فارکس ترید در ایران

بازار سرمایه اسلامی

نظام جهانی سرمایه و انقلاب در ایران

عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، گفت: پیرامونی و فشار نظام جهانی در نگه داشتن ایران در این جایگاه باعث تضعیف و مشروعیت زدایی از حاکمیت سیاسی و جدایی مستمر دولت – ملت در ایران معاصر شده و جامعه ایرانی را مرتبا در حالت نارضایتی سیاسی و تلاش در راه ایجاد انقلابات اجتماعی برای تغییر ساختار سیاسی نگه داشته است.

نشست تخصصی «نظام جهانی سرمایه و انقلاب در ایران» توسط پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار جماران، محسن سراج، عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی، در این نشست گفت: آغاز پویش اروپا برای رهایی از بن بست و محاصره تجاری و اقتصادی که به دست دولت های قوی پنجه مسلمان برایشان ایجاد شده بود و فرار از بحران های داخلی که در آن گرفتار بود، ماجراجویان قاره سبز را بعد از شکست در جنگ های صلیبی این بار به سمت کشف راه های جدید برای رسیدن به شرق افسانه ای و هند و چین از طریق دریا کشاند و این دل به دریا زدن اروپاییان سرآغاز تحول عظیمی بود.

وی افزود: کشف قاره آمریکا، به جای رسیدن به هند، کسب قدرت و مهارت در دریانوردی و دریازنی و گسترش میلیتاریسم در کشورهای اروپایی منجر به غارت بخشی از جهان ناشناخته و بدوی مانده آن زمان در قاره آمریکا و آفریقا شد و به زودی سیل ثروت و سرمایه را به قاره سبز سرازیر کرده و عامل اصلی تغییرات عمده در حیات مادی و فرماسیون اجتماعی برخی از کشورهای اروپای غربی و مرکزی شده و قدرت بیشتری را جهت ایجاد تجهیزات نظامی و ماجراجویی های بیشتر حتی در قاره کهن و کشورهای صاحب تاریخ و تمدن برای آنها فراهم کرد.

سراج تصریح کرد: با دور زدن دماغه امیدنیک توسط دریانوردان پرتغالی کم کم پای نظامیان و ماجراجویان به هند و خلیج فارس و بعدها سواحل جنوبی چین و جزایر اقیانوس آرام باز شده و به عنوان پشتیبان لجستیکی بازرگانان و مسیونرهای فرنگی راه را برای غارت این سرزمین ها گشودند و این گونه بود که سرمایه و امکانات لازم برای انقلاب علمی و صنعتی و تغییر شیوه تولید به سمت یک سرمایه داری صنعتی در میان برخی کشورهای اروپایی فراهم شد.

وی اظهار داشت: بنیان ها و شالوده این توسعه غربی همان طور که از ابتدا بر غارت و نظامی گری قرار داشت، در طول تمامی تاریخ دنیای مدرن و تطوراتش تا به امروز نیز بر همان پایه قرار گرفته است و تقلیل دلایل این پیشرفت ها، قدرت، ثروت، هژمونی و به طور کلی برتری غرب در دنیای معاصر به عواملی چون وجود دموکراسی و مردم سالاری، جدایی دین از سیاست، تحول و تغییر در جهان بینی و معرفت شناسی غربی، رفورم های دینی، تغییر در متدولوژی علمی و انقلاب علمی، اقتصاد آزاد و رقابتی، صنعتی شدن، اومانیسم، تغییرات فرهنگی تنها واژگونه نمایی منشأ پیدایش و زیربنای اصلی مدرنیته غربی و سیادت آن بر جهان معاصر است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ادامه داد: پس از انقلاب صنعتی و تثبیت شیوه تولید سرمایه داری صنعتی بر اقتصاد جهان غرب، ذات سرمایه داری که بر گسترش دائمی خویش برای روند بی پایان انباشت سرمایه استوار است و از سوی دیگر نیاز بر حل بحران های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری، جهان غربی را به سوی ایجاد نظامی جهانی برد که در نزد اندیشمندان پارادایم وابستگی به «نظام جهانی سرمایه» معروف گشت است.

وی تأکید کرد: این نظام به هیچ ساختار سیاسی واحدی مقید نیست بلکه واحدهای سیاسی متعدد در داخل آن و اقتصاد جهانی برآمده از آن وجود دارند که البته در آن نباید انتظار همگنی سیاسی یا فرهنگی داشته باشیم. آنچه بیشتر ساختارها را در نظام جهانی سرمایه به هم پیوند می زند تقسیم کاری است که داخل آن شکل می گیرد. از سوی دیگر سرمایه داری با ایجاد یک بازار بزرگ جهانی با تعداد زیادی از کشورها نه تنها از مزیت کار و گردش سرمایه در یک فضای وسیع تر سود بیشتری را حاصل می کند، بلکه می تواند به نفع کشورهای دوست و داخل در نظام جهانی متبوعش، کشورهای دشمن و متمرد نسبت به این نظم جهانی را احاطه و تنبیه نماید.

سراج با اشاره به ویژگی های کشورهای مرکز و پیرامونی این نظام جهانی، افزود: جایگاه کشورها در مرکز یا پیرامون نظام جهانی سرمایه بسیار بیشتر از اینکه به مسائل درونی این کشورها برگردد وابسته به جایگاه این کشورها در زنجیره تولید کالایی در این نظام است که این جایگاه نیز نه به وسیله روند منطقی توسعه و منطق دورنی اقتصاد و بازار آزاد بلکه بیشتر با منطق برتری نظامی و فشار سیاسی و به دنبال آن استعمار و غارت ثروت کشورهای پیشاسرمایه داری در اثر آن ایجاد و تثبیت شده است.

وی گفت: این مکانیزم غارت با کلیتی یکسان در ایران معاصر نیز انجام شد و یکی از بزرگترین علل توسعه نیافتگی وبی ثباتی سیاسی – اجتماعی جامعه ایران در قرن اخیر بوده است. نظام جهانی سرمایه به کمک ساختارهای سیاسی حامی خویش در ابتدا با شکست های نظامی و انعقاد قراردادهای ظالمانه و مفاد تجاری انحصاری گنجانده شده در آن توانست سد گمرکی و استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را شکسته و به زور اسلحه، ایران زمان قاجار را به پیرامون خود بکشاند و متعاقبا شرکت های تجاری و صنعتی مرکز، با اخذ امتیازات و انحصارات تجاری، سیل کالاهای صنعتی خویش را به قیمت نابودی صنایع سنتی ایران به کشورمان سرازیر نمودند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی یادآور شد: با از بین بردن امکان توسعه معقول بومی از صنایع پیشاسرمایه دارانه کشور، استقلال اقتصادی ایران را نابود و اقتصاد کشور را به سمت وابستگی دائمی به تولیدات جهان مرکز سوق دادند و بدین گونه بود که با منفی شدن دائمی تراز تجاری کشور و مشکل کسری بودجه، ایران به سمت قرار گرفتن در جایگاه تولید کننده مواد خام(با قیمت پایین در بازار جهانی) و وارد کننده کالاهای صنعتی(با قیمت بالا) و قرار گرفتن در تجارت نابرابر که سرمایه را از ایران به سوی هسته مرکزی نظام جهانی سرمایه و مراکز صنعتی آن سرازیر می کرد، سوق داده شد.

وی افزود: تجاری شدن کشاورزی ایران برای تأمین ناگزیر کسری بودجه کشور و تأمین نیازهای وارداتی ناشی از ورشکستگی و نابودی صنایع کشور، خیلی زود تولید خودبسنده مواد غذایی در ایران را دچار نقصان کرده و ضعف حکومت ناشی از نبود بودجه لازم و افلاس اقتصادی در کنترل اوضاع به گرانی مداوم محصولات غذایی و قحطی های مختلف در سراسر کشور انجامید که با همراه شدن با عواملی چون خشکسالی و جنگ کار را به قحطی های بزرگی کشاند که یک سوم جمعیت کشور را تلف نموده و جامعه را به مرز انفجار و فروپاشی اجتماعی رساند.

سراج ادامه داد: حتی پس از تغییر رویه غارت آشکار توسط نظام جهانی سرمایه در قرن گذشته پس از دو جنگ جهانی و ظهور بلشویسم و کمونیسم بین الملل باز هم مکانیزم ثابت غارت در نظام سرمایه داری جهانی همان نتایجی را در بر داشت که غارت مستقیم در سال های قبل آن به بار می آورد. غارت مواد معدنی به خصوص نفت کشور توسط کنسرسیوم هایی متشکل از شرکت های چند ملیتی و دخالت آشکار در امور سیاسی و اقتصادی کشور برای نگه داشتن ایران در جایگاه تولید کننده مواد خام باعث شد که ایران هیچ گاه طعم قرار گرفتن پایدار در مسیر توسعه را تجربه نکند.

وی در پایان گفت: بخش عمده ای از مشکلات دامنه دار اقتصادی و متعاقب آن اجتماعی و سیاسی کشور در دو قرن اخیر و همچنین توسعه نیافتگی در ایران بیشتر از اینکه ناشی از مسائل داخلی کشور باشد حاصل پیرامونی شدن اقتصاد ایران در نظام جهانی سرمایه غرب و تبعات ناشی از آن است. این پیرامونی و فشار نظام جهانی در نگه داشتن ایران در این جایگاه باعث تضعیف و مشروعیت زدایی از حاکمیت سیاسی و جدایی مستمر دولت – ملت در ایران معاصر شده و جامعه ایرانی را مرتبا در حالت نارضایتی سیاسی و تلاش در راه ایجاد انقلابات اجتماعی برای تغییر ساختار سیاسی نگه داشته است.

تلاش مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بازار سرمایه

رییس کمیته بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی: در صدد هستیم پس از برگزاری جلسات متعدد با فعالان بازار سرمایه و نهاد های ذیربط، اصلاح قانون حمایت از بازار ظرف مدت ده روز بعد از گرفتن نظرات اصلاحی، -
کلید واژه ها: بازار سرمایه - مجلس شورای اسلامی - شورای اسلامی - اصلاح قانون - بازار - سرمایه بازار سرمایه اسلامی - اصلاح - حمایت از بازار - اسلامی - شورای - قانون - مجلس - برگزاری - فعالان - حمایت - کمیته - نهاد - رییس

پنجمین نشست علمی صحیفه پژوهی برگزار می شود
آغاز ترانزیت تمام ریلی قزاقستان از مسیر ایران به اروپا
چه کسانی مانع اجرای قانون رتبه بندی معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان می شوند
استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد
داستان های مثنوی منافقان مسجد می سازند | حکایت های مثنوی
محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوای اداری را ندارند
ببینید | هک سایبری در تلویزیون اسراییل؛ پخش کلیپ حاج قاسم سلیمانی در شبکه 13 اسراییل
رییس جمهور قزاقستان، مهمان دانش بنیان های ایرانی
ببینید | تسلیت محسن چاوشی به حسین صفا
رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب دیدار کرد
موافقت هیئت رییسه مجلس با اعلام وصول استیضاح بازار سرمایه اسلامی وزیر صمت
سخنگوی هیئت رییسه مجلس : طرح استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شد
اعضای هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شدند
دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب
نخستین قطار کانتینری قزاقستان از ایستگاه راه آهن تهران عازم اروپا شد
سند ملی مسجد و معیشت طلاب به بحث گذاشته می شود
اعلام وصول استیضاح یک وزیر کلید خورد
حسن روحانی پیام داد
رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کرد
جزییات جلسه هیات تطبیق با موضوع بازنشستگان از زبان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس
جامعه بازنشستگان موافق تجمعات ساختارشکنانه نیستند
تذکر نماینده مجلس به رییسی | یکسان سازی حقوق بازنشستگان سریع تر اجرایی شود
رسیدگی به تکدیگری در دستور کار مسوولان اجرایی مهاباد
رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب دیدار کرد
موافقت هیئت رییسه مجلس با اعلام وصول استیضاح فاطمی امین
قسمت شانزدهم جیران؛ غش کنید تا تاثیرگذار باشید
موافقت هیات رییسه مجلس با اعلام وصول استیضاح وزیر صمت
حرکت عجیب “شکیرا” بعد از طلاق/ عکس
دستگاه های اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر اردوهای راهیان نور تلاش کنند
دهنوی: تقاضای استیضاح وزیر صمت اعلام وصول خواهد شد
نامه رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان مازندران به قالیباف
معرفی سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان
واکنش موسوی چلک به بانکی پور: ازدواج یک مسئله خصوصی است،نه دستوری
دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب اسلامی
دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب
عیسی زاده رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بازار سرمایه اسلامی شد
فیلم/ طرح ساماندهی وکنترل اجاره بها در دستورکار مجلس
دومین مرکز درمانی حجاج ایرانی در مدینه راه اندازی می شود/ ارائه خدمات درمانی به 810 زائر
پذیرش مرکز تخصصی فقهی ائمه اطهار(ع) شعبه تهران از فضلای حوزه
تخریب گفتمان پیشینیان به چه قیمت؟ | محمد مهاجری
انسیه خزعلی: کودکان اینستاگرانی نیاز به دفاع و حمایت دارند
مهدی فرجی: لات بازی را ترویج نکردیم/ خیلی ها می گویند فصل دوم سریال را بسازید
سایت رهبری دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی
اولین گام مجلس برای استیضاح وزیر صمت!
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تا پایان سال تصویب و اجرا شود | سال بعد کارگر پیمانکاری و شرکتی نخواهیم داشت؟
آغاز کنگره ملی شهدای جامعه عشایری کشور در شهرکرد/ عرض ارادت اقوام ایرانی به ساحت شهدا
پیام تسلیت روحانی بازار سرمایه اسلامی درپی درگذشت مهدوی دامغانی
رییس مجلس ابلاغ کرد ، دولت پذیرفت / ابطال مصوبه هیات دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق کارگران
لزوم چاره اندیشی برای احیای دریاچه سراب قروه
اجتماع بزرگ خانوادگی سلام فرمانده در زاهدان
زندگی آیت الله خامنه ای در اوایل دوران رهبری در کانکس؟ | واکنش برادر عروس رهبر معظم انقلاب
موافقت هیأت رییسه مجلس با اعلام وصول استیضاح وزیر صمت
افتتاح نخستین اتاق هنر جنگ ایران در قزاقستان
دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب
رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کرد
فیلم | واکنش کودکان به حذف «حاج قاسمت بشم» از سرود «سلام فرمانده»
رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب دیدار کرد
خسارت مدیران نالایق با بررسی سخنان شهید چمران
خبری مهم برای بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان رسمی می شود ؟
آغاز کنگره ملی شهدای جامعه عشایری کشور در شهرکرد/ عرض ارادت اقوام ایرانی به ساحت شهدا
کنگره ملی شهدای جامعه عشایری کشور در شهرکرد آغاز شد/ عرض ارادت اقوام ایرانی به ساحت شهدا
دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب
واکنش تند ابطحی به پیشنهاد دوباره ازدواج دختران بازار سرمایه اسلامی ایرانی
اعلام وصول استیضاح وزیر صمت
دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب اسلامی
جزییات موضوعات بررسی شده در کمیسیون های تخصصی/طرح شفافیت قوای سه گانه اصلاح می شود
باید فرد موفق در برقراری صلح، قهرمان شناخته شود
طالبان:با طرف ایرانی درباره مشکلات اجرای حقابه ایران رایزنی شد
ببینید | چه زمانی قرار است مشکلات خودرو حل شود؟
رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب دیدار کرد
پیک نیمروزی 1401/03/29
بی میلی جوانان به رای دادن به اردوغان
تاثیر تست هوش ریون در جذب و استخدام نیرو در سازمان ها
فیلم/ قاسم توکایف، مهمان دانش بنیان های ایرانی
حمله نماینده چابهار به بانکی پور: کسی که یک جو غیرت داشته باشد، چنین پیشنهادی نمی دهد! +ویدئو
راهبری شغلی الگوی ایجاد 50 درصد مشاغل مددجویان ایلامی
رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب دیدار کرد
دیدار رییس جمهور قزاقستان با رهبر انقلاب (عکس)
نطق طوفانی نماینده چابهار علیه نماینده اصفهان
محمدرضا زائری رییس اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی شد
افتتاح نخستین اتاق هنر جنگ جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان منصوب شد
ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه بررسی شد
استیضاح وزیر صمت کلید خورد
اعضای هیات مدیره 90 شرکت دولتی به قوه قضاییه معرفی شدند
رهبری در کانکس زندگی می کردند؟
ویژه برنامه های شبکه سه سیما در ایام محرم و صفر
از اقامه دعوا علیه مدیران شهروند تا درخواست کمک بازار سرمایه اسلامی از دولت
شیوه حضور خادمان شهدا در یادمان های دفاع مقدس
استخدام مدرس آیلتس IELTS در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران
استخدام مدرس انگلیسی کودکان در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی و مدرس انگلیسی کودکان در تهران
استخدام مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران
استخدام مدرس ترکی استانبولی در آموزشگاه زبان اسپیکان در تهران
نمی دانیم گیر رتبه بندی معلمان کجاست؟
نماینده مجلس : اشک علما برای مستاجران درآمده / رییس جمهور تدبیری کند
قاضی زاده هاشمی رییس مجمع بسیجیان خراسان رضوی شد
نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و قزاقستان برگزار شد
تذکر یک نماینده به رییس جمهور | بعضی کالاها صد درصد گران شده اند | حقوق بازنشستگان تنها برای 10 روز کافی است
حسن روحانی در گذشت دکتر احمد مهدوی دامغانی را تسلیت گفت

تلاش مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بازار سرمایه

همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

قدرت گرفتن نیروهای صعودی در بورس/ شاخص به سمت بالا هدایت می‌شود

بازار سرمایه در حالی امروز رمق چندانی برای رشد نداشت که به نظر می رسد نیروهای صعودی در بازار سهام در حال قدرت گرفتن هستند.

قدرت گرفتن نیروهای صعودی در بورس/ شاخص به سمت بالا هدایت می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار سرمایه در حالی امروز هم مقدار اندکی صعود کرد که در معاملات امروز قیمت سهام اغلب نمادهای پالایشی بازار افت کرده و این گروه بزرگ قرمزترین گروه‌ بازار سهام بازار سرمایه اسلامی است.

همین افت در نمادهای پالایشی سبب کشیده شدن ترمز رشد شاخص کل شد. طی معاملات روز گذشته شاخص کل بیشترین صعود در سال 1401 را ثبت کرد و شاخص کل هموزن نیز بیشترین رشد در یک ماه اخیر را پشت سر گذاشت.

در جریان معاملات امروز، پس از یک روز ورود پول، باز هم سهامداران حقیقی از بازار سهام خارج شدند و همین مساله سبب شد رشد بازار در ساعت ابتدایی به یک روند معمولی و نوسانی در سایر زمان معاملات تبدیل شود.

* شاخص به سمت بالا هدایت خواهد شد

احمد فراهانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: رشد قیمت سهام شرکت‌ها متأثر از انتظارات تورمی و رشد قیمت دلار بوده است. با توقف رشد قیمت دلار باید شاهد متعادل شدن وضعیت بازار سرمایه باشیم.

وی ادامه داد: صعود قیمتی نمادهای کامودیتی‌محور و پالایشی نیز با رشد نرخ ارز مرتبط بوده و به نظر می ‌رسد در روزهای آینده نیروهای صعودی در بازار قدرت گرفته‌ و شاخص را به سمت بالا هدایت ‌کنند.

* رشد شاخص رمق نداشت

در پایان معاملات روز سه ‌شنبه، شاخص کل بورس پایتخت با صعود 2 هزار و 621 واحدی نسبت به روز دوشنبه به رقم یک میلیون و 574 هزار و 66 واحدی رسید. بازدهی این شاخص مثبت 17 صدم درصد بوده است.

شاخص کل هموزن بورس نیز با رشد 770 واحدی در سطح 429 هزار و 930 واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز مثبت 18 صدم درصد بوده است. همچنین شاخص کل فرابورس 59 واحد بالا آمد و در سطح 21 هزار و 481 واحد قرار گرفت.

* خروج پول از بورس

امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار پس از یک روز منفی شد و 284 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در جریان معاملات روز سه شنبه، قیمت سهام اغلب نمادهای پالایشی افت کرد و گروه‌ «فراورده‌های نفتی و کک» قرمزترین گروه بازار سهام بود.

در معاملات روز سه‌ شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت)، حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرام) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) اختصاص داشت و میدکو (توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه)، فخوز (فولاد خوزستان) و پارس (پتروشیمی پارس) نمادهای بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند.

* افت ارزش معاملات خرد

امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 11 هزار و 108 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 4 هزار و 24 میلیارد تومان بود که 37 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌ دهد.

امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 6 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 917 میلیارد تومان رسید. سهم این معاملات از کل معاملات بورس 44 درصد بوده است.

* کاهش 66 درصدی ارزش صف های خرید بازار سهام

در جریان معاملات روز سه شنبه 248 سهم رشد قیمت و 383 نماد نیز کاهش قیمت داشتند. تعداد سهامی که در صف خرید باقی ماندند 35 سهم بازار سرمایه اسلامی بوده و 15 نماد نیز در صف فروش باقی ماندند.

در پایان معاملات امروز ارزش صف ‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 11 میلیارد تومان شد. ارزش صف ‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 66 درصد افت کرد و در رقم 109 میلیارد تومان ایستاد.

امروز نمادهای کویر (شرکت فولاد سپید فراب کویر)، خزامیا (شرکت زامیاد) و خمحور (شرکت تولید محور خودرو) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد فمراد (شرکت آلومراد)، زملارد (کشاورزی و دامپروری ملارد شیر)، ولکار (لیزینگ کارآفرین)، افرا (صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار-ثابت) و مفاخر (توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی) تعلق داشت.

برگزاری آزمون استخدامی سازمان بورس در تیرماه ۱۴۰۱

برگزاری آزمون استخدامی سازمان بورس

در سال‌های گذشته اقبال به بازار بورس در ایران به شدت بالا رفته است و علاقه‌مندان زیادی وارد این بازار شده‌اند؛ چه سرمایه‌گذارانی که خودشان را به فعالان مالی در این بازار تبدیل کرده‌اند و مخاطرات آن را پذیرفته‌اند و چه فعالانی که در این عرصه شروع به آموزش کرده‌اند و خودشان را در مقام مشاور مالی قابل در بازار تثبیت کرده‌اند. هیجان بازار بورس در ایران و فراز و فرودهای آن موجب شده تا بسیاری به سمت دانش‌اندوزی در این زمینه حرکت کنند و در دوره‌های مختلفی شرکت کنند تا بتوانند از بازار بورس سر دربیاورند. فعالیت در این بازار چه در شرکت‌های کارگزاری بورس و چه سازمان قدیمی و محبوب بورس و اوراق بهادار برای بسیاری از علاقه‌مندان بازار مالی ایران یک رویای جذاب است. حالا سازمان بورس اوراق بهادار برای کسانی که چنین رویایی را در سر دارند یک خبر خوب دارد: برگزاری آزمون استخدامی سازمان بورس در تیرماه ۱۴۰۱! برای اطلاعات بیشتر، با ما همراه باشید.

عناوین این مطلب

فراخوان استخدام سازمان بورس و اوراق بهادار

سازمان بورس اوراق بهادار در خردادماه سال ۱۴۰۱ با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قصد دارد طی یک آزمون استخدامی نیروی انسانی مجموعه‌اش را ترمیم کند. در این اطلاعیه آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل نیروی انسانی و جذب نیروی متخصص خود در گروه‌های تحصیلی حسابداری، مدیریت مالی، حقوق، فناوری اطلاعات، حسابداری، امنیت فناوری اطلاعات و منابع انسانی آزمون استخدامی برگزار می‌کند. همچنین در این اطلاعیه آمده که داوطلبان و جویندگان کار تنها در دو گروه می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند. در این اطلاعیه شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون استخدامی هم عنوان شده که در ادامه به تفصیل می‌خوانیم.

شرایط شرکت در آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار

آنچنان که در اطلاعیه این سازمان آمده، شرایط عمومی شرکت در این آزمون استخدامی شامل موارد زیر است:

  • عدم اشتغال به تحصیل در زمان ثبت‌نام
  • دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
  • آشنایی به زبان انگلیسی بر اساس معیارهای سازمان
  • تسلط بر رایانه و مهارت‌های ICDL
  • متولدین سال ۱۳۶۹ و پس از آن

شرایط اختصاصی هر رشته را هم در جدول زیر بخوانید:

ردیفگروه تحصیلیشرایط اختصاصی
۱حسابداری-مدیریت مالیآشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه/ آشنایی با تحلیل صورت‌های مالی، بازارها، ابزارها، و امور ما‌لی شرکتی/ دانش در زمینه محاسبه سود، بازده، ریسک، نرخ سود و ارزش‌گذاری و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار/ تسلط بر قوانین و مقررات حوزه معاملات و آشنایی با سایر مقررات بازار سرمایه
۲حقوق (انواع گرایش‌ها)تسلط به قوانین و مقررات بازار سرمایه/ تسلط به قانون تجارت/ قانون مجازات اسلامی /قانون مدنی/ آیین دادرسی کیفری و مدنی/ دارای فن تحلیل و استدلال حقوقی قوی/عدم اشتغال به وکالت/مشاوره حقوقی سردفتری و . *در صورت داشتن پروانه وکالت، تودیع پروانه الزامی می‌باشد.
۳فناوری اطلاعات-کامپیوترتسلط به تحلیل و طراحی نرم‌افزار/ تسلط به ASP.NET،Entity Framework،HTML، CSS،Javascript، JQuery /تسلط به بانک اطلاعاتی MS SQL Server /آشنایی کافی با زبان‌های برنامه‌نویسی /پایگاه داده و متدولوژی‌های رایج توسعه نرم‌افزار/آشنایی با معماری نرم‌افزار/ آشنایی با زبان برنامه‌نویسی NetCore،/ آشنایی با RESTfulAPI /آشنایی با فریم‌ورک Angular /آشنایی با برنامه‌نویسی با معماریMVC/ آشنایی با مفاهیمUI/UX /آشنایی با اصول مستندسازی و اسناد پروژه‌های نرم‌افزاری و مدلسازی و بهبود فرآیند کسب و کار/ تجربه کار با متدولوژی‌های اجایل از جمله اسکرام/ دارای حداقل ۴سال سابقه کاری و یک سال سابقه برنامه‌نویسی در تیم
۴حسابداری-حسابرسیتسلط بر قوانین و مقررات بازار سرمایه/ تسلط بر قانون تجارت/ تسلط بر استانداردهای حسابداری و حسابرسی/ تسلط بر قانون مالیات
۵امنیت فناوری اطلاعاتمدیریت و کنترل پروژه/ آشنایی با اصول امنیت، سیستم‌عامل‌ها و زیرساخت‌های نرم‌افزار/ آشنایی با زیرساخت کلید عمومی/ آشنایی با مباحث رگولاتوری فین‌تک‌ها/ روش‌های تامین مالی فین‌تک‌ها/ قراردادهای هوشمند/ DLT،RegTech و .
۶منابع انسانیآشنایی با قوانین کار و مقررات اداری و استخدامی کشور/ آشنایی با شیوه و روش‌های جذب و استخدام و کارمندیابی/ آشنایی با شیوه‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل شغل و مسیر شغلی/آشنایی با شیوه‌ها و روش‌های ارزیابی عملکرد فرد و سازمان/ مهارت مکاتبات اداری و بازار سرمایه اسلامی گزارش‌نویسی

زمان برگزاری آزمون استخدامی سازمان بورس و مراحل استخدام

داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت testcenter.semedco.ir در این آزمون نام‌نویسی کنند. زمان دقیق برگزاری آزمون هنوز اعلام بازار سرمایه اسلامی نشده ولی طبق اعلام سازمان بورس، قطعا در تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می‌شود. همچنین اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره نخوه ثبت‌نام در این آزمون داشته باشید می‌توانید به این نشانی اینترنتی مراجعه کنید. آنچنان که در اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار آمده، بازار سرمایه اسلامی مراحل استخدامی طراحی‌شده برای این آزمون به شرح زیر است:

بازار فولاد، بهشت سرمایه گذاری

بازار فولاد، بهشت سرمایه گذاری

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید سرمایه های سرگردان را به این سمت سوق دهیم، امروز جامعه ما دارای نقدینگی بالاست و یکی از جاهایی که می‌توان این نقدینگی را به سرمایه گذاری تبدیل کرد بازار فولاد است.

به گزارش خبرنگار ایراسین، سید جواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در مراسم عقد قرارداد احداث واحد احیا مستقیم فولاد اقلید به ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در سال، اظهار کرد: امروز استخراج ما از معادن تا سقف ۵۰۰ متری زمین است در حالی که باید به ۱۰۰۰ متر اکتشاف دست یابیم.

وی گفت: معادن ما به سرعت در حال تحلیل است و نیازمند واردات هستیم اما اگر بتوانیم تا عمق ۱۰۰۰ متر استخراج کنیم، قائدتا نیاز ما برای مدتی تامین خواهد شد.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بازار فولاد را بهشت سرمایه گذاری دانست و گفت: باید سرمایه های سرگردان را به این سمت سوق دهیم، امروز جامعه ما دارای نقدینگی بالاست و یکی از جاهایی که می‌توان این نقدینگی را به سرمایه گذاری تبدیل کرد بازار فولاد است.

حسینی کیا بیان کرد: در این پروژه هدف گذاری درستی انجام شده است و امیدواریم پیشرفت خوبی داشته باشد. کار شما جهاد در عرصه تولید و اشتغال است و تولید صف اول کار ماست و خط مقدم است.

وی گفت: ایجاد اشتغال، یک کار جهادی بزرگ است و باید دست مدیران و مجریان این برنامه را بوسید.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدوارم این پروژه زودتر از زمان مقرر به سرانجام برسد تا کاری جهادی رخ داده باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا