سود در فارکس

روانشناسی و مدیریت ریسک

امتیاز نظر یادت نشه

بررسی تأثیر حالت‌های روحی در ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش با توجه به اهمیت تصمیم‌گیری‌های مالی در زندگی افراد، تأثیر حالت‌های روحی را در ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران فعال در بورس اوراق‌ بهادار تهران بررسی کرده ‌است. ریسک‌پذیری صفتی است که افراد براساس آن تشویق می‌شوند به ابتکار عمل روی آورند و کارهای مخاطره‌آمیز انجام دهند. درواقع، ریسک‌پذیری تمایل فرد به قرارگرفتن در سناریوی تصمیم‌گیری است. حالت روحی، مجموعه‌ای از احساسات پایدار و با نمود خارجی است که در افراد مختلف، شدت و مدت استمرار متفاوتی دارد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیّۀ سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که از این میان، 386 نمونه انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌های لازم در زمینۀ حالت‌های روحی و ریسک، به‌ترتیب از پرسشنامۀ استاندارد پاناس و پرسشنامۀ ریسک‌پذیری و برای آزمودن فرضیه‌های پژوهش از روش الگوسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده‌ شد. نتایج نشان داد ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تحت‌ تأثیر چهار حالت روحی عاطفۀ مثبت زیاد، روانشناسی و مدیریت ریسک عاطفۀ مثبت کم، عاطفۀ منفی زیاد و عاطفۀ منفی کم است؛ به‌گونه‌ای که با عاطفۀ مثبت زیاد و عاطفۀ منفی کم، رابطۀ مستقیم و با عاطفۀ مثبت کم و عاطفۀ منفی زیاد، رابطۀ عکس دارد. همچنین عاطفۀ مثبت زیاد، بیشترین و عاطفۀ مثبت کم،کمترین تأثیر را در میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار دارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23831170.1397.6.1.8.9

موضوعات

  • 1مدیریت دارایی
  • رویکردهای رفتاری در معاملات دارایی‌های مالی

عنوان مقاله [English]

Assessing the impact of investors mental status on risk taking behavior of Tehran Stock Exchange Investors

نویسنده [English]

  • Behrouz Larisemnani

Professor, Department of Business Administration, Payame Noor University (PNU), P.O Box, 19395-4697 Tehran, Iran

چکیده [English]

With respect to financial decisions in daily life of investors, in this research we assess the mental state of investors on their risk taking behavior in Tehran stock exchange. Risk taking is the degree of encouragement investors has in order to take innovation and do extraordinary jobs. Mental state is composed of sustainable emotions with external expression in different degrees and continuity for kinds of investors. All Tehran stock exchange investors were among the study and 386 samples were selected. For mental state and risk taking behavior data gathered on the basis of PANAS and risk taking standard questioners in turn. Hypothesis tested by structural equation modeling with partial least square approach. Results show risk taking is positively affected by high positive affection and low negative affection besides negatively affected by low positive affection and high negative affection. High positive affection has the highest impact and low positive affection has the lowest impact on risk taking behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental status
  • Risk taking
  • Positive affection
  • Negative affection
  • PANAS model
اصل مقاله

مقدمه

ظهور نظریه‌های مالی- رفتاری، فصل جدیدی را روانشناسی و مدیریت ریسک در مطالعات مالی گشوده‌ است؛ به‌گونه‌ای که با بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی افراد در تصمیم‌گیری‌های آنان، نقش عامل انسانی و رفتارهای او را پررنگ‌تر کرده است. این عامل که متغیر اثرگذاری در سایر متغیرهای مالی است، در گذشته در نظر گرفته نمی‌شد. افراد همواره در معرض تصمیم‌گیری هستند. برخی از این تصمیم‌ها مانند تصمیم‌گیری در مسائل مالی به‌طور مستقیم در زندگی آنها تأثیر دارد. به‌طور معمول، افراد تمایل دارند در دارایی­هایی با بازده زیاد سرمایه‌گذاری کنند تا مطلوبیت خود را بتوانند به حداکثر برسانند؛ اما این تصمیم‌ها تحت تأثیر مسائلی از قبیل سن، جنس، درآمد، سلامتی، هوش، خلق و خوی و نگرش سرمایه‌گذاران قرار دارد [10، 11، 21]. یکی از مسائلی که تصمیم‌های افراد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد، روانشناسی و مدیریت ریسک حالت‌های روحی شخص در زمان‌های گوناگون است. حالت‌های روحی، بیشتر براساس احساسات افراد شکل می‌گیرد؛ یعنی فرد در درون خود از هر کنش بیرونی، حالتی را حس می‌کند و آن را بروز می‌دهد [17]. اسلامی بیدگلی و کردلویی (2010) به نقل از فیشر و کینز [1] پدیده‌های مربوط به روان‌شناسی فردی را در قیمت سهام مؤثر می­دانند و به نقل از سایمون [2] می­گویند افراد در تصمیم‌گیری‌های خود کاملاً عقلایی عمل نمی‌کنند [5، 20]؛ از این‌رو، با توجه به اهمیت تصمیم‌گیری‌های مالی در زندگی افراد، این پژوهش می‌کوشد رابطۀ حالت‌های روحی افراد (سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران) و میزان ریسک‌پذیری آنها را بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا حالت‌های روحی در ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران تأثیر دارد یا خیر؟

مبانی نظری

در دهه‌های اخیر، توجه به مالی- رفتاری به‌دلیل گرایش بیشتر به حوزۀ رفتاری و روان‌شناسی رو به افزایش است و این فرضیه در مباحث مالی شرکتی، سرمایه‌گذاری و کارایی بازارهای مالی، اهمیت فزاینده‌ای یافته‌است. نظریۀ چشم‌انداز به‌عنوان نظریۀ توضیح‌دهندۀ رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه سرمایه‌گذاران در بعضی مواقع به‌صورت نظاممند، نظریۀ مطلوبیت را نادیده می‌گیرند [6]. آدام اسمیت [3] با ارائۀ نظریۀ احساسات اخلاقی در سال 1759 نخستین بار، مسألۀ دخالت مسائل عاطفی و ذهنی را در کلیّۀ امور انسان و به‌ویژه در مسائل اقتصادی بیان کرد [20].

ریسک‌پذیری به‌عنوان یکی از موضوعات مالی- رفتاری، میزانی است که با آن افراد تشویق می‌شوند به ابتکار عمل روی آورند و کارهای مخاطره‌آمیز انجام دهند. درواقع، ریسک‌پذیری تمایل فرد به قرارگرفتن در سناریوی تصمیم‌گیری است [23]. مبانی نظری در این زمینه، دو جهت کلی دارد: اول، نظریۀ چشم‌انداز که بیان می‌کند: ممکن است افراد اطلاعات را در مسیری منطقی تحلیل نکنند. براساس این نظریه در شرایط مساوی سود و زیان، تأثیر منفی ناشی از زیان در سرمایه‌گذار بیشتر از تأثیر مثبت کسب سود است. نظریۀ دوم، ریسک‌پذیری را خصیصه‌ای فردی می‌داند و معتقد است این مسأله به عوامل درونی فرد مرتبط می‌شود. براساس این نظریه، افراد با نیاز به موفقیت زیاد، تمایل بیشتری به قبول مخاطره دارند [2]. ترن [4] (2017) الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تایلند را بررسی کرده‌ است و به چهار تورش رفتاری اطمینان بیش از حد، خوش‌بینی زیاد، روان‌شناسی ریسک و رفتار توده‌وار اشاره دارد. این عوامل، فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار را تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد [27]. به عقیدۀ سزارینی و وندونتر، [5] دو دسته عوامل داخلی و خارجی، ریسک‌پذیری افراد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد. آنها معتقدند بخشی از ریسک‌پذیری، امری ذاتی و ناشی از تفاوت‌های وراثتی است‌؛ اما بخش دیگری از ریسک‌پذیری اکتسابی و حاصل تجربه‌های به‌دست‌آمده در طول زندگی افراد است [29، 4]. تایون و همکاران [6] (2016) در مطالعۀ خود به ریسک‌های رفتاری سرمایه‌گذاران و نقش آن در شکل کلی قیمت سهام و نیاز به تدابیر مدیریتی و مقرراتی برای کاهش این نوع ریسک اشاره دارند. به نقش عقلانیت و سازگاری رفتاری سرمایه‌گذار در شکل‌گیری قیمت سهام نیز اشاره شده ‌است [28]. ژانگ و همکاران [7] (2017) در پژوهش خود به ارتباط بین احساسات سرمایه‌گذاران با بازده چندین شاخص مهم بورس اوراق بهادار در چین دست یافتند. این ارتباط بین متغیرهای محلی قوی‌تر از ارتباط بین متغیرها در بین مناطق مختلف مشاهده‌ شد [31].

پژوهش‌های گرابل و لیتون، کانادحاسان و کنجوسلیمان [8] همگی دربارۀ تحمل­پذیری ریسک نشان داده است که چهار نوع ریسک‌پذیری وجود دارد: فیزیکی، اجتماعی، اخلاقی و مالی. ریسک‌پذیری مالی حداکثر زیانی است که شخص در زمان اتّخاذ تصمیم‌های مالی قبول می‌کند ]7،9،13 [. ریسک‌پذیری مالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب‌های افراد دربارۀ ثروت، بازنشستگی، ترکیب سبد سرمایه‌گذاری، بیمه و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها و تصمیم‌های مالی مرتبط دارد [9]. درمجموع و با توجه به تعاریف ارائه‌شده برای ریسک و ریسک‌پذیری، عواملی مانند حس سرمایه‌گذاران دربارۀ ریسک (وضعیت روان‌شناختی سرمایه‌گذاران همچون قضاوت‌های ذهنی از ریسک‌پذیری و واکنش‌های عاطفی برای رفتارهای مالی)، میزان ریسکی که سرمایه‌گذاران می‌خواهند یا می‌توانند متحمل شوند (گرایش به ریسک و ظرفیت ریسک‌پذیری)، میزان شناخت سرمایه‌گذاران از ریسک، اهداف سرمایه‌گذاران (دورۀ نگهداری سبد سرمایه‌گذاری، هدف از سرمایه‌گذاری، ترجیحات ریسک‌پذیری) و وضعیت مالی سرمایه‌گذاران را اجزای تشکیل‌دهندۀ ریسک‌پذیری می‌توان دانست [7، 16، 15].

یکی دیگر از مفاهیم رفتاری مدّنظر در روان‌شناسی شناختی، «حالت روحی» افراد در زمان‌های مختلف است. بسیاری از رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها، نتیجۀ حالت درونی و روحی افراد است. انسان نسبت به رخدادهای محیط بیرون واکنش نشان می‌دهد و یکی از حالت‌های روحی را ابراز می‌کند. حالت‌های روحی افراد بیشتر براساس احساسات آنها شکل می‌گیرد؛ یعنی فرد در روح خود از هر کنش بیرونی، حالتی را حس می‌کند و آن را بروز می‌دهد. درواقع، این وضعیت تجربۀ افراد در هر لحظه از زمان است [17، 22]. حالت روحی به‌عنوان مجموعه‌ای از احساسات پایدار و با نمود خارجی تعریف شده است که در افراد مختلف، شدت و مدت استمرار متفاوتی دارد؛ به عبارت دیگر، حالت درونی مسلط بر فرد در هر زمان که با درگیری بیشتری نسبت به یک هیجان صرف همراه است [14، 25]. مطالعات نشان می‌دهد انجام بعضی امور مانند امتحان‌دادن، شرکت در یک رقابت ورزشی و یا انجام مصاحبۀ استخدامی، واکنش‌های عاطفی شدیدی را در انسان ایجاد می‌کند. همچنین مشخص شده ‌است در چنین شرایطی، حالت روحی افراد، عملکرد آنها را نمی‌تواند پیش‌بینی کند [12].

روان‌شناسان معتقدند حالت روحی با استفاده از روانشناسی و مدیریت ریسک پیش‌بینی نتایج احتمالی اتفاقات و کمک به تشخیص مشکلات بالقوه، عملکرد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه در مواردی که نتایج عملکرد مشخص نباشد [8]. فانگ و همکاران [9] (2016) تأثیر ویژگی‌های روحی را در عملکرد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار ویتنام بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد وجدان، روحیۀ تغییر، تجربه و توافق، اثر مستقیم در عملکرد سرمایه‌گذاری دارد. همچنین وجدان، روحیۀ تغییر، تجربه به همراه برون‌گرایی با عاطفۀ مثبت، عملکرد سرمایه‌گذاری را تحت ‌تأثیر قرار داده است [19]. یکی از دغدغه‌های روان‌شناسان، یافتن متغیرهای اساسی در زمینۀ شناخت خصوصیات روحی و روانی افراد بوده است؛ زیرا این حالات و خصوصیات یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌های افراد است .تاکنون مطالعات زیادی در این مورد، انجام شده است. یکی از این مطالعات که سه روان‌شناس امریکایی به نام‌های واتسون، کلارک و تلگن [10] (1985) انجام دادند، به ابداع الگوی پاناس [11] منجر شد که در این پژوهش به کار رفته است. براساس این، ابتدا فهرستی شامل 65 تا 75 واژۀ توصیف‌کنندۀ حالات روحی مشخص و درنهایت، پس از تحلیل عوامل مختلف، دو مقیاس «عاطفۀ مثبت» و «عاطفۀ منفی» شناسایی شد. هر تجربۀ هیجانی، این دو بعد مستقل را دارد. این مقیاس،20 عبارت دارد. هر یک از این جملات، نشان‌دهندۀ عاطفۀ مثبت یا منفی است. مقیاس عاطفۀ مثبت و منفی، یک ابزار خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک طیف لیکرت 5 درجه‌ای مشخص کند که هر یک از عبارات یادشده را تا چه حد احساس می‌کند. این دو بعد با طبقات وسیعی از متغیرهای روان‌شناسی در ارتباط است [30]. بوزکورت [12] (2016) در مطالعۀ خود، خودکشی را حالت روحی منفی‌ای معرفی کرد و براساس این نشان داد حالت روحی منفی در بازده بازار سهام ترکیه اثر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران با حالت روحی منفی، تقاضای بیشتری برای دارایی پرخطر دارند [3].

عاطفۀ مثبت نشان می‌دهد یک شخص تا چه اندازه، شور و شوق زندگی دارد و تا چه حد، احساس فاعلیت و هوشیاری می‌کند. افراد با عاطفۀ مثبت زیاد، فعالانه و توانمندانه توأم با شور و نشاط و اعتماد، به زندگی رو می‌کنند و در تعاملات اجتماعی خود، اعتماد به نفس و رضایت کاملی دارند و از قرارگرفتن در کانون توجه نمی‌هراسند. درمجموع، عاطفۀ مثبت زیاد با فعالیت، سرخوشی، شور و اشتیاق، هیجان‌خواهی و قدرت در ارتباط است .درمقابل، افراد با عاطفۀ مثبت کم، بدون انرژی، اشتیاق و اعتماد هستند. آنها تودار و گوشه‌گیر هستند، از هیجان‌ها و تجربه‌های پرشور پرهیز می‌کنند و نسبت به درگیرشدن فعالانه با محیطشان تردید دارند. به‌طور کلی، عاطفۀ مثبت کم با بی‌حالی، کسالت، خواب‌آلودگی و کم‌تحرکی در ارتباط است .

با توجه به مطالب مطرح‌شده در این بخش، فرضیه‌های اول و دوم پژوهش به‌صورت زیر توسعه می‌یابد:

فرضیۀ اول: عاطفۀ مثبت [13] زیاد در ریسک‌پذیری افراد، تأثیر مستقیم دارد.

فرضیۀ دوم: عاطفۀ مثبت کم در ریسک‌پذیری افراد، تأثیر معکوس دارد.

عاطفۀ منفی زیاد، نشان‌دهندۀ حالات خلقی ناخوشایندی همانند خشم، نفرت، بیزاری، گناه، ترس و عصبیت است. این افراد به سمت ناراحتی و ناخرسندی گرایش دارند و دیدشان نسبت به خود منفی است. به‌طور کلی، این بعد عاطفه با پریشانی، ترس، تخاصم و عصبیت در ارتباط است .

عاطفۀ منفی کم نیز با آرامش روحی همراه است. افرادی که در این بعد، نمرۀ کم به دست می‌آورند، نسبتاً آرام و ایمن هستند و از خویش رضایت خاطر دارند. با توجه به مطالب ذکرشده، فرضیه‌های سوم و چهارم پژوهش را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

فرضیۀ سوم: عاطفه منفی [14] زیاد در ریسک‌پذیری افراد، تأثیر معکوس دارد.

فرضیۀ چهارم: عاطفۀ منفی کم در ریسک‌پذیری افراد، تأثیر مستقیم دارد.

گفتنی است دو بعد عاطفۀ مثبت و منفی نه‌تنها در تضاد با یکدیگر نیستند، به‌عنوان دو بعد متمایز در تحلیل‌های عاملی ظاهر می‌شوند [1، 18].

روش‌ و متغیرهای پژوهش

این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیّۀ سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه تعداد نمونه باید ده برابر تعداد گویه‌ها باشد، حجم نمونۀ لازم، 386 تخمین زده شد. متغیرهای این پژوهش به دو دسته متغیر مستقل و وابسته تقسیم می‌شود. متغیرهای مستقل پژوهش شامل عاطفۀ مثبت زیاد، عاطفۀ مثبت کم، عاطفۀ منفی زیاد و عاطفۀ منفی کم و متغیر وابسته، میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است که از اجزایی چون وضعیت روان‌شناختی سرمایه‌گذاران، گرایش به ریسک، ظرفیت ریسک‌پذیری، آشنایی با سرمایه‌گذاری، اهداف سرمایه‌گذاران و وضعیت اقتصادی سرمایه‌گذاران تشکیل شده است.

عاطفۀ مثبت زیاد: حالتی را در افراد نشان می‌دهد که آنها از بودن در کنار دیگران لذت می‌برند و به تجربه‌های پرهیجان علاقه دارند. این متغیر با شاخص‌هایی چون هوشیار و زیرک [15] ، خوش‌ذوق [16] ، مصمم [17] ، متوجه و دقیق [18] و فعال [19] شناخته می‌شود.

عاطفۀ مثبت کم: حالتی روحی را نشان می‌دهد که درآن افراد بدون انرژی، اشتیاق و اعتماد هستند و از هیجان‌ها و تجربه‌های پرشور پرهیز می‌کنند و نسبت به درگیرشدن فعالانه با محیط تردید دارند و با شاخص‌هایی چون زودرنجی [20] ، شرمساری [21] ، بی‌قراری [22] ، عصبی [23] و هراسان [24] شناخته می‌شود.

عاطفۀ منفی زیاد: عاطفۀ منفی زیاد، نشان‌دهندۀ ناراحتی درونی و اشتغال ناخوشایند است و با شاخص‌هایی چون پریشانی [25] ، ناراحتی [26] ، گناه [27] ، ترس و وحشت [28] و خصومت [29] شناخته می‌شود.

عاطفۀ منفی کم: عاطفۀ منفی کم بر خونسردی، آرامش، راحتی و آسودگی دلالت دارد و با حالت‌هایی مثل علاقه‌مندی [30] ، ذوق‌زدگی [31] ، نیرومندی [32] ، شور و اشتیاق [33] و غرور و افتخار [34] همراه است.

ریسک‌پذیری: شامل تمایل به مدیریت و برعهده‌گرفتن امور و اختصاص منابع به فرصت‌هایی است که احتمال تقبل هزینۀ شکست معقولی را نیز به همراه دارد. اجزای تشکیل‌دهندۀ آن عبارتند از:

وضعیت روان‌شناختی سرمایه‌گذاران که عبارت است از قضاوت‌های ذهنی سرمایه‌گذاران از ریسک‌پذیری و واکنش‌های عاطفی مربوط به رفتارهای مالی و حسی که سرمایه‌گذاران دربارۀ ریسک دارند. گرایش به ریسک یعنی میزان ریسکی که سرمایه‌گذاران به پذیرش آن تمایل دارند. ظرفیت ریسک‌پذیری که نشان‌دهندۀ حداکثر میزان ریسکی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را بپذیرند؛ آشنایی با سرمایه‌گذاری که به معنی میزان آشنایی سرمایه‌گذاران با مفاهیم مالی، انواع مختلف سرمایه‌گذاری و نحوۀ خرید و فروش سهام در بازار است؛ اهداف سرمایه‌گذاران که شامل دورۀ نگهداری سبد سرمایه‌گذاری، هدف از سرمایه‌گذاری و ترجیحات ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران است و وضعیت اقتصادی سرمایه‌گذاران که دربرگیرندۀ میزان درآمد افراد و میزان وابستگی آنها به سود سرمایه‌گذاری است [7، 16].

با توجه به مباحث مطرح‌شده در بخش مبانی نظری و متغیرهای شناسایی‌شده، الگوی نظری پژوهش به‌صورت نمایۀ 1 طراحی شد.

مدیریت ریسک

هزار پرسش و ده آزمون مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

بازارها و ابزارهای مالی مفاهیم ریسک و بازده نظریه پرتفوی مدل های تعادلی مدل های عاملی (شاخصی) ارزیابی عملکرد پرتفوی ارزشیابی سهام ارزشیابی اوراق قرضه قرارداد آتی و پیمان آتی اختیار معامله و قرارداد معاوضه (تاخت) جدول های ارزش زمانی.

2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک - مناجاتی - گرجی آرا

2000 سوال چهارگزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک

مقدمه ای بر بازار ها و ابزار های مالی - بازارها و نهادهای مالی - شاخص - خرید و فروش اوراق بهادار تئوری پرتفوی - مفاهیم پایه در نظریه نوین پرتفوی - بهینه سازی پرتفوی ( مدل مارکوئیتز ) معرفی.

اسرار پیروی از روند - اندرو ابراهیم - زینب آذریان - رضا دلیریان

اسرار پیروی از روند – چگونه معامله گران حرفه ای ثروت خود را افزایش می دهند و ریسک را مدیریت می کنند

هوشمندانه شروع کنید از این روش بیشترین بهره را ببرید چرا پیروی از روند شیوه‌ی معاملاتی پیروان روند موفق مدیریت ریسک در معامله‌گری پیروی از روند برنامه معاملاتی کامل و پایدار شکست روند اصلاح روند ذهنیت معامله‌گران پیرو روند ژورنال.

بانک سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک CFA

بانک سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک CFA

زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی - الکساندرالدر - مانی مرادی

زندگی از راه داد و ستد در بازارهای مالی

روانشناسی فردی روان شناسی جمعی تحلیل کلاسیک نمودار کامپیوتری کردن تحلیل تکنیکال موارد اساسی که نادیده گرفته می شوند اندیکاتورهای بازار سهام اندیکاتورهای روانی اندیکاتورهای شخصی الدر سیستم های معاملاتی مدیریت ریسک

مانند یک قهرمان بیاندیش و معامله کن - رازها قوانین و حقایق صریح یک جادوگر بازار مارک مینروینی سلیمه صدیقی دکتر علی محمدی

مانند یک قهرمان بیاندیش و معامله کن رازها قوانین و حقایق صریح یک جادوگر بازار

اگر آماده تسلط بر هنر و علم سرمایه گذاری سهام هستید، تاجر قهرمان مارک مینروینی به شما نشان می دهد که چگونه بازده خود را به طور چشمگیری افزایش دهید و در عین حال ریسک خود را به حداقل مطلق.

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک - جان هال - سیاح

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک جان هال دکتر سجاد سیاح دکتر علی صالح آبادی

کلیات سازوکار بازار قراردادهای آتی راهبردهای روانشناسی و مدیریت ریسک پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی نرخ های بهره تعیین قیمت قراردادها و پیمان های آتی قراردادهای آتی نرخ بهره سوآپ (قراردادهای معاوضه) سازوکار بازارهای اختیار معامله ویژگی های اختیار معاملات سهام راهبردهای.

مدل های کمی در مدیریت ریسک - ساندرز - واحد

مدل های کمی در مدیریت ریسک

نقش روانشناسی و مدیریت ریسک نهادهای مالی در بازارهای مالی انواع ریسك نهادهای مالی ریسك بازار ریسك نرخ بهره ریسك نقدینگی ریسك نرخ ارز ریسك اعتباری وام های منفرد (Individual Loan) ریسك اعتباری پرتفوی وام ها و ریسك متمركز (Portfolio of loans) ریسك فعالیت.

مدیریت ریسک بنگاه - فروغ نژاد - احمدی

مدیریت ریسک بنگاه – یکپارچه سازی با راهبرد و عملکرد

خلاصه اجرایی به كار بستن چارچوب: قرار دادن چارچوب در بافتار شناخت واژگان: ریسك و مدیریت ریسك بنگاه راهبرد اهداف تجاری و عملكرد یكپارچه سازی مدیریت ریسك بنگاه اجرا و اصول چارچوب راهبری و فرهنگ راهبرد و هدف گذاری عملكرد.

بررسی و توضیحات کامل کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی

بررسی و توضیحات کامل کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی

نویسنده:بنت مک‌داول مترجم: محمدکریم طهماسبی انتشارات چالش
نام کتاب : مدیریت سرمایه دربازارهای مالی نویسنده : بنت مک‌داول مترجم : ابراهیم صالح رامسری انتشارات
کتاب انتشارات چالش به نظر بنده ترجمه روانی داره
و در ادامه این کتاب هم بهتره کتاب ذیل رو بعد از یکی از کتابهای بالا مطالعه بفرمایید
کتاب : استراتژیهای مدیریت سرمایه در بازارهای مالی نویسنده:بالسارا مترجم: محمود احمدی و فرهاد سلطانی انتشارات: آراد کتاب

روانشناسی کنترل ریسک تنظیم حد ضرر حجم معامله بسیار مهم است ثبت سوابق معاملاتی و تحلیل سود ضرر برنامه خودتان را طراحی کنید مارکر خود را بیرون بیاورید و از آن استفاده کنید

این کتاب با موضوع مدیریت سرمایه و ترجمه ی فخیم و استادانه آقایان ابراهیم صالحی رامسری،سینا محامی روانه بازار شده.این کتاب درپنج بخش طبقه بندی شده است.بخش اول:روانشناسی کنترل ریسک/بخش دوم:تنظیم حدضرر/بخش سوم:حجم معامله بسیار مهم است/بخش چهارم:ثبت سوابق معاملاتی وتحلیل سود و ضرر/ بخش پنجم:برنامه خودتان راطراحی کنید و چگونه ازسود مطمئن باشیم و از ریسک نابود شدن بپرهیزیم.

بخش اول :روان شناسی کنترل ریسک

فصل 1: کنترل ریسک خسته کننده است
فصل 2: اطمینان در برنامه تان
فصل 3: یین و یانگ
فصل 4: روان شناسی ریسک و ساختار ذهنی معامله گر

بخش دوم :خروج با حد ضرر

فصل 5: همه معامله ها برنده نیستند
فصل 6: قوانین ورود و سیتم معامله شما
فصل 7: قوانین خروج با حد ضرر
فصل 8: افزایش و کاهش حجم

بخش سوم :حجم معامله بسیار مهم است

فصل 9: استفاده از حدول ریسک ورشکستکی و فرمول بهینه ی F
فصل 10 : استفاده از فرمول ریسک دو درصد و فرمول حجم مناسب معامله

بخش روانشناسی و مدیریت ریسک چهارم :ثبت معاملات و تحلیل سود / ضرر

فصل 11: پیگیری نتایج سود / ضرر و فورمول های بیشتر برای موفقیت
فصل 12 : استفاده از کارت های ثبت معامله و دفترچه معاملات

روانشناسی معامله گری چیست و چرا اهمیت دارد؟

ممکن است بسیاری از ما تصور کنیم که معامله گری در بازار بورس امری ساده و آسان است. اما باید بیان نماییم که چنین نیست. حتی می توانیم بگوییم روانشناسی معامله گری چنان از پیچیدگی و دشواری برخوردار است که حتی برخی از افراد که وارد بازار بورس می شوند، پس از یادگیری تحلیل بنیادی و تکنیکال نیز موفق نمی شوند سود مناسبی از این بازار به دست آورند.

برای این که بتوانید در بازار بورس سود بالایی به دست آورید، لازم است از نظم، برنامه، شخصیت و کوشش زیاد برخوردار باشید. برای این که کمتر در این بازار دچار آسیب شوید نیز، لازم است روانشناسی شخصیتی خود را بشناسید و از آن در بازار بورس استفاده کنید. کنترل احساسات در بورس مسئله ای است که می تواند تریدر را به سود و موفقیت زیادی برساند.

یکی از موارد پیچیدگی سرمایه گذاری در بازار بورس این است که بیشتر انسان ها در طی انجام معاملات با احساسات و عواطف خود مواجه شده و همین مسئله آنها را از انجام فعالیت پرسود باز می دارد. در صورتی که این افراد روانشناسی معامله گری را بدانند، می توانند به ترس، هیجان، طمع و استرس خود مسلط شوند. تا در زمان اقدام به سرمایه گذاری و انجام معامله، از مدیریت صحیح استفاده کنند.

روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری، کلید گمشده معامله گران بورس

روانشناسی معامله گری را باید کلید گمشده ای در نظز بگیریم که معامله گران به آن نیاز دارند. مخصوصا در بازار بورس و اوراق بهادار داشتن این کلید می تواند موفقیت های بسیاری را برای تریدر به همراه داشته باشد. هر روز بر تعداد افرادی که وارد بازار سرمایه گذاری در بورس می شوند افزوده می شود، که هر کدام چنین تصور می کنند که می توانند از این بازار سود بالایی به دست آورند.

مسلما این تفکر زمانی می تواند موفقیت را برای معامله گر به همراه داشته باشد، که ضرر در معاملات را نیز در نظر بگیرید. یعنی بر اساس عواطف و احساسات اقدام به انجام معامله نکند. برخی مواقع عقاید بر نحوه انجام معاملات تاثیر گذار هستند. پس باید این عقاید را شناخته و تحت روانشناسی معامله گری آنها را مورد مطالعه قرار داد.

اهمیت درک روانشناسی معامله گری

برای این که به موفقیت بالایی در بازار های مالی دست یابید، لازم است ابتدا در مورد روانشناسی معامله گری به درک درستی دست یابید. که این مسئله نیز زمانی رخ می دهد که به صورت مستقیم سرمایه گذاری در بازارهای مختلف را تجربه کرده باشید. معامله گران زیادی به طرز فکر فراچارت و اهمیت استفاده از آن پی برده اند، که این مسئله به شدت در معاملات کوتاه مدت این دسته از افراد قابل مشاهده است.

شما اگر به دنبال کسب موفقیت در بازار بورس هستید، باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشید که روانشناسی معاملات می تواند در زمان های بحرانی تمرکز شما را افزایش دهد.

روانشناسی معامله گری در کسب سود و یا کم دیدن زیان تاثیر بسیاری دارد. زیرا به تریدر کمک می کند تا در زمان های حساس با دقت و تمرکز بیشتری اقدام به انجام معامله نماید. یکی از مهمترین وظایفی که می توانیم برای روانشناسی معامله بیان کنیم، تشخیص حضور طمع و ترس در حین سرمایه گذاری است.

اگر درک درستی از روانشناسی معامله گری داشته باشید، در صورتی که در سرمایه گذاری با ضرر مواجه شدید، به راحتی این باور را در خود تقویت خواهید نمود که این مسئله بخشی از کسب و کار معامله گری بوده و نباید در این خصوص استرسی به خود وارد کنید.

این که یاد بگیرید چگونه احساسات خود را کنترل کنید، قادر خواهید بود به میزان قابل توجهی از ضرر دیدن در سرمایه گذاری خود بکاهید. برای این که موفقیت و کسب سود در بازار بورس را تجربه کنید، ابتدا لازم است یاد بگیرید احساسات خود را ساماندهی نمایید. اما بدون تردید برای این که بخواهید به یک تریدر آرام تبدیل شوید، ممکن است زمان زیادی را از شما بگیرد.

وبینار فارسی بروکر اکسنس

دانلود وبینار فارسی گام به گام بازارهای مالی

وبینارهای فارکس یک منبع اطلاعات عالی برای تریدرها در تمامی سطوح می باشند.

معامله گران فارکس این فرصت را دارند تا در مباحث زنده و دقیق

که توسط کارشناسان در رابطه با موضوعات مختلف فارکس برگزار می شوند مشارکت داشته باشند.

می توانید با استفاده از وبینارهای با کیفیت فارکس دانش و مهارت های تجاری تان را در بازار فارکس بهبود ببخشید.

وبینار فارکس در واقع همانند سمینار است

با این تفاوت که وبینار در یک محیط آنلاین برگزار شده و می تواند هم تحلیلی (اساسی و فنی)

و هم آموزنده باشد (برای مبتدیان، سطوح پیشرفته، استراتژی های تجاری و یا یک موضوع از پیش تعریف شده).

اگر مبتدی هستید، استفاده از وبینارهای فارکس روانشناسی و مدیریت ریسک به شدت به شما توصیه می شود

از آنجایی که می توانید به طور مستقیم با کارشناسان در تماس بوده

سؤالات خود را مطرح کنید و بلافاصله پاسخ آن را دریافت کنید.

یکی از بروکرهایی که در خصوص آموزش توانسته است بسیار قوی عمل کند بروکر اکسنس میباشد

این بروکر در دوره ای که مشتریان ایرانی را نیز ثبت نام میکرد با ایجاد و برگذاری وبینارهای آموزشی خود

توانست سلسله جلسات آموزشی مفید و جامعی را برای کاربران ایرانی فراهم کند .

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا