باشد.
 3. قدرت رقبا:بررسی قدرت رقبا و اینکه تا چه اندازه توانایی تأثیر بر روی کسب کار و سازمان را دارند.
 4. تهدید جایگزینی: احتمال اینکه مشتریان محصولی مشابه را پیدا کرده یا محصولی پیدا کنند که نتایجی مانند یا بهتر از سازمان شما ارائه می‌دهد.
 5. تهدید ورود رقبای جدید: شامل تهدید ورود رقبای جدید و یا توسعه محصولات جدید توسط رقبا می‌باشد. پس از بررسی این نیروها ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی باید لیست کاملی از ریسک‌های مالی، استراتژیک، عملیاتی و خطرات غیرقابل پیش بینی تهیه کنید.

ارزیابی اثرات

از یک سناریو تجزیه و تحلیلی برای ارزیابی اثرات بالقوه ریسک‌ها استفاده کنید. برای هر ریسک ۱۰ استراتژی مدیریت ریسک مالی شناسایی شده در لیست خود، سناریویی توصیف کنید. که چه اتفاقی ممکن است بیافتد. در صورت بروز، چه مقدار هزینه برای سازمان شما ایجاد می‌کند.

بهترین راه برای تعیین ارزش (اهمیت) هر ریسک، درصد حاصل‌ضرب احتمال وقوع آن ریسک موردنظر در هزینه احتمالی آن در صورت وقوع، می‌باشد. این روش کمک می‌کند که بتوانید ریسک‌ها را با توجه به درجه اهمیت آنها رتبه بندی و مشخص کنید.

مدیریت و کاهش ریسک

پس از درک ریسک‌ها از تکنیک ارزیابی SWOT برای پیش بینی راه‌هایی برای مدیریت و کاهش ریسک‌های یافت شده استفاده کنید. این تکنیک شامل لیستی از نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان در ارتباط با توانایی سازمان برای مقاومت در برابر ریسک‌ها و یا برطرف کردن هر ریسک می‌باشد.

بیمه، یک روش مرسوم برای آمادگی در مقاله خطراتی می‌باشد. که از کنترل سازمان خارج است. مانند خطرات غیرقابل پیش بینی و یا خطرات عملیاتی. همچنین شرکت‌ها و نرم افزارهایی برای نظارت بر ریسک‌ها وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. اولین واحد از سازمان که احتمال وجود ریسک در آن وجود دارد. و موردتوجه قرار می‌گیرد بخش حسابداری می‌باشد.

ساماندهی سیستم حسابداری، یک بخش مهم از مدیریت ریسک در سازمان می‌باشد. بهتر است سیستم مدیریت منابع الکترونیکی (ERN) در سازمان وجود داشته باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه ارزیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی سازمان مدیرنو مراجعه فرمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا