شروع فارکس در افغانستان

مشخصات قرارداد

طرف دوم مكلف است بنا را مبنای برنامه زمان‌بندی شده‌ای كه به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضای طرفين رسيده احداث كند.

نمونه قرارداد کار (ابلاغی وزارت کار)

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین کارفرما /نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود.

کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقای/خانم/شرکت …………… فرزند ……………………………………………. شماره شناسنامه/شماره ثبت: …………… به نشانی: ……………………………………………..

و کارگر آقای/خانم ………………………. فرزند …………………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه ………………………….. شماره ملی ……………. میزان تحصیلات …………………….. نوع و میزان مهرات: ………………………………….. به نشانی: ……………………………………. منعقد می گردد.

۲) نوع قرارداد دائم□ موقت□ کار معین□

۳) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می‌‌یابد: ………………………….

۴) محل انجام کار: ………………

۵) تاریخ انعقاد قرارداد: مشخصات قرارداد ………..

میزان ساعت کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد، ساعت کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

الف) مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتی ……………………………. ریال.

ب) حق مسکن ماهیانه …………………………. ریال.

ج) حق اولاد ماهیانه …………………….. ریال.

د) پایه سنوات روزانه……………………… ریال.

ه) کمک هزنه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری)ماهیانه …………….. ریال.

و) سایر مزایا: ………………….. ریال.

۹) حقوق و مزایا: حقوق و مزایا بصورت هفتگی / ماهانه کارگر به حساب شماره …………………………. نزد بانک……………………… شعبه ………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

۱۰) بیمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

۱۱) عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات یا مزایای پایان کار: به استناد ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قراردادکار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار(حق سنوات) به وی پرداخت نماید.

۱۳) فسخ قرارداد: به استناد ماده ۲۵ قانون کار و تبصره آن در قرارداد کار موقت و یا برای انجام کار معین هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قرارداد در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می باشد.

۱۴) سایر: سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) این قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می شود.

نمونه قرارداد موافقت‌نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

………………………. به نمایندگی آقای ……………………… . به شماره ملی ……………………… . نام پدر ……………………… . شماره تماس ……………………… . آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که ازین پس « کارفرما» نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای ……………………… . به شماره ملی ……………………… . نام پدر ……………………… . شماره تماس ……………………… . آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که ازین پس «مشاور» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند .

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از :

که جزئیات آن در پیوست 1 تعیین شده است .

ماده 2- اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است .

پیوست 1- شرح موضوع قرارداد

پیوست 2- شرح خدمات طبق پیشنهاد (proposal) تصویب‌شده

پیوست 3- مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست 4- برنامه زمانی کلی

پیوست 5- شرایط خصوصی

پیوست 6- مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشی

· اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابلاغ‌شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می‌شوند .

· مدارک و گزارش‌های تائید شده

ماده 3 مدت قرارداد

مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده 2 شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست 4) پیشنهادی مشاور برابر ……… ماه است .

مدت یادشده تابع تغییرات موضوع ماده 18 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود .

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای انجام خدمات برابر ………………………………………………………… .. ریال شامل اجزای
زیر است :

· هزینه آزمایش‌ها و تامین مواد و مصالح و تجهیزات ………………………………………… . ریال پیوست 3 درج می‌شود و هزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص می‌گردد .

ماده 5 تعهدات طرفین قرارداد

· مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعلام می‌نماید که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این کار است .

· کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین‌شده است ونیز متعهد می‌شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد به مشاور پرداخت کند .

ماده 6 - يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد .

ماده 7-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود .

ماده 8-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است .

ماده 9-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود .

ماده 10-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد .

ماده 11-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 12-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ ………… . در شهر …… . تنظیم و امضا گردید که دارای … . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد .

امضای طرف اول امضای طرف دوم

امضای شاهد اول امضای شاهد دوم

پیوست شماره 1

شرح موضوع قرارداد

پیوست شماره 2

شرح خدمات قرارداد

پیوست شماره 3

مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

· حق‌الزحمه :

کل حق‌الزحمه موضوع این قرارداد مبلغ ……………………………… ریال (به حروف ……………………… . ریال) می‌باشد .

· نحوه پرداخت :

در اجرای مفاد 15، 16 و 17 شرایط عمومی این قرارداد به شرح زیر پرداخت می‌گردد :

· معادل 25 درصد کل حق‌الزحمه به عنوان پیش‌پرداخت در مقابل تضمین معتبر قانونی مورد قبول کارفرما و بدون کسر کسور قانونی طبق بند 16- 1 شرایط عمومی قرارداد که به تناسب پرداخت حق‌الزحمه، مستهلک و تضمین مذکور آزاد می‌شود .

· حق‌الزحمه مجری جهت انجام خدمات موضوع این قرارداد متناسب با پیشرفت کار (در مراحل 25%، 50%، 75% و 100% پیشرفت کار) و پس از تائید کارفرما و با کسر مالیات متعلقه قانونی به وی پرداخت خواهد شد .

· پرداخت حق‌الزحمه مجری پس از ارائه گزارش‌های میان مرحله‌ای در چهار مرحله پیشرفت کار (25%، 50%، 75%، 100%) انجام گردیده و چنانچه میزان پیشرفت کار تائید شده توسط کارفرما مابین مقادیر مذکور باشد، میزان پیشرفت کار مرحله قبل مبنای پرداخت خواهد بود .

· هرگاه مجری بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قسمتی از کارها به تأخیر انجامد، کارفرما مجاز است کل حق‌الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نسبت تقلیل حق‌الزحمه مساوی با نسبت مدت تأخیر به مدت تعیین شده برای انجام کارها خواهد بود. این تبصره در خصوص تأخیر در انجام هریک از اجزاء شرح خدمات و ارائه گزارش‌های میان مرحله‌ای نیز قابل‌اعمال بوده و میزان تقلیل حق‌الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شد .

پیوست شماره 4

برنامه زمانی کلی (زمان‌بندی و برنامه کار)

پیوست شماره 4-2

خدمات ویژه موردنظر کارفرما

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

مهم‌ترین نکات نوشتن قرارداد کاری در سال ۱۴۰۱

نکات مهم قرارداد کاری در سال ۱۴۰۱

قرارداد کاری مهم‌ترین سندی است که باید بین کارفرما و کارگر نوشته و ثبت شود تا بر اساس آن، مسئولیت‌های طرفین در برابر یکدیگر حالتی رسمی و ثبت‌شده پیدا کند. قراردادهای کاری از سوی وزارت کار به انواع مختلفی دسته‌بندی شده‌اند. در ادامه، انواع قراردادها را بررسی می‌کنیم و سپس مهم‌ترین نکات نوشتن قرارداد کاری در سال ۱۴۰۱ را مرور خواهیم کرد.

عناوین این مطلب

انواع قرارداد کار

در قانون کار کشور ما قرارداد‌های به دسته‌های زیر تقسیم شده‌اند:

قرارداد کار دائمی

این نوع قرارداد برای کارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به‌صورت مستمر جریان دارند و هیچ نشانه‌ای درباره موقتی بودن کار در بند‌های قرارداد ذکر نشده است. شرایط فسخ این قرارداد شامل موارد زیر است:

 • فوت، بازنشستگی یا ازکاراُفتادگی کامل کارگر
 • استعفای کارگر
 • اخراج موجه کارگر

قرارداد کار موقت

کار موقت می‌تواند با توافق طرفین به دو مبنا در قرارداد ذکر شود:

۱- کار موقت با مدت معین
۲- کار موقت با وظیفه معین

در صورتی که زمان انجام کار یا وظیفه قیدشده در این نوع از قرارداد به پایان برسد، کارفرما و کارگر دیگر نسبت به یک‌دیگر مسئولیتی نخواهند داشت. البته می‌توانند بعد از به پایان رسیدن مدت یا کار مورد توافق در قرارداد، آن را دوباره تجدید کنند. در این صورت، قرارداد یا کار به نوع دائم تبدیل نمی‌شوند مگر اینکه طرفین این موضوع را در بند‌های قرارداد ذکر کنند.
برای فسخ این نوع قرارداد توافق نظر دوطرفه نیاز است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند قرارداد را به‌تنهایی فسخ کند.

فرد در حال بررسی نکات قرارداد کاری سال ۱۴۰۱

قرارداد کار آزمایشی سه‌ماهه

این قرارداد بر اساس ماده ۲۵ قانون کار به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که کارفرما به‌طور آزمایشی با کارگر کار کند و عملکرد او را بسنجد. کارفرمایان زیادی در ابتدای مسیر استخدام از این نوع قرارداد استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند نیروی کار درست و مناسبی را انتخاب کرده‌اند.
دوره کار آزمایشی ویژگی‌های زیر را دارد:

 • طول مدت آ‌ن سه ماه است.
 • مخصوص کارگان ماهر و دارای سطح تخصص بالاست.
 • در صورت فسخ قرارداد پیش از موعد سه ماه، کارفرما موظف است تمام حقوق دوره آزمایشی را به‌طور کامل پرداخت کند.
 • در صورت فسخ قرارداد از سمت کارگر، کارفرما موظف است که فقط حقوق مدت کار قبل از فسخ را به کارگر پرداخت کند.

مزایای استخدام کارآموز برای کسب‌وکارها چیست؟

نکات مهم نوشتن قرارداد کاری در سال ۱۴۰۱

در هنگام نوشتن قرارداد کاری برای سال ۱۴۰۱ باید موارد زیر را به‌طور کامل و دقیق رعایت کنید:

مشخصات طرفین در قرارداد

برخی از این مشخصات عبارت‌اند از:

 • نام و نام خانوادگی
 • نام پدر
 • کد ملی
 • شماره شناسنامه
 • مجرد یا متاهل بودن
 • میزان تحصیلات
 • وضعیت نظام وظیفه
 • تاریخ تولد
 • نوع مدرک تحصیلی
 • آدرس

فردی در حال نوشتن مشخصاتش در قرارداد کاری

مدت قرارداد

تعیین مدت قرارداد امر بسیار مهمی است و بر اساس آن، قرارداد اعتبار زمانی خود را حفظ می‌کند. پس فراموش نکنید که هنگام نوشتن قرارداد کاری برای سال ۱۴۰۱ تاریخ دقیق شروع و پایان قرارداد را قید کنید.

موضوع دقیق قرارداد

در این بخش باید با استفاده از جملات دقیق و کامل، موضوع قرارداد را قید کنید و بنویسید که این توافق‌نامه برای انجام چه کاری نوشته می‌شود. چنانچه در این بخش با عبارات گنگ و مبهم مواجه شدید، قرارداد را امضاء نکنید؛ چراکه بسیاری از کلاهبرداری‌ها می‌تواند از این طریق انجام شود.

ساعت کاری

برای پیشگیری از سوءتفاهم‌های احتمالی پیش رو، توصیه می‌کنیم ساعات کاری مدنظر طرفین را به‌صورت واضح در قرارداد قید کنید.

تعیین دقیق دستمزد

یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های قرارداد، ثبت دقیق میزان دستمزد است. در این تعیین توجه داشته باشید که حق کارگر از حداقل‌های مزایا مانند حقوق و حق اولاد و مواردی این‌چنینی کمتر نباشد و حتماً حق بیمه در نظر گرفته شود.
اگر در هنگام نوشتن قرارداد، تصمیم بر این شد که دستمزد به‌صورت ساعتی یا روزانه پرداخت شود، بهتر است به جای استفاده از عبارت «حقوق ماهیانه» از این عبارت استفاده شود: «دستمزد به مبلغ … تومان به‌صورت روزانه یا ساعتی پرداخت می‌شود.»

همه چیز درباره حقوق و دستمزد

گواهی عدم سوء پیشینه چیست و چه مشاغلی به آن نیاز دارند؟

قید کردن تعهدات کارفرما و کارگر

کارفرما با نسخه‌های قرارداد در دستش

توصیه می‌کنیم در هنگام عقد قرارداد، تعهدات دو طرف قرارداد نسبت به یک‌دیگر به‌طور دقیق نوشته شود و از بیان شفاهی این تعهدات بپرهیزید.

موارد دیگر که مشخصات قرارداد در نوشتن قرارداد کاری مهم هستند:

 • لازم است در قرارداد نحوه تعطیلات کارگر و پرداخت یا عدم پرداخت حقوق در این ایام به‌طور دقیق نوشته شود.
 • شرایط اعطای مرخصی یکی دیگر از مهم‌ترین نکات نوشتن قرارداد کاری در سال ۱۴۰۱ است.

قید کردن تعداد نسخه‌های قرارداد

در زمان نوشتن قرارداد باید قید شود که این قرارداد در ۴ نسخه یکسان تنظیم می‌گردد و یک نسخه آن به کارفرما، یک نسخه به کارجو، یک نسخه به اداره کار و یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود داشتن) تحویل داده خواهد شد.

جمع‌بندی نکات نوشتن قرارداد در سال ۱۴۰۱

در این نوشته سعی کردیم مهم‌ترین نکات نوشتن قرارداد کاری در سال ۱۴۰۱ را قید کنیم. توجه به این نکات اهمیت بالایی دارد؛ چراکه به شما کمک می‌کند تا توافق‌نامه کاری خود را به‌طور اصولی بنویسید و از مشکلات احتمالی آینده جلوگیری کنید.

قرارداد مشارکت در ساخت (نمونه قرارداد + نکات مهم + خطرات مشارکت)

مشارکت در ساخت

عمومی

موسسه حقوقی سفیر صلح با بیش از 20 سال سابقه در زمینه طرح و پاسخگویی به دعاوی ملکی ؛ آماده تنظیم تخصصی قراردادهای مشارکت در ساخت و نظارت بر حسن اجرای تعهدات و حل اختلافات طرفین می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های موسسه تماس حاصل نمایید.

021-22000269

0912-1994176

مشارکت در ساخت چیست و چه تعهداتی وجود دارد؟

گاهی اوقات صاحب یک ملک قدیمی و یا زمین، تصمیم می‌گیرند با سازندگان املاک توافق کنند و ملک خود را در اختیار آنها قرار دهند. از سوی دیگر هم سازندگان املاک هزینه ساخت ملک را به عهده می‌گیرند. به این کار مشارکت در ساخت می‌گویند که ملک از یکی و سرمایه از یکی دیگر است.

قرارداد مشارکت در ساخت یک نوع توافق دوطرفه است که در ادامه به نکات مهم آن اشاره شده است.

در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت باید به چند نکته مهم توجه کرد و حتما در تعهدات به آن اشاره کرد:

 • باید مطمئن شد که شخصی که ملک را آورده صاحب ملک باشد و یا اجازه این کار را داشته باشد و ملک دارای سند رسمی باشد.
 • باید آورده طرفین به طور کامل مشخص شود.
 • مدت زمان کار باید مشخص شود.
 • میزان سود و زیان باید تعیین شود.
 • ضمانت اجرا برای شرایطی که طرفین به تعهداتشان عمل نکنند.

سازنده در قرارداد مشارکت متعهد می‌شود که هزینه‌های ساختمانی پروژه،‌ هزینه‌های اداری پروژه بپردازد. علاوه براین او باید به پرداخت مبلغ بلاعوض و مبلغی به عنوان اجاره‌بها به مالک طی مراحل ساخت متعهد شود.

انواع قراردادهای مشارکت در ساخت

 • ممکن است طرف اول زمین را ارائه دهد و نفردوم هزینه های ساخت را به عهده بگیرد. در این حالت ممکن است قیمت زمین و ما به ازای آن در بیعنامه ذکر نشود و فرد سازنده تعهد دهد مشخصات قرارداد که بنایی با مشخصات موردنظر که طرفین در مورد آن توافق کرده اند در همان زمین اول بسازد و بعد از آن طرفین در آن شریک شوند.
 • در یک حالت دیگر ممکن است طرفین توافق کنند که عملیات به صورت مرحله‌ای در هر بخش که انجام شد بر اساس توافق از قبل تعیین شده یک سهم از زمین منتقل شود. برای مثال طرفین توافق کنند که بعد از اتمام اسکلت بندی یک دانگ منتقل شود. در این حالت توافق می‌شود که انتقال‌دهنده پس از انجام کار برای تنظیم سند رسمی اقدام کند.
 • سومین حالت این است که طرفین قرار بگذارند که اگر پروژه به مرحله مشخصی رسید، صاحب زمین وکالت بلاعزلی برای اقدام در جهت تنظیم سند انتقال رسمی به میزان سهم خود به فرد سازنده که طرف دوم است بدهد.
 • گاهی ممکن است توافق شود که سه دانگ از ملک در اغاز به سازنده انتقال داده شود.

نکات مهم قرارداد مشارکت در ساخت

یک نکته مهم که باید به آن توجه داشت انتخاب فرد سازنده است. گاهی برخی سازنده‌ها به دلیل اینکه باید برای ساخت هزینه کنند، از مصالح ضعیف استفاده می‌کنند و با به کارگیری روش‌هایی برای کاهش هزینه‌ها کیفیت نهایی ساخت را بسیار کاهش می‌دهند. علاوه بر این ممکن است ادعا کنند که ساخت ملک با ویژگی‌های مورد نظر را در یک زمان مشخص تمام می‌کنند اما در نهایت ساخت را رها کنند و یا ملک را با کیفیتی که در مورد آن توافق شده تحویل ندهند. برای همین منظور ضروری است که فرد معتمد و درستی انتخاب شود و قرارداد هم به صورت دقیق تنظیم شود و تمام جوانب درنظر گرفته شود.

برای مدت زمان کار هم باید کار ساخت را مرحله بندی کرد و زمان پایان هر مرحله را در قرارداد تعیین کرد. برای مثال تاریخ دقیق خاکبرداری،‌ تاریخ دقیق اسکلت‌بندی،‌ تاریخ دقیق و روز سفت‌کاری و نازک کاری و تاریخ دقیق اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی.

در کنار همه این موارد نیاز است که ضمانت ‌اجراهایی نیز باشد که اگر در هریک از این موارد تاخیری رخ داد به شکل مقتضی عمل شود.

علاوه بر این همواره توجه داشته باشید که در قسمت بالایی همه صفحات قرارداد عبارت قرارداد مشارکت در ساخت را بنویسید. به هیچ عنوان از عبارت‌های دیگر مانند قرارداد مشارکت مدنی، مبایعه نامه و یا معامله و بیع استفاده نکنید. همچنین حق دریافت وام و واگذاری قرارداد به غیر را سلب کنید.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که هرگز پس از امضای قرارداد وکالت غیرضروری به سازنده ندهید. توجه داشته باشید که در صورت نیاز تنها به جهت انجام امور اداری به صورت محدود و مدت‌دار به سازنده وکالت کاری بدهید و در سایر موارد از وکالت دادن خودداری کنید.

خطرات مشارکت در ساخت

اگر قرارداد مشارکت در ساخت به طور صحیح تنظیم نشود می‌تواند مشکلات و خسارات زیادی برای هر یک از طرفین ایجاد کند. برای مثال سند ملک ممکن است مشکلی داشته باشد یا سازنده در موعد مقرر کار را تحویل ندهد و یا سود وزیان به شکل عادلانه تقسیم نشود. برای مثال ممکن است ملک ساخته شود و کار به اتمام برسد مشخصات قرارداد اما بعد از مدتی بنا دچار آسیب شود و به لحاظ فنی آن چنان ضعیف ساخته شده باشد که با مشکلات جدی روبرو شود.

برای مشارکت در ساخت باید بسیار هوشیار بود و آگاهانه عمل کرد. ممکن است سازنده به مالک پیشنهاد دهد که برای تسهیل روند نقل و انتقال و کاهش مالیات،‌ در همان آغاز کار سهم ایشان را به طور یک جا به نامشان کنید و از شما وکالت فروش بلاعزل می‌خواهد که بعد از یک زمان مشخص این وکالت تمام شود. این کار به لحاظ حقوقی می‌تواند خطراتی برای مالک به همراه داشته باشد. درنتیجه بهتر از پذیرش پیشنهادات این چنینی خودداری کنید.

بیشتر بخوانیم: هر آنچه در رابطه با بیع نامه باید بدانید.

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

ماده 1-

نظر مشخصات قرارداد به اينكه، آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ………….. صادره از ……………… ساكن ………………(كه از اين پس طرف اول قرارداد ناميده خواهد شد). مالک پلاک فرعی ……………… از اصلی ……………… اراضی ……………… بخش ………………واقع در ……………… است و قصد احداث بنا در پلاک مذكور را دارد و نظر به اينكه آقای ……………… فرزند ……………… به شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… ساكن ………………(كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده خواهد شد) امكاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاک مزبور اين قرارداد بين طرفين منعقد شد.

ماده 2-

ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل ……………… ریال (…………………………تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفين است.

ماده 3-

مقرر شد طرف دوم بنايی با مشخصات و طبق نقشه‌ای كه پيوست اين قرارداد و جزء لاينفک آن

است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موضوف احداث کند.

تبصره 1- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه‌های مصوب احداث نمايد.
تبصره 2- طرف دوم مكلف است كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختمانی و اصول ايمنی را رعايت كند و طرف اول در اين خصوص مسئوليتی ندارد.

ماده 4-

طرف دوم مكلف است فتوكپی كليه اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضا كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قرار دهد. همچنين مكلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثانی مشخصات قرارداد صورتحساب را امضا كرده در اختيار طرف اول بگذارد. مدارك و صورتحسابهای مذكور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفين خواهد بود.

ماده 5-

پس از آنكه هزينه‌های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده 4 به ارزش عرصه(طبق ماده 2) بالغ شده مابقی هزينه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به اين منظور طرفين حساب جاری مشتركی مشخصات قرارداد در بانك ……………… افتتاح كرده‌اند كه برداشت از آن با دو امضا انجام می‌شود. طرفين مكلفند كليه وجوهی را كه برای مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند و كليه پرداخت‌ها را نيز از اين حساب انجام دهند.

ماده 6-

طرف دوم مكلف است بنا را مبنای برنامه زمان‌بندی شده‌ای كه به عنوان ضميمه شماره 2 اين قرارداد به امضای طرفين رسيده احداث كند.

ماده 7-

پس از اتمام بنا، طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک(اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.

تبصره 1- كليه هزينه‌های لازم برای تنظيم سند رسمی انتقال (اعم از ماليات‌ها و عوارض و جرايم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاريخ صدور گواهی پايان ساختمان بايد انجام شود.

ماده 8-

طرف اول در صورت تخير در ايفای تعهد موضوع ماده 7 مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ ……………… ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت اين وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ بايد انجام شود.

ماده 9-

در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجرای اين قرارداد آقای ……………… به نشانی ……………… ……………………………………………….. كه ضمن قبول داوری اين قرارداد را امضا كرده اند، در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند كرد و رای ايشان برای طرفين قطعی و لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است.

ماده 10-

اين قرارداد كه مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاريخ ……………… در ……………… بين طرفين امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در ……………… صفحه و با اعتبار واحد است.

امضای طرف اول قرارداد امضای طرف دوم قرارداد امضای داور

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن وکیل‌های متخصص سزا آنلاین تماس حاصل نمایید:

گروه وکلای سفیر صلح با در اختیار داشتن تیم حقوقی زبده متشکل از اساتید دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری، آماده تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت، حسب نیاز مالکین و سازندگان عزیز می‌باشد.

نمونه قرارداد خرید آسانسور

بلاگ ایمن سازان پای

دسته بندی مقالات

ماده ۱- موضوع قرارداد:

عبارت است از خرید ….. دستگاه آسانسور مسافربر و ….. دستگاه آسانسور باربر با مشخصات ذیل:

تبصره ۱: محل تحویل موضوع قرارداد واقع در ……… می باشد.

ماده ۲- مبلغ قرارداد:

مبلغ اوليه قرارداد بصورت ناخالص ………. ريـال (به حروف ………. ریال) می باشد كه به شرح جدول پيوست برآورد گردیده است.

تبصره ۲: فروشنده اقرار می نماید قيمت خود را با در نظر گرفتن شرايط آب و هوايي، شكل كار، محدودیت های اجرایی، بررسی دسترسی ها، ارتفاع زیاد، کار در شب، سختی کار و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند و همچنين هزينه هاي مربوط به تامین تجهیزات و وسایل اجرا و نهايتاً کلیه هزينه هاي اجراي عملیات موضوع قرارداد، ارائه نموده و به عبارت ديگر هيچگونه اضافه بهايي به قيمت های پيشنهادي پيمانكار تعلق نمي گيرد.

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت انجام عملیات موضوع قرارداد از تاريخ ابلاغ قرارداد، دریافت پیش پرداخت، به مدت ۱۲۰ روز اعم از کاری و غیرکاری مي‌باشد. تاخير در پرداختها و يا در اثر موانع احتمالي كه ناشي از قصور فروشنده نباشد، مدت را به همان ميزان افزايش خواهد داد.

ماده ۴- اسناد و مدارک قرارداد:

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف: قرارداد حاضر

ب: نقشه های کلی و اجرایی

ج: مشخصات فنی تکمیلی

د: دستور کارها، صورتجلسات و موافقتنامه ها و یا هر نوع سند دیگری که در مورد کارها، تغییر مشخصات و یا امور دیگر در مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد.

د: مباحث مقررات ملی ساختمان ایران (مرتبط با موضوع قرارداد) و کلیه استانداردهای مرتبط با آسانسور

ه: چک لیست جهت تست و تحویل آسانسور پیشنهادی فروشنده.

ماده ۵- تضمين اجراي تعهدات:

به منظور تضمين اجراي تعهدات، فروشنده تضمینی بصورت چک و سفته، هر یک معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد به نفع خریدار ارائه مي‌دهد و در صورت عدم انجام تعهدات فروشنده، خریدار تضمين فوق را ضبط خواهد نمود. اين تضمين پس از تحویل کلیه اقلام موضوع قرارداد، نصب و راه اندازی و اتمام دوره تضمین و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی از طرف خریدار به وی مسترد خواهد گردید.

ماده ۶- نظارت:

نظارت بر اجراي تعهداتي كه فروشنده بر طبق مفاد اين پيمان و اسناد و مدارك پيوست آن تقبل نموده است با نماینده معرفي شده از طرف خریدار خواهد بود که دستگاه نظارت نامیده می شود.

ماده ۷- تعديل آحاد بهاء:

به قيمتهاي پيشنهادي هيچگونه تعديل آحاد بهاء تعلق نمي‌گيرد.

ماده ۸- پیش پرداخت:

خریدار موافقت دارد بنا به تقاضای فروشنده معادل ۶۰% مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت نماید. فروشنده موظف است در قبال پیش پرداخت،چک و سفته بانکی که هر یک معادل مبلغ پیش پرداخت باشد را به خریدار ارائه نماید که پس از تنظیم صورتجلسه تحویل موقت، سفته ها مسترد می گردد.

ماده ۹- کسورات:

الف- کسورات قانونی: …

ب- کسورات قراردادی: …

ماده ۱۰- نحوة‌ پرداخت:

الف- ۶۰ درصد مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت مطابق با ماده ۸٫

ب- ۲۰ درصد پس از ارسال کلیه تجهیزات آسانسورها به کارگاه که بازدید شده و مورد تایید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد. (این مبلغ پس از گذشت ۲ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد قابل پرداخت می باشد)

ج- ۲۰ درصد مبلغ قرارداد پس از نصب، راه اندازی، تنظیم صورتجلسه تحویل موقت و اخذ گواهی استاندارد. (این مبلغ پس از گذشت ۴ ماه از تاریخ انعقاد قرارداد قابل پرداخت می باشد)

تبصره ۳: چون این قرارداد صرفاً به منزله خرید کالا از فروشنده می باشد و نصب و راه اندازی طی قرارداد دیگری انجام می شود، هیچگونه وجهی بابت کسور قانونی (مالیات، بیمه و …) از مبلغ قرارداد کسر نمی گردد. فروشنده متعهد به رعایت کلیه قوانین جاری حاکم بر این قرارداد بوده و ملزم است هرگونه مالیات، عوارض و یا حقوق سازمان تامین اجتماعی که به این قرارداد تعلق می گیرد ، پرداخت نموده و تایید می نماید که هزینه های فوق را در پیشنهاد قیمت خود محاسبه و منظور نموده است.

ماده ۱۱- تغييرات:

در صورتيكه بعد از انعقاد قرارداد و در حين اجراي كار تغييراتي در مقدار هريك از اقلام موضوع قرارداد رخ دهد فروشنده مكلف به انجام كار با همان نرخ‌هاي قرارداد خواهد بود. مبلغ مربوط به افزايش در اثر تغييرات ياد شده، نبايد از ۲۵ درصد مبلغ اوليه قرارداد تجاوز نمايد. در صورتيكه خریدار آيتمهايي را به فروشنده ابلاغ نمايد كه قیمتی برای آنها در قرارداد پيش بيني نشده باشد قيمت اين موارد با توافق طرفين تعيين خواهد شد.

ماده ۱۲- تأخيرات:

به ازاي هر روز تأخير غير مجاز فروشنده در انجام تعهداتش، طبق تشخيص خریدار مبلغي معادل ۰٫۲ درصد مبلغ اولیه پیمان از صورت حساب قطعي فروشنده کسر مي گردد.

ماده ۱۳- تعهدات فروشنده:

 • فروشنده متعهد می گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر و مطابق با ماده ۳ قرارداد و براساس دستورات دستگاه نظارت و کارفرما به انجام رساند.
 • فروشنده متعهد می شود کلیه قطعات را با بسته بندی مناسب بارگیری و حمل نموده و در کارگاه به خریدار تحویل نماید.
 • با توجه به آن که عملیات اجرا بر عهده فروشنده می باشد، لذا هرگونه عیب و نقص در اقلام خریداری شده بعهده فروشنده خواهد بود.
 • فروشنده تاييد مي نمايد از چگونگي مفاد قرارداد و كيفيت مواد مورد نياز قرارداد فيمابين آگاهي كامل داشته و تاييد مي نمايد كليه مدارك و نقشه هاي موضوع قرارداد را كاملا مطالعه نموده و از مفاد آن كلا و جزاً اطلاع حاصل كرده است و متعهد مي گردد كه كالاي مورد قرارداد را نو ، غير مستعمل و اصلي و طبق مدارك اين قرارداد با استفاده از مواد و لوازمي كه داراي كيفيت مطلوب و مطابق با ماركهاي اعلام شده طبق اسناد قرارداد كه به تاييد خريدار رسيده است و با استفاده از تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز تهيه نمايد.
 • فروشنده موظف است در مدت زمان تضمین، هر ۱۵ روز یکبار نسبت به بازدید و تست آسانسور اقدام نماید و در صورت بروز هرگونه خرابی در هر ساعت شبانه روز، رفع عیب نموده و قطعات معیوب را به هزینه خود تعویض نماید.
 • فروشنده مسئولیت حسن اجرای کلیه کارهای موضوع پیمان را براساس مشخصات فنی و دستورات دستگاه نظارت و کارفرما بر عهده دارد و نظارتی که از طرف خریدار یا دستگاه نظارت صورت می گیرد به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
 • هرگاه فروشنده نسبت به صحت دستورات کتبی دستگاه نظارت ایرادی داشته باشد، باید بلافاصله مراتب را با ذکر دلایل به اطلاع دستگاه نظارت یا خریدار برساند و در صورتی که دستگاه نظارت یا خریدار، دستورات را تایید کرده و کتباً از فروشنده خواستار شوند، موظف است آن ها را بر همان اساس انجام دهد.
 • فروشنده ابزار و وسایل مورد نیاز اجرای کار را تامین می کند.
 • فروشنده کلیه تمهیدات لازم جهت ایمنی کار را فراهم می نماید و مسئول حفظ جان و سلامت افرادی است که از طرف وی به کار گمارده می مشخصات قرارداد شوند. خریدار هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی که برای افراد فروشنده رخ دهد ندارد و در صورت بروز خسارات جانی و مالی ناشی از هرگونه حوادث و یا عدم رعایت موارد ایمنی، فروشنده مسئول جبران کلیه خسارات وارده می باشد. کلیه پرسنل فروشنده باید دارای کلاه ایمنی، کفش ایمنی، کمربند و لباس کار باشند. بدیهی است در صورت رعایت موارد مذکور، از تردد افراد در کارگاه جلوگیری می گردد.
 • فروشنده در قبال ادعای احتمالی پرسنل و کارکنان خود مسئول و در هر حال پاسخگو خواهد بود.
 • فروشنده ملزم به پرداخت حقوق تامین کنندگان و پرسنل خود می باشد و در صورت قصور فروشنده، کارفرما حق خواهد داشت بر پرداخت حقوق هر یک از آن ها نظارت نماید. در هر حال در صورت استنکاف فروشنده از پرداخت حقوق پرسنل خود، خریدار محق خواهد بود راساً نسبت به پرداخت حقوق آن ها اقدام نموده و مبلغ مربوطه را بعلاوه ۱۵% از مطالبات و تضامین فروشنده کسر نماید.
 • فروشنده موظف است کلیه پرسنل خود را نزد یکی از شرکت های معتبر، بیمه حوادث نموده و مستندات آن را به خریدار تحویل نماید. بدیهی است هزینه های مربوط به این بند بر عهده فروشنده می باشد.
 • فروشنده متعهد می گردد از نیروهای انسانی ایرانی با سن بالای ۱۸ سال در کارگاه استفاده نماید.
 • هر یک از ابزار و تجهیزات فروشنده باید هنگام ورود به کارگاه با حضور انباردار ثبت شود و در غیر این صورت امکان خروج آن از کارگاه وجود نخواهد داشت.
 • فروشنده متعهد است جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و حفاظت فردی را رعایت نموده و در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات مذکور متوجه خریدار نخواهد شد.
 • فروشنده متعهد است هزینه های اسکان، ایاب ذهاب، غذا ، حقوق و مزایا و و سایر هزینه های مربوط به کارکنان خود را تامین و پرداخت نماید.
 • فروشنده متعهد است در مدت قرارداد جهت حفظ و حراست از اموال خود، تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.
 • فروشنده موظف است ابزار و وسایل و نیروی انسانی مورد نیاز را متناسب با حجم کار و زمان بندی پروژه، به نحوی در محل کارگاه تامین و تجهیز نماید که مورد تایید دستگاه نظارت و خریدار قرار گیرد.
 • فروشنده موظف است از نیروی انسانی ماهر و دارای صلاحیت فنی جهت انجام کارها استفاده نماید و در صورتیکه دستگاه نظارت و یا خریدار هر یک از کارکنان فروشنده را فاقد صلاحیت بداند، فروشنده باید آن فرد را با افراد ذیصلاح جایگزین نماید.
 • فروشنده حق واگذاری کار به غیر را ندارد.
 • در صورتی که هر یک از کارکنان فروشنده موجب وارد آوردن خسارت به اموال کارفرما شوند، فروشنده مسئول و جبران کننده خسارت خواهد بود.
 • فروشنده موظف است خود را با قوانین و مقررات داخلی کارگاه و سایر گروه های کاری دیگر هماهنگ نماید.
 • فروشنده موظف است کلیه پرسنل خود را بیمه تامین اجتماعی نموده و از این بابت هیچگونه پرداخت هزینه یا مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد.
 • فروشنده موظف است دستورالعمل های تعمیرات و نگهداری را در سه نسخه به کارفرما تحویل نماید.
 • فروشنده موظف است کلیه نقشه های آهن کشی، فونداسیون ریل ها و سایر عملیات آهنگری و نیز دال بتنی اتاق آسانسور را حداکثر یک هفته پس از انعقاد قرارداد در اختیار خریدار قرار دهد.
 • فروشنده موظف است کلیه تجهیزات ایمنی اعم از پاراشوت، اورلود، سنسورهای مربوط به درب و … را بصورت کامل برای آسانسورها تهیه و نصب و راه اندازی نماید و از این بابت هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.
 • کلیه هماهنگی های لازم با اداره استاندارد و اخذ کلیه تاییدیه های لازم بر عهده فروشنده بوده و از این بابت هیچگونه اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد.
 • فروشنده موظف است نقشه های ازبیلت مربوط به مدار قدرت و کنترل تابلوی برق را به هنگام نصب و راه اندازی به خریدار ارائه نماید.
 • فروشنده متعهد است درصورت خواست کارفرما، از زمان سررسید دوره تضمین به مدت ۱۰ سال مسئولیت تامین قطعات یدکی و تعمیرات موضوع قرارداد را در قبال دریافت وجه از خریدار به انجام رساند.
 • ارائه مشاوره فنی به خریدار در مراحل مختلف اجرای قرارداد و نیز آموزش راهبری آسانسور در دو مرحله به نمایندگان خریدار بعهده فروشنده می باشد.
 • در خصوص انتخاب اجزاء مختلف کابین ، فروشنده موظف است قبل از تهیه آنها هماهنگی نهایی را با خریدار و کارفرمای اصلی بعمل آورد.

ماده ۱۴- تعهدات خریدار:

 • خریدار متعهد به پرداخت مبالغ مندرج در ماده ۱۰ در زمانهاي تعيين شده مي باشد و در صورت عدم پرداخت، مدت تاخير به زمان قرارداد مندرج در ماده ۳ اضافه خواهد شد.
 • خریدار یک اتاق جهت انبار مصالح و تجهیزات به فروشنده تحویل می نماید. بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح و تجهیزات بر عهده فروشنده می باشد.
 • ماده ۱۵- دوره تضمین:

حسن انجام عمليات موضوع قرارداد براي مدت۲۴ ماه پس از زمان تحویل کالا یا ۱۸ ماه پس از نصب و راه اندازی هر کدام زودتر اتفاق افتد از طرف فروشنده تضمين مي گردد. اگر در دورة تضمين اشكالي در آسانسورها مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات به شرح مذكور در قرارداد و به عبارت ديگر ناشي از خطاي فروشنده باشد، خريدار مكلف است آن معايب را كتباً به فروشنده ابلاغ نمايد و فروشنده بايد بلا فاصله ، شروع به رفع معايب كند و آنها را طي مدتي كه با تراضي خريدار معين مي شود رفع نمايد. در غير اين صورت خريدار حق دارد معايب ياد شده را راساً و يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آنرا به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمين فروشنده يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه فروشنده نزد خريدار دارد برداشت نمايد. (گارانتی مشروط به عقد قرارداد سرویس و نگهداری با فروشنده خواهد بود)

ماده ۱۶- تحویل موقت و قطعی:

پس از پايان عمليات نصب و راه اندازی ، خریدار و دستگاه نظارت نسبت به انجام تشريفات تحويل موقت و بازديد از كارهاي انجام شده اقدام مي نمايند و در صورتيكه نواقص و معايبي را در كار مشاهده نمايد؛ اين موارد را كتباً به اطلاع فروشنده مي رساند و با توافق پیمانکار مدت زماني را براي رفع معايب و نواقص معين مي كند.

فروشنده موظف است ظرف مدت تعيين شده نسبت به برطرف كردن معايب و نواقص به هزينه خود اقدام و از خریدار تقاضاي بازديد مجدد نمايد. در صورت تائيد خریدار، تاريخ صورتجلسه رفع معایب و نواقص در سايت كه پس از تحقق موضوع فوق تنظيم مي گردد، به عنوان تاريخ تحويل موقت و شروع دورة تضمين ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

در پايان دوره تضمين، خریدار پس از بازديد از كار، چنانچه معايبي مشاهده نشود، تحويل قطعي خواهد گرفت و صورتجلسه تحويل قطعي تنظيم و پس از امضاء و تصويب، آن را به فروشنده ابلاغ مي نمايد.

ماده ۱۷- حل اختلاف:

در صورتيكه اختلافاتي مابين پيمانکار و كارفرما پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي عمليات موضوع قرارداد يا مربوط به تعبير و تفسير هر يك از مواد قرارداد حاضر باشد، طرفين سعي خواهند نمود تا اختلاف را از طريق مذاكره دوستانه و با حضور يك كارشناس مرضي الطرفين حل و فصل نمايند و در صورتيكه از اين طريق توافق حاصل نگردد، موضوع از طريق مراجع قانوني حل و فصل خواهد شد.

ماده ۱۸- حوادث قهري:

اگر به عللي خارج از حيطه و اقتدار و اراده طرفين قرارداد، انجام تمام يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد امكان پذير نباشد، ماداميكه حالت مذكور ادامه دارد عدم انجام تعهداتي كه متأثر از حوادث قهري مي باشد تخلف از مفاد اين قرارداد محسوب نمي شود. در صورت بروز حوادث فوق طرفين مي توانند با توافق يكديگر به تناسب به مدت قرارداد افزوده و يا آن را خاتمه دهند و در صورت خاتمه قرارداد به علل فوق، هيج يك از طرفين حق هيچگونه ادعائي (منجمله مطالبه خسارت) نخواهند داشت.

ماده ۱۹- فسخ قرارداد:

در صورتيكه فروشنده به تعهدات خود طبق اين قرارداد عمل ننمايد و تأخيرات غيرموجه بيش از ۳۰ درصد مدت قرارداد داشته باشد. خريدار حق دارد به صلاحدید خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.

اين قرارداد در ۱۹ ماده ۳ تبصره و در ۳ نسخه تنظيم گرديد كه يك نسخه نزد فروشنده و بقيه نزد خریدار است و هر يك حكم واحد دارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا