سود در فارکس

خرید و فروش با استفاده از DMA

٪۳۲

خرید و فروش با استفاده از DMA

سیگنال های وروی آنالوگ

16 کانال ورودی آنالوگ

فعال یا غیر فعال سازی واحد ADC

واحد ADC توسط تنظیم بیت ADON در ریجیستر ADC_CR2 فعال می شود. هنگامی که بیت ADON برای اولین بار تنظیم می شود، واحد ADC از حالت Power-down خارج می شود. تبدیل (Conversion) آنالوگ به دیجیتال زمانی شروع می شود که بیت SWSTART یا JSWSTART تنظیم شده باشد. شما می توانید با پاک کردن بیت ADON تبدیل را متوقف و واحد ADC را در حالت Power-down قرار دهید. در این حالت واحد ADC تقریبا توانی مصرف نمی کند (فقط چند μA).

کلاک ADC

واحد ADC دارای دو نوع کلاک است:

 • کلاک برای مدار آنالوگ: ADCCLK، رایج برای همه ADC ها
  این ساعت از کلاک APB2 تقسیم شده توسط یک prescaler، قابل برنامه ریزی است که اجازه می دهد تا ADC در fPCLK2 / 2، /4، /6 یا /8 کار کند. برای حداکثر مقدار ADCCLK به سند فنی ها مراجعه کنید.
 • کلاک برای رابط دیجیتال (برای دسترسی به خواندن / نوشتن ریجیستر ها)
  این کلاک برابر با کلاک APB2 است. کلاک رابط دیجیتال را می توان برای هر ADC از طریق ریجیستر فعال سازی کلاک خارجی RCC APB2 بصورت جداگانه فعال یا غیرفعال کرد (RCC_APB2ENR).

انتخاب کانال واحد ADC

هر واحد ADC شامل 16 کانال چندگانه(multiplexed) است، تبدیل آنالوگ به دیجیتال قابلیت سازماندهی به دو گروه را دارد:

 • منظم(regular)
 • و تزریق شده(injected)

یک گروه شامل توالی از تبدیلات است که می تواند خرید و فروش با استفاده از DMA در هر کانال و در هر ترتیب انجام شود. برای مثال، ممکن است توالی تبدیل را به ترتیب زیر اجرا کنید:

ADC_IN3، ADC_IN8، ADC_IN2، ADC_IN2، ADC_IN0، ADC_IN2، ADC_IN2، ADC_IN15

 • یک گروه منظم(regular) می تواند ماکزیمم از 16 تبدیل تشکیل شود. کانال های منظم و ترتیب آنها در توالی تبدیل باید در ریجیستر های ADC_SQRx انتخاب شوند. تعداد کل تبدیلات در گروه منظم باید در بیت [L[3:0 در ریجیستر ADC_SQR1 نوشته شود.
 • یک گروه تزریق شده(injected) می تواند ماکزیمم از 4 تبدیل تشکیل شود. کانال های تزریق شده و ترتیب آنها در توالی تبدیل باید در ریجیستر ADC_JSQR انتخاب شوند. تعداد کل تبدیلات در گروه تزریق شده باید در بیت [L[1:0 در ریجیستر ADC_JSQR نوشته شود.

کانال های داخلی سنسور دما، VREFINT و VAR

 • برای سری STM32F40x و STM32F41x، سنسور دما به صورت داخلی به کانال ADC1_IN16 وصل شده است. مرجع ولتاژ داخلی خرید و فروش با استفاده از DMA برای VREFINT به کانال ADC1_IN17 متصل شده است.
 • برای سری STM32F42x و STM32F43x، سنسور دما به صورت داخلی به کانال ADC1_IN18 متصل شده که با VBAT مشترک است. تنها یکی از تبدیل ها بایستی انتخاب شود، هنگامی که هر دو همزمان تعیین شوند تنها VBAT انجام می شود. مرجع ولتاژ داخلی برای VREFINT به کانال ADC1_IN17 متصل شده است.
  کانال VBAT، که به کانال ADC1_IN18 متصل شده است، همچنین می تواند بعنوان کانال تزریق شده یا عادی استفاده شود.
 • سنسور دما محدوده کارکردی 40- الی 125 درجه سانتی گراد داشته و دارای دقت 1.5 درجه ی سانتی گراد می باشد.

حالت های پیکربندی ADC

دو حالت مستقل یا Independent و دوتایی یا DUAL برای ADC قابل پیکربندی است.
در حالت مستقل پنج حالت تبدیل وجود دارد:

 1. یک کانال، حالت تبدیل تکی (Single-channel, single conversion mode)
 2. چند کانال (پایش)، حالت تبدیل تکی (Multichannel (scan), single conversion mode)
 3. حالت تبدیل پیوسته ی یک کانال (Single-channel continuous conversion mode)
 4. حالت تبدیل پیوسته ی چند کانال (پایش) (Multichannel (scan) continuous conversion mode)
 5. حالت تبدیل تزریق شده (Injected conversion mode)

یک کانال، حالت تبدیل تکی

(Single-channel, single conversion mode)

این ساده ترین حالت ADC است. در این حالت ، ADC یک تیدل (یک نمونه) از یک تک کانال x را اجرا می کند و بعد از اتمام تبدیل کار را خاتمه می دهد.

آموزش ADC، تبدیل آنالوگ به دیجیتال کانال ها

مثالی از کاربرد

این حالت می تواند برای اندازه گیری یک سطح ولتاژ برای تصمیم گیری آنکه سیستم شروع به کار نماید یا نه، مورد استفاده قرار گیرد. مثلا اندازه گیری سطح ولتاز باتری قبل از اینکه سیستم شروع به کار نماید: اگر باتری در سطح low بود پیامی ظاهر شود و کاربر را مطلع کند و سیستم را شروع به کار ننماید.

چند کانال (پایش)، حالت تبدیل تکی

(Multichannel (scan), single conversion mode)

این حالت برای تبدیل بعضی کانال ها به صورت متوالی در حالت مستقل استفاده می شود. با استفاده از ترتیب سنج ADC، می توانید از این حالت ADC برای پیکربندی هر دنباله تا 16 کانال به طور پیوسته با زمان نمونه گیری متفاوت و در سفارش های مختلف استفاده کنید. بعنوان نمونه:

آموزش ADC، تبدیل آنالوگ به دیجیتال چند کانال

به این ترتیب، شما لازم نیست که ADC را در طول فرایند تبدیل متوقف کنید تا کانال بعدی را با زمان نمونه برداری متفاوت تنظیم مجدد کنید. این حالت موجب صرفه جویی در بار اضافی CPU و توسعه نرم افزار سنگین می شود.

مثالی از کاربرد

این حالت می تواند هنگام شروع یک سیستم برای دانستن برخی از پارامترها مانند مختصات نوک بازو در یک سیستم کنترلی بازو استفاده شود. در این مورد، شما باید موقعیت هر یک از مفصل ها را در سیستم کنترلی بازو در حالت power-on بخوانید تا مختصات نوک بازو را به دست بیاورد.

این حالت همچنین می توانید برای اندازه گیری سطوح مختلف سیگنال (ولتاژ، فشار، دما، و غیره) به تنهایی استفاده شود تا برای آغاز بکار یا توقف سیستم به منظور حفاظت از تجهیزات و افراد تصمیم گیری شود.
همچنین می تواند برای تبدیل سیگنال های ناشی از فشار سنج ها برای تعیین جهت ها و مقادیر مختلف سوپاپ ها و تغییر شکل یک شیء مورد استفاده قرار گیرد.

حالت تبدیل پیوسته ی یک کانال

(Single-channel continuous conversion mode)

حالت تبدیل پیوسته ی یک کانال، یک کانال را به طور مداوم و به طور نامحدود در کانال منظم تبدیل می کند.
ویژگی حالت مداوم اجازه می دهد تا ADC در پس زمینه کار کند. ADC کانال ها را بدون هیچ مداخله ای از CPU به طور مداوم تبدیل می کند. علاوه بر این، DMA را می توان در حالت حلقه ای (circular) استفاده کرد، در نتیجه بار CPU کاهش می یابد.
این مثال از دو روش استفاده می کند: وقفه ها و DMA. برای انتخاب هر یک از دو مورد به سادگی define USE_DMA_Transfer# را در main.c اضافه کنید یا کامنت گذاری کنید. البته قبل از هر کاری اسناد مربوط به پیکربندی را مطالعه کنید.

آموزش ADC، تبدیل آنالوگ به دیجیتال پیوسته

مثالی از کاربرد

این حالت ADC می تواند برای نظارت بر ولتاژ باتری، اندازه گیری و تنظیم درجه حرارت اجاق و غیره اجرا شود.
در مورد تنظیم درجه حرارت اجاق گاز، درجه حرارت خوانده می شود و با دمای تعیین شده توسط کاربر مقایسه می شود. هنگامی که درجه حرارت اجاق به دمای مورد نظر می رسد، مقاومت گرمایی خاموش می شود.

حالت تبدیل پیوسته ی چند کانال (پایش)

(Multichannel (scan) continuous conversion mode)

حالت پیوسته ی چند کانال یا پایش را می توان برای تبدیل بعضی کانال ها به صورت متوالی با ADC در حالت مستقل استفاده کرد. با ترتیب سنج، شما می توانید هر دنباله ای از 16 کانال را به طور پیوسته با زمان نمونه برداری متفاوت و سفارشات مختلف پیکربندی کنید. این حالت شبیه به حالت تبدیل تکی چند کاناله است به جز اینکه پس از آخرین کانال دنباله تبدیل متوقف نمی شود و ترتیب تبدیل از کانال اول دوباره شروع می شود و به طور نامحدود ادامه می یابد.

مثالی از کاربرد

این حالت می تواند برای نظارت بر ولتاژ و درجه حرارت چندگانه در یک شارژر باتری چند منظوره استفاده شود. ولتاژ و دمای هر یک از باتری ها در طول فرآیند شارژ خوانده می شوند. هنگامی که ولتاژ یا درجه حرارت به حداکثر سطح می رسد، باتری مربوطه بایستی از شارژر جدا شود.

حالت تبدیل تزریق شده

(Injected conversion mode)

این حالت برای استفاده ای در نظر گرفته شده است که تبدیل توسط یک رویداد خارجی یا نرم افزار فعال شود.
گروه تزریق شده نسبت به گروه کانال منظم اولویت دارد. این تبدیل کانال فعلی را در گروه کانال منظم متوقف می کند.

آموزش ADC، تبدیل آنالوگ به دیجیتال حالت تزریق شده

مثالی از کاربرد

این حالت می تواند برای همگام سازی تبدیل کانال ها به یک رویداد استفاده شود. جالب است خرید و فروش با استفاده از DMA که در کاربرد های کنترل موتور، سوئیچینگ ترانزیستور نویز ایجاد می کند که اندازه گیری های ADC را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث تبدیل اشتباه می شود. با استفاده از یک تایمر، حالت تبدیل تزریق می تواند به منظور تأخیر اندازه گیری های ADC پس از سوئیچینگ ترانزیستور اجرا شود.

وقفه های ADC

یک وقفه می تواند در پایان تبدیل برای گروه های عادی و تزریق شده تولید شود:

عکس انگشتر مردانه برند DMA AKSESUAR رنگ نقره ای کد ty142487560 2 Li Kelebek Figürlü Ayarlanabilir Sevgili Yüzüğü

عکس انگشتر مردانه برند DMA AKSESUAR رنگ نقره ای کد ty142487560.

توضیحات محصول

این محصول در تاریخ زیر به سایت اضافه شده است.

تاریخ (‌ 1401/3/7 ) ; ساعت ( 05:10 )

نظرات کاربران

پرسش و پاسخ

پشتیبانی سایت

شنبه تا پنج شنبه

خرید اسان انگشتر مردانه فانتزی برند Zuk Collection رنگ نقره کد ty40575 .

خرید اینترنتی انگشتر انگشتر مردانه برند Senin Silver رنگ نقره کد ty961 .

خرید انلاین انگشتر جدید مردانه شیک برند KsrModa رنگ آبی کد ty39633380 .

خرید انلاین انگشتر زیبا مردانه برند KsrModa رنگ مشکی کد ty37440458 .

انگشتر ساده برند Silva Silver رنگ نقره کد ty88968321 .

انگشتر مردانه برند Gümüş Tezgahi کد ty65520982

خرید اینترنتی انگشتر انگشتر مردانه برند BayVog رنگ نقره کد ty54725576 .

خرید انگشتر مردانه برند KsrModa رنگ مشکی کد ty39633334 .

مدل انگشتر 2021 برند KsrModa رنگ نقره کد ty76245416 .

سفارش انلاین انگشتر مردانه ساده برند KsrModa رنگ نقره کد ty62409170 .

فروش انگشتر مردانه ارزانی برند خرید و فروش با استفاده از DMA KsrModa رنگ نقره کد ty76345006 .

انگشتر اورجینال برند Valori Jewels رنگ قرمز ty55952075 .

مدل انگشتر مردانه برند KsrModa کد ty84812937

خرید انگشتر خفن برند KsrModa رنگ نقره کد ty76345106 .

انگشتر خفن برند Gümüş Tezgahi کد ty65520984

تی شرت مردانه ترک TRENDYOL MAN رنگ لاجوردی کد ty170174437 .

فروشگاه کراوات تابستانی برند Gutiero ty305823840 .

فروش پیراهن مردانه ترک مجلسی برند آوا رنگ سبز کد ty267480365 .

فروش اینترنتی تیشرت دخترانه برند ال سی وایکیکی رنگ بژ lc1642655 .

خرید تیشرت دخترانه برند ال سی وایکیکی رنگ بنفش کد lc1750802 .

خرید اینترنتی تیشرت دخترانه برند ال سی وایکیکی رنگ سفید lc1675780 .

خرید تیشرت دخترانه از ترکیه برند ال سی وایکیکی رنگ نقره ای lc1730175 .

تیشرت دخترانه جدید برند ال سی وایکیکی رنگ صورتی lc1693870 .

انواع تیشرت دخترانه برند ال سی وایکیکی رنگ سفید lc1571864 .

خرید تیشرت دخترانه اصل برند ال سی وایکیکی رنگ سفید lc675359 .

برچسب ها

مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده

محصولات مرتبط

٪۵۰

خرید اسان انگشتر مردانه فانتزی بر .

٪۵۰

خرید اینترنتی انگشتر انگشتر مردان .

٪۳۲

خرید انلاین انگشتر جدید مردانه شی .

٪۳۲

خرید انلاین انگشتر زیبا مردانه بر .

٪۵۰

انگشتر ساده برند Silva Silver رنگ .

٪۵۰

انگشتر مردانه برند Gümüş Tezgahi .

٪۳۲

خرید اینترنتی انگشتر انگشتر مردان .

٪۳۲

خرید انگشتر مردانه برند KsrModa ر .

٪۳۲

مدل انگشتر 2021 برند KsrModa رنگ .

٪۳۲

سفارش انلاین انگشتر مردانه ساده ب .

٪۳۲

فروش انگشتر مردانه ارزانی برند Ks .

٪۴۹

انگشتر اورجینال برند Valori Jewel .

٪۳۲

مدل انگشتر مردانه برند KsrModa ک .

٪۳۲

خرید انگشتر خفن برند KsrModa رنگ .

٪۵۰

انگشتر خفن برند Gümüş Tezgahi کد .

اشتراک‌گذاری

با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

خرید و فروش با استفاده از DMA

باج افزار DMA Locker


نام بد افزار : باج افزار DMA Locker
گونه اصلی : بد افزار ، باج افزار
زمان شناسایی : نوامبر 2015
روش فعالیت : باج افزار DMA Locker پس از اتمام فرآیند رمزنگاری، دستورالعملی برای کاربر نمایش می‌دهند که او چگونه قادر است اطلاعات خود را رمزگشایی کند. در دستورالعمل به نمایش گذاشته شده از کاربر خواسته می‌شود که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.
باج درخواستی : باج افزار DMA Locker از کاربر میخواهد که در ازای بازگردانی فایل‌های خود، مبلغی مشخص را از طریق بیت‌کوین پرداخت کند.
احتمال بازیابی اطلاعات رمزگذاری شده توسط باج افزار DMA Locker کمتر از 20 درصد است.

باج افزار DMA Locker پس از ورود به سیستم در شاخه Documents and setting نصب شده و شروع به رمزنگاری فایلها می کند. در اواخر سال 2015 شناسایی شد. از روشهای مختلفی جهت به روزرسانی خود استفاده می کند، این بدان معنی می باشد نویسنده این باج افزار نیم نگاهی نیز به آینده داشته است تا نسخه هایی به روز شده ای نیز ارایه دهد. البته این باج افزار اشتباهاتی نیز در کد نویسی داشت که شناساییش را راحتر کرد.

باج افزار DMA Locker

باج افزار چیست ؟
بدافزار برنامه‌های رایانه‌ای هستند.به علت آن‌که معمولاً کاربر را آزار می‌دهند یا خسارتی بوجود می‌آورند، به این نام مشهورند. برخی از آنان فقط کاربر را می‌آزارند ، اما برخی دیگر سیستم رایانه‌ای و داده‌های آن را هدف قرار می‌دهند که ممکن است خساراتی به بار آورند. در عین حال ممکن است هدف آن سخت‌افزار سیستم کاربر باشد. اخیرا مایکروسافت گزارش داده است که از هر ۱۴ دانلود در اینترنت یکی شامل بدافزار است.
باج‌افزار‌ گونه‌ای از بدافزار است که دسترسی به سیستم را محدود می‌کند و ایجادکننده آن برای برداشتن محدودیت درخواست باج می‌کند. باج افزارها از طریق روش های مختلف مانند شبکه های اجتماعی ، ایمیل ، وب سایت ها و . منتشر می‌شوند و پس از نصب و اجرا شروع به اعمالی مانند رمزگذاری هارد دیسک می‌کنند و کاربر برای باز کردن فایلهایش مجبور به پرداخت وجه به حساب طراح باج افزار می‌شود.

بیت کوین چیست ؟
بیت کوین نوعی پول است و پول همواره برای اهداف قانونی و غیرقانونی بکار می رفته است. جعل کردن بیت کوینها، کاملاً غیرممکن است. تراکنشهای بیت کوینی برگشت ناپذیر بوده و در برابر پرداختهای برگشتی تقلبی بسیار ایمن هستند.
بیت کوین قانونی است یا غیر قانونی ؟ تا جایی که ما می دانیم، در بیشتر محاکم قضایی، از نظر قانون بیت کوین غیرقانونی نیست. اما بعضی از دستگاههای قضایی (مانند کشورهای آرژانتین و روسیه) ارزهای خارجی را بشدت محدود و یا ممنوع کرده اند. بعضی دیگر از دستگاههای قضایی (مانند تایلند) ممکن است صدور گواهینامه برای بعضی موجودیتهای خاص، مثلاٌ صرافی های بیت کوینی را محدود کرده باشند.
شما هیچ گاه نخواهید فهمید پول به حساب چه کسی واریز شده است زیرا پرداختهای بیت کوینی بدون اینکه اطلاعات شخصی کسی به تراکنش پیوست شده باشد، انجام می گیرد. به این ترتیب محفاظت شدیدی در برابر سرقت هویت ایجاد شده است.
نکته اول در مورد بیت کوین : بیت کوین دارای دفتر ، شرکت ، وموسسه قانونی و .. نیست پس خرید بیت کوین و فروش بیت کوین در محل خاصی انجام نمیشود.
نکته دوم در مورد بیت کوین : پولی که توسط بیت کوین پرداخت بشه غیر قابل پیگیری و ردیابی است
نکته سوم در مورد بیت کوین :بدلیل غیر قابل ردیابی بودن بیت کوین ، اگر باج گیر بخواهد به راحتی میتواند بیت کوین را از شما بگیرد و باز هم کلید بازگشایی را به شما تحویل ندهد
پس نتیجه میگیریم : پرداخت پول غیر قانونی توسط یک سیستم غیر قابل پیگیری آنهم به یک مجرم ( باج گیر ) اصلا عاقلانه نیست !

کلام آخر :
1- همیشه پیشگیری از آلوده شدن توسط باج افزار DMA Locker کم هزینه تر و بهتر از درمان است پس از در اولین قدم پیشنهاد میکنیم از یک آنتی ویروس معتبر که دارای نماینده رسمی و خدمات پس از فروش است مثل آنتی ویروس دکتروب استفاده کنید . شرکت های معتبر در هنگام بروز مشکلات کنار مشتریان خود خواهند ایستاد .
2- باج افزار DMA Locker معمولا از طریق ایمیل های مشکوک و سایت های غیر اخلاقی و باز کردن پیام از طرف افراد ناشناس سیستم قربانی را آلوده میکند پس مراقب باشیم .
3- گرفتن نسخه پشتیبان را جدی بگیرید ، تنها راه حل قطعی مواجحه با باج افزار DMA خرید و فروش با استفاده از DMA Locker تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات با استفاده از روش های استاندارد است .
4- پس از اینکه متوجه شدید سیستم شما به باج افزار DMA Locker آلوده شده است ، لطفا از انجام هر گونه سعی و خطا خودداری کنید و حتما با یک کارشناس متخصص در مورد فرآیند های عملیاتی برای بر طرف شدن مشکل خود تماس بگیرید.

پس از آلوده شدن سیستم و رمز نگاری اطلاعات :
با نصب آنتی ویروس دکتر وب و یا نرم افزار اینترنت سکوریتی دکتر وب سیستم شما از باج افزار DMA Locker پاکسازی خواهد شد و باج افزار DMA Locker دیگر نمیتواند فایل های دیگر و یا سیم های دیگر شما را آلوده کند . اما در مورد فایل هایی که قبلاً توسط باج افزار DMA Locker رمز شده اند موضوع کمی متفاوت است .
باج افزار DMA Locker ، فایل ها را با استفاده از کلید الگوریتم RSA رمز می نماید. در این الگوریتم RSA، برای رمزنگاری نیاز به کلید خصوصی و برای رمزگشایی نیاز به کلید عمومی داریم که در بسیاری از موارد دستیابی به هر دو کلید غیر ممکن خواهد بود اما لابراتوار شرکت دکتر وب بدلیل در اختیار داشتن نرم افزار های خاص ، کارشناسان حرفه ای و تجربه بین المللی خود در مواردی ممکن است بتوانند کلید بازگشایی اطلاعات از دست رفته شما را توسط باج افزار DMA Locker به شما بر گردانند .
گروه نرم افزاری وندا نه تنها به عنوان یک شرکت پیشتاز در زمینه امنیت اطلاعات بلکه به عنوان نماینده رسمی ارائه خدمات امنیتی شرکت بین المللی دکتر وب روسیه ، تا یافتن بهترین راه حل برای مشکل شما در کنار شما خواهد بود.شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان میتوانید از سایت زیر بازدید کنید .
برای یافتن بهترین راه حل برای مشکل خود ، با ما همراه شوید .

Compact Flash یا CF مموری چیست؟

این که با چه دوربینی عکاسی می کنید اصلا مهم نیست، مهم این است که یک فضای کافی برای ثبت عکس های تان داشته باشید.. در حالی که بعضی از دستگاه ها مانند گوشی های هوشمند و تبلت، اغلب با حافظه داخلی همراه هستند ، اما پس از مدتی مجبور هستید به دنبال راهی برای گسترش فضای ذخیره عکس خود باشید. یکی از این کارت های حافظه از نوع Compact flash ها هستند. برای آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

Compact Flash یا CF مموری چیست؟

compact flash

کارت حافظه چیست؟

قبل از هر چیز بهتر است یک تعریف کلی از کارت های حافظه داشته باشیم. کارت حافظه یک وسیله ذخیره سازی الکترونیکی است که برای ذخیره سازی رسانه های دیجیتالی مانند عکس ها و فیلم ها استفاده می شود. در عکاسی، کارتهای حافظه معمولاً در دوربینهای دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرند ، از لحاظ نوع، شکل ظاهری، ظرفیت ، سرعت / کلاس و مارک تجاری متفاوت هستند. امروزه رایج ترین قالب های کارت حافظه SD ، microSD ، XQD و CFexpress هستند ، هرچند که CompactFlash نیز برای سالهای متمادی یک قالب کارت حافظه بسیار رایج بود.

کارت CompactFlash (کارت CF) خرید و فروش با استفاده از DMA یک فرمت کارت حافظه است که در سال 1994 توسط SanDisk ساخته شده است و از فناوری حافظه فلش برای ذخیره اطلاعات در یک دستگاه قابل حمل بسیار کوچک استفاده می کند. این کارت ها فاقد قطعات مکانیکی متحرک بوده و برای حفظ اطلاعات، نیازی به باتری ندارند. کارتهای CF امروزه در درجه اول به عنوان حافظه قابل جابجایی برای دوربینهای دیجیتال عکاسی و فیلمبرداری رده بالا استفاده می شوند.

کارت CompactFlash اصلی با استفاده از حافظه فلش NOR ساخته شده است. فلش NOR این مزیت را دارد که قادر به اجرای برنامه ها به طور مستقیم از فلش بدون نیاز به کپی در حافظه دستگاه (RAM) است. با این حال ، NAND برای مقادیر زیادی از ذخیره داده ها مناسب تر است و به نوع پیش فرض حافظه فلش مورد استفاده در کلیه کارتهای حافظه قابل جابجایی ، از جمله کارت CompactFlash و رقیب اصلی آن ، کارت Secure Digital (SD) تبدیل شده است.

از آنجا که فلش یک حافظه غیر فرار محسوب می شود، هنگام خاموش شدن دستگاه ، داده های ذخیره شده حفظ می شوند. یک کارت CF از ساختار حالت جامد برخوردار است ، که باعث می شود مستحکم تر از بسیاری از دستگاه های ذخیره سازی قدیمی باشد.

CompactFlash یک کارت محبوب برای استفاده در دوربین های تک لنز دیجیتال است. نسخه ای با کیفیت بالا ، Ultra-CompactFlash (Ultra CF) ، برای عکاسی های پرطرفدار، مانند عکاسی متوالی و سریع آن هم با وضوح بالا یا عکاسی از یک سوژه خرید و فروش با استفاده از DMA متحرک ، بهینه شده است.

مشخصات فنی و فروشندگان CF

بر اساس یک تبصره کلی، کارتهای CF در ابعاد 42.8*36.4 میلی متری عرضه می شوند و با ظرفیت ذخیره سازی تا 512 گیگابایت (GB) در دسترس هستند. کارت های CompactFlash از عملکرد 3.3و 5 ولت پشتیبانی می کنند و می توانند بین این دو جابجا شوند. این با سایر حافظه های فلش شکل کوچک متفاوت است ، که تنها در 1 ولت می توانند کار کنند.

دو نوع کارت CF ، در ضخامت های مختلف ، با ظرفیت های متنوع وجود دارد: کارت های نوع I با ضخامت 3.3 میلی متر در مقابل کارت های نوع II با ضخامت 5.0 میلی متر هستند.

SanDisk هنوز هم یکی از بزرگترین تامین کننده کارت های CF در جهان است ، اما رقبای زیادی دارد ، مثل Kingstone, Delkin و ….

( CompactFlash Type I (CF-I

CompactFlash خرید و فروش با استفاده از DMA اولین بار در سال 1994 توسط SanDisk معرفی شد و در مقایسه با سایر رقبای خود، بسیار عالی عمل کرد. نکته مهم این که این دسته از کارت های حافظه، مثل سایرین نه خم می شوند و نه می شکنند. که به پوسته متراکم تر بدنه آن بر میگردد. در نتیجه ، تعدادی از سازندگان دوربین مانند نیکون و کانن CF را به عنوان استاندارد خود در دوربینهای سطح بالا اتخاذ کردند ، و این امر باعث محبوبیت CF در بین علاقه مندان و متخصصان شد. کارتهای حافظه CompactFlash Type I (CF-I) از رایج ترین ها هستند و دارای ابعاد mm 42.8 (عرض) * mm 36.4 (طول) * mm 3.3 (ارتفاع) می باشند. این کارتهای حافظه هستند که توسط بسیاری از دوربین ها و دستگاه های قابل حمل مورد استفاده قرار گرفته اند. بزرگترین مسئله کارت های CF اندازه و پین های بزرگ آنها خرید و فروش با استفاده از DMA در کارت خوان بود که مستعد خم شدن در محل نصب مموری هستند. محدودیت دیگر CompactFlash استفاده از باس آهسته موازی ATA / IDE می باشد.

خلاصه سریع: مگر اینکه از قبل دوربینی داشته باشید که هنوز از کارت های CF استفاده می کند، به سراغ اینگونه دوربین ها نروید، زیرا کارت های حافظه CFast ، XQD و CFexpress بسیار سریعتر جایگزین شده اند.

( CompactFlash Type II (CF-II

نوع یک از cf

کارتهای حافظه (CompactFlash Type II (CF-II به منظور ایجاد کارتهای حافظه به عنوان “میکرودرایو” (دیسک های کوچک مینیاتوری) یا آداپتورهایی برای خواندن سایر کارتهای حافظه ساخته شده اند. بنابراین ، تنها تفاوت CF-I و CF-II ، ارتفاع فیزیکی است. کارتهای CF-I دارای 3.3 میلی متر ارتفاع هستند ، در حالی که کارتهای CF-II کمی ضخیم تر و 5 میلی متر هستند. هر دو دقیقاً از همان نوع اتصال استفاده می کنند ، اما از آنجا که کارت های CF-II از نظر ظاهری ضخیم تر هستند ، محل نصب کارت حافظه باید بتوانند آنها را در خود جای دهد. از آنجایی که ایده میکرو درایوها هرگز به جایگاهی که باید، نرسید،کارت های حافظه سریع تر به دلیل قیمت مناسب ، ظرفیت و اطمینان زیاد، جای آن ها را گرفت به همین دلیل تولید کنندگانی از جمله شرکت Nikon برآن شدند تا پشتیبانی از کارتهای CF-II را در دوربین های خود کاهش دهند.

خلاصه این که کارتهای CF-II حتی برای خرید نیز در دسترس نیستند ، زیرا فرمت CF-II فقط برای استفاده در میکرو درایوها و آداپتورهای کارت حافظه ساخته شده است.

یک کارت CompactFlash پس از تولید به منظور ورود به بازار دیگر رقیبان توسط انجمن مربوط به CF که در سال 1995 تاسیس شد، مورد آزمایش قرار می گیرد.

کارتهایی که این آزمایش را پشت سر گذاشته اند، به شرح زیر است:

CF 4.1a: محصولات با سرعت دسترسی حداکثر 90 مگابایت بر ثانیه (MBps) در دسترس هستند.

CF 5.0: محصولات دارای دستورات کارآمدتری هستند و از عملکرد TRIM پشتیبانی می کنند که دارای سرعت ثابت است.

CF 6.0: دارای Ultra-Direct Mode Access 7 ، که سرعتی تا 167 مگابایت در ثانیه را فراهم می کند ، و از فرمان Sanitize پشتیبانی می نماید.

با توجه به معرفی مختصری که از compact flash ها داشتیم، بهتر است نکاتی از مشخصه های آن ها نیز بدانیم تا بتوانیم تجربه یک خرید خوب را نیز داشته باشیم:

کلاس های CompactFlash ها:

متأسفانه ، سرعت و کلاس های کارت حافظه بسته به ظاهر مورد نظر شما متفاوت است. همانطور که در مقاله های قبل آورده شد ، کارتهای CompactFlash از باس موازی ATA / IDE استفاده می کنند و بنابراین رتبه بندی سرعت آنها تحت تأثیر حداکثر سرعت بالقوه رابط Ultra DMA ، دقیقاً مانند هارد دیسک های قدیمی تر است. در زیر یک جدول آورده شده است که خلاصه 7 حالت مختلف Ultra DMA با حداکثر میزان انتقال مربوط به آنها است:

کارتهای CompactFlash از لحاظ فنی با سریعترین حالت Ultra DMA 7 محدود می شوند، بنابراین امکان توسعه سریعتر کارتهای CompactFlash در آینده غیرممکن است – آنها همیشه به حداکثر توان 167 مگابایت در ثانیه محدود خواهند شد.

خوشبختانه خواندن اطلاعات درج شده روی کارتهای CompactFlash در مقایسه با کارتهای SD کمی ساده تر است:

انواع cf

1-ظرفیت کارت حافظه:

ظرفیت کارت حافظه معمولاً در مقادیر بالا نمایش داده می شود. همانطور که در اینجا مشاهده می شود ، این کارت حافظه دارای ظرفیت کلی 128 گیگابایت است.

2-حداکثرسرعت خواندن:

این عدد نشان دهنده حداکثر سرعت خواندن است که کارت حافظه بر حسب مگابایت در ثانیه MB/S) قادر است داشته باشد. لطفاً توجه داشته باشید که سرعت نوشتن به ندرت در کارتهای حافظه منتشر می شود و لازم است آن اطلاعات را در کتابچه راهنمای کارت حافظه یا مشخصات ذکر شده پیدا کنید. در این حالت حداکثر سرعت خواندن کارت 160 مگابایت در ثانیه است.

3-حداقل سرعت نوشتن:

این حداقل سرعت نوشتن است که کارت حافظه می تواند تحویل دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، این کارت ویژه تضمین می کند که حداقل 65 مگابایت در ثانیه می تواند بنویسد یا به عبارتی ثبت کند.

4- حالت Ultra DMA:

اکثر کارت ها حالت Ultra DMA خود را روی برچسب شان ذکر می کنند که نشانه ای از پتانسیل آن است. این کارت CF خاص از SanDisk دارای حالت Ultra DMA 7 است ، به همین دلیل می تواند به حداکثر سرعت 160 مگابایت در ثانیه برسد.

در مقایسه، کارتهای مدرن حتی راحت تر قابل خواندن هستند. به عنوان مثال ، کارتهای CFast ، XQD و CFexpress اکنون سرعت خواندن و نوشتن را مستقیماً روی برچسب های کارت حافظه ذکر کرده اند ، بنابراین گذشته از اعداد و ارقامی مثل ظرفیت کارت حافظه و شاید نسل کارت، دیگر لازم نیست نگران اعداد دیگری باشید که نیاز است حتما آن ها را بدانید.

خرید و فروش: English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples

But with asset prices having fallen dramatically, is there a case to be made for buying, with a long term view?

سفارش در حال حاضر تعهد مشتری به شرکت کارگزاری برای خرید یا فروش اوراق بهادار با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است.

He had made it clear that, in embarking upon change management, UNIDO wished to learn from the example of those that had already gone through the process.

هنگامی که هزینه ای به سفارش فروش بین شرکت اضافه می شود ، به طور خودکار در سفارش خرید بین شرکت ها همگام می شود.

When a charge is added to an intercompany sales order, it is automatically synchronized to the intercompany purchase order.

این تلاش همچنین در جلسه اختصاص داده شده برای خرید و فروش سهام و مشتاقانه منتظر بود ، که در 9 دسامبر 2009 برگزار شد.

That effort also drew on the meeting dedicated to taking stock and looking forward, which was held on 9 December 2009.

فرم مارک گذاری معاملات موجودی را برای خط سفارش خرید و فروش انتخاب شده ، خط سفارش خرید ، معاملات موجودی ، معاملات روزنامه یا خط تولید لیست می کند.

The Marking form lists the inventory transactions for the selected sales order line, purchase order line, inventory transaction, journal transaction, or production line.

ما دو بازنده هستیم که در یک پیتزا فروشی شفاف مشغول خرید و فروش زندگی هستیم و زندگی ما کاملاً آشفته است.

We're two losers hanging out in a crappy pizzeria dilettantes dealing dope and having our lives completely messed up now.

دسترسی مستقیم به بازار (DMA) معامله گران را قادر می کند تا سفارشات خرید یا فروش را ارائه دهند مستقیماً به کتاب سفارش بورس .

Direct market access (DMA) enables traders to submit buy or sell orders directly to the order book of an exchange.

اگر در حال فروش کیف هستید و فکر می کنید که 85 نقره قیمت مناسبی برای آن است ، می توانید قیمت خرید را با 85 نقره تعیین کنید.

If you're selling a bag and think that 85 silver is a good price for it, you can set the buyout price at 85 silver.

a) act as Principal concerning any instrument on the Company's own account by selling to or buying the instrument from the Client;

مالی و تحریم های انرژی برای بازدارندگی خرید و فروش با استفاده از DMA لازم است؛ اما ما نیز منافع واقعی است که بهترین های پیشرفته با خرید و فروش با روسیه هستند.

Financial and energy sanctions are necessary for deterrence; but we also have genuine interests that are best advanced by dealing with Russia.

• . می تواند در تصمیم گیری برای خرید یا فروش دارایی به شما كمك كند ، شما را قادر می سازد قبل از اتمام ، روند خود را وارد كنید و آنها را ترك كنید.

• … it can help you decide when to buy or sell an asset, enabling you to enter trends as they start and exit them before they finish.

لئونارد وال یک تهیه کننده محصول است که اخیراً با خرید و فروش قابل توجهی به دیگران ، در یک قرارداد نیروی دریایی پیروز شده است.

Leonard Wall is a produce supplier who recently won a Navy contract by significantly underbidding everyone else.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا