سود در فارکس

مشاوره تجارت و بازرگانی

در تجارت سعی کنید از یک مشاور استفاده کنید چون نوع نگاه مشاوران به تجارت متفاوت است.
درست است که هدف در تجارت رسیدن به پول هست ولی مسیرها متفاوت است؛ یقینا مسیر تجاری که مشاور الف می گوید با مسیر تجاری که مشاور ب می گوید، یکی نیست.

مجوز خدمات مشاوره بازرگانی

برای دریافت مجوز خدمات مشاوره بازرگانی نیاز به طی مراحل و جمع آوری یک سری مدارک می باشید که در این مقاله به بررسی این مباحث می پردازیم:

آیا برای دریافت مجوز خدمات مشاوره بازرگانی نیاز به ثبت شرکت است؟

عنوان مجوز: خدمات مشاوره امور بازرگانی

صنف: عطاران وسقط فروشان

کد آیسیک: 749826

حق عضویت سالانه: 1000000ریال

ورودیه سال اول: 5000000ریال

به استناد آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 4/11/94

پروانه کسب : مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم ( برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد .

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه های صنفی و یا دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند ( م ) ماده ( 30) قانون نظام صنفی.

فروشگاه بزرگ چند منظوره : فروشگاهی که مجموعه متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید.

فروشگاه های بزرگ زنجیره ای : فروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند.

مجتمع و کارگاه قالی بافی : مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قالی بافی.

فرانشیز: قرار دادی است که به موجب آن فرانشیز دهنده ، امتیاز بهره برداری از یک سیستم و روش خاص تجاری ، تولیدی و یا خدماتی را با نام و علامت تجارت واحدو تحت نظارت مالک نام و علامت تجاری به فرانشیز گیرنده مشاوره تجارت و بازرگانی واگذار می نماید.

ماده 2 – مراحل صدور پروانه کسب

متقاضی پروانه کسب می بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید.

2-مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا تقاضا ، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند . عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد.

3- پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است ، استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مد پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ف نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره : اعلام نظر موافق دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و نظر مخالف نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

4- متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه ، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.

5 – مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن ، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

ماده 3- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب :

الف: شرایط عمومی

1- سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه ، صلح نامه ، هبه ، قرار داد مشارکت ، مبایعه نامه و یا قرار داد های موضوع ماده ( 10 ) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالیکیت طبق عرف محل است)

تبصره – اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

2- گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره – صرفاً واحد های صنفی موضوع ماده (2) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ 23/3/63 هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند.

3- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده ( 186 ) قانون مالیات های مستقیم)

4- گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چار چوب دستورالعمل آموزش موضوع بند ن ماده (30) قانون نظام صنفی

5- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی

6- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ای یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن

تبصره : حداقل سن برای دریافت پروانه کسب ۱۸ سال می باشد.

ب: شرایط اختصاصی

1- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی درمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده( ۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

2- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی( برای صنوف مشمول تبصره ماده( ۱۳) قانون نظام صنفی

ماده(13) پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره ( بر اساس مصوبه هیئت مدیره و اساسنامه ، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکا صادر می گردد

تبصره ماده 14: افراد با بیش از ۷۰ سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معاف اند اما در صورت داشتن مباشر می بایست وی را برای آموزش معرفی کنند همچنین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس و مشابه معاف می باشند

ماده (۱۵): در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق مصارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است . چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند می توانند به مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه انحصار وراثت و رضایت محضری وراث با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام کنند پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوسط از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1- درصورت محجور بودن مالک يا ورثه پروانه کسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر شود.

تبصره 2- درصورتي که تعدادي از ورثه صغير و تعدادي کبير باشند صدور پروانه کسب بنام نماينده قانوني (قيم و يا ولي )مستلزم اخذ رضايت محضري و ثکبير و صدور پروانه کسب بنام يکي از وراث کبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث کبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود

ماده16 در صورت مفقود يا مخدوش پروانه کسب ارائه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است

ماده 18 – صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط منوط به معرفي مباشر است مرجع صدور پروانه کسب موطف است با اخذ مدارک بند (5) (6)و (2) شرايط عمومي (درصورت شمول ) ودر صورت شمول بند هاي (1) و (2) شرايط اختصاصي ماده(3) اين آيننامه براي فرد معرفي شده کارت مباشرت صادر نمايد مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود اما فرد صنفي مي تواند در هر موقع که مقتضي بداند نسبت به عزل يا تغيير مباشر خود با ارائه مدارک فوق الذکر اقدام نمايد

ترخیص کالا کارگزار
رسمی گمرک ایران

انتخاب یک همراه خوب در هر مسیری، سختی‌های راه را آسان می‌سازد. ما تلاش کرده‌ایم تا با بهره‌گیری از تجربه و تخصص یک تیم قوی در امر صادرات و واردات کالا، حمل و نقل بین‌المللی و ترخیص کالا، بهترین خدمات را ارائه دهیم. تسهیل در فرایند بازرگانی خارجی و ایجاد رضایت قلبی برای تجار بین‌المللی با ارائه خدمات باکیفیت، نبض رشد ما از گذشته تا به امروز بوده است.

Awesome Image

خدمت رسانی

اعتبار

ایمنی و امنیت

شرکت بازرگانی و ترخیص میعادپژوهان دادآفرین

شرکت بازرگانی و ترخیص میعادپژوهان دادآفرین، با شعب خود در چین ، ترکیه و اروپا در زمینه واردات و ترخیص کالا به ارائه خدمات بازرگانی به شرکت های بازرگانی صادرات کالا و واردات کالا می پردازد.
با ارائه تشریفات گمرکی به عنوان کارگزار گمرکی و حق العمل کار رسمی گمرک به ترخیص کالا از گمرک ها می پردازد.
خدمات بازرگانی از ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت ارش تا واردات کالا , خدمات کارت بازرگانی , اخذ معافیت های گمرکی , مجوز واردات کالا ، مجوز استاندارد و استرداد حقوق و عوارض گمرکی در صادرات کالا در زمره خدمات بازرگانی میعاد پژوهان می باشد.
شرکت بازرگانی و ترخیص میعادپژوهان دادآفرین علاوه بر خدمات ترخیص کالا از گمرک با ارائه خدمات ترخیص با ارز مبادله ای و حواله یوان و تخصیص ارز مبادلاتی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و خدمات حمل و ترخیص به شرکت های بازرگانی ارائه می نماید.
شرکت بازرگانی و ترخیص میعادپژوهان دادآفرین مفتخر است از طریق دفاتر خود در چین و ترکیه و اروپا به ارائه خدمات علمی در زمینه بازرگانی و واردات شامل تحقیقات بازار ، تحقیقات بازاریابی ، منبع یابی بلاخص در کشور های چین و ترکیه با انجام مکاتبات بازرگانی و انجام مذاکرات بازرگانی و عقد قرارداد های بین المللی ، دریافت نمایندگی و ارائه مشاوره بازرگانی خارجی به شرکت های بازرگانی واردات و صادرات بپردازد.

مسلم طیاری نژاد

محمد رضا فرامرزی

احسان مرادی

خدمات هلدینگ بازرگانی میعاد پژوهان

واردات کالا

صادرات

صادرات

واردات کالا

واردات کالا

واردات کالا

ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا از گمرک مسیرهای مختلف و مراحل چندگانه‌ای دارد. فرایند ترخیص کالا برای .

ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا از گمرک ترخیص کالا از گمرک مسیرهای مختلف و مراحل چندگانه‌ای دارد. فرایند ترخیص کالا برای .

مشاوران در آراد برندینگ + فیلم

شما عزیزانی که عضو مجموعه آراد برندینگ هستید بیشترین ارتباط را با مشاوران دارید؛ یعنی مشاوران از صفر تا صد تجارت را به شما آموزش می دهند و در همه مراحل کنار شما هستند و مانند یک دوست دلسوز به شما مشورت می دهند تا در تجارت تان موفق باشید.
بهترین مشاور کیست؟
قبل از پاسخ به این سوال باید این نکته را تذکر داد که بهترین، یک امر نسبی است که از نظر هر کسی متفاوت است؛ یعنی هر فرد با روحیه و خلق و خویش با یک مشاور راحت تر می تواند کار کند و از نظرش آن مشاوره بهترین است.
ویژگی های بهترین مشاور
ویژگی های بهترین مشاور عبارتند از
۱- تخصص داشته باشد.
۲- شما را به خوبی راهنمایی کند.
۳- به موقع به سوالات پاسخ دهد.
۴- در اجرائیات شما را کمک کند.

تخصص مشاور

تمامی مشاوران آراد در تجارت تخصص دارند و خودشان سابقه فعالیت در زمینه های مختلف تجاری دارند؛ این موضوع باعث شده است که تمام آموزش ها و نکاتی که مشاوران آراد به شما می آموزند، بر اساس تجربه و عملیاتی باشد نه صرفا نظریه و تئوری باشد که از طریق خواندن رشته های اقتصاد و بازرگانی در دانشگاه به دست آمده باشد.

تناسب روحی با مشاور

تعداد مشاوران تجاری مجموعه آراد برندینگ زیاد است، شما باید فردی مشاوره تجارت و بازرگانی را به عنوان مشاور انتخاب کنید که با روحیات شما سازگاری بیشتری داشته باشد چون شما باید ساعات مختلف در زمینه های تجاری با او صحبت کنید و بعضی اوقات لازم است رازهای تجاری تان را به او بگویید؛ پس باید مشاوری را انتخاب کنید که با او راحت باشید و احساس دوستی با او داشته باشید.
مشاور مانند پزشک است؛ همان طور که شما باید تمام اطلاعات را به طور صحیح در اختیار پزشک قرار دهید، تا او بتواند شما را درمان کند؛ مشاور تجاری هم نیاز به تمام اطلاعات تجاری شما دارد تا بتواند شما را به درستی راهنمایی کند.

مشاوران واسطه آشنایی با آراد

افرادی که تازه می خواهند وارد مجموعه آراد شوند ابتدا با مشاوران ارتباط برقرار می کنند؛ این ارتباط با مشاوران باعث می شود که به تجارت علاقه مند شوند، سبک و مدل کاری آراد برندینگ را بشناسند و بتوانند وارد دنیای تجارت الکترونیک شوند.
مشاوران طی پلان های تجاری که برای تازه کارها طراحی می کنند، این افراد را دعوت می کنند که با آراد برندینگ همکاری کنند تا بتوانند از پلان اجرایی که آراد برای آنها در نظر گرفته به بهترین نحو استفاده کنند.
زمانی که این پلان اجرایی برای آنها آماده شد خدماتی به آنها داده می شود که از این طریق می توانند وارد مجموعه آراد شوند و جزء همکاران مجموعه آراد شوند.

تهیه تمام مراحل این پلان اجرایی مثل ایجاد سایت و تولید محتوا به عهده واحد فنی و گروه پشتیبانی مجموعه آراد برندینگ است که بیشترین زحمت را برای فعالان این عرصه متحمل می شوند.
زمانی که پلان، اجرایی می شود پس از مدتی مشتری به سراغ تاجر تازه کار می رود؛ او می تواند با این مشتری ها ارتباط بگیرد؛ در اینجا مشاورین به کمک تاجر تازه کار می آیند تا بتواند کالایش را بفروشد و از مشاوره تجارت و بازرگانی مشتری پول دریافت کند.

آموزش های مجازی و حضوری آراد

مجموعه آراد همه روزه آموزش های مجازی دارد که به صورت زنده از سایت آراد برندینگ قابل مشاهده است و متن این آموزش ها هم بر روی سایت آراد قرار می گیرد.
مجموعه آراد کلاس های حضوری هم دارد که در روز پنج شنبه در دفتر مرکزی قم برگزار می شود.
روزهای جمعه مخصوص برگزاری همایش های مجموعه آراد است.

برخی از سوالات شما از مشاور

پرتکرارترین سوالات اعضاء مجموعه آراد از مشاوران عبارتند از
۱- چگونه باید با مشتری گفتگو کنم؟
۲- چه سوالاتی از او بپرسم و چه اطلاعاتی دریافت کنم؟
۳- چگونه و در چه ساختاری به او قیمت را اعلام کنم؟
۴- چگونه اعتماد او را نسبت به خودم جلب کنم؟
۵- چگونه با او قرارداد ببندم؟

۶- چگونه پول را دریافت کنم؟

استفاده از یک مشاور

در تجارت سعی کنید از یک مشاور استفاده کنید چون نوع نگاه مشاوران به تجارت متفاوت است.
درست است که هدف در تجارت رسیدن به پول هست ولی مسیرها متفاوت است؛ یقینا مسیر تجاری که مشاور الف می گوید با مسیر تجاری که مشاور ب می گوید، یکی نیست.

اسامی مشاوران مجموعه آراد برندینگ

خوشبختانه آراد هم مشاور مرد و هم مشاور زن دارد؛ چون سلایق افراد متفاوت است، گاهی یک نفر دوست دارد مشاورش مرد باشد و با مرد راحت تر ارتباط برقرار می کند و گاهی فرد دیگری دوست دارد مشاورش زن باشد چون با زن راحت تر ارتباط برقرار می کند.

راه ارتباط با مشاور

شما برای ارتباط با مشاوران و استفاده از راهنمایی آنها می توانید وارد سایت آراد شوید و بر روی گزینه ” تماس با ما ” کلیک کنید، مشخصات و شماره تماس تمامی مشاوران در آنجا قرار داده شده و شما می توانید هر مشاوری که خودتان علاقه دارید را انتخاب کنید و با او تماس بگیرید.
اگر در مرحله اول تماس تلفنی برای شما سخت است، می توانید از طریق تلگرام یا واتساپ سوالات خود را از مشاورین بپرسید.
ابزارهای مورد نیاز تجارت
برای تجارت به ابزارهای زیر نیاز است
۱- ابزارهای تبلیغاتی و بازاریابی.
۲- ابزارهای ارتباطی.

۳- ساختار تجاری و فروش.
۴- مدیریت ارتباط با مشتری.
شما در اولین قدم برای جذب مشتری نیاز به تبلیغات و بازاریابی دارید.
اگر مشتری شما را پیدا نکند هیچ کدام از مراحل بعدی اتفاق نمی افتد.
پس از جذب مشتری، گام دوم این است که راه های ارتباطی را در اختیار مشتری قرار دهید تا بتواند با شما ارتباط برقرار کند.
راه های ارتباطی انواع مختلفی مثل تماس تلفنی، نوشتن فرم، پیام در تلگرام و واتساپ دارد.

در گام سوم باید ساختار فروش و تجاری تان را به مشتری معرفی کنید.
ساختار فروش باید به گونه ای باشد که مشتری شما را یک شرکت معتبر بداند نه یک فرد.
اگر مشتری شما را یک شرکت معتبر بداند؛ به شما اعتماد می کند و حاضر است به شما پول دهد.
در گام آخر شما باید مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشید؛ چون ممکن است مشتری مجدد بخواهد از شما خرید کند.
مشتری دفعه اول خرید کرده و اعتمادش نسبت به شما جلب شده است و برای خرید جدید نیاز به اعتماد سازی جدید نیست فقط کافی است مدیریت ارتباط با مشتری داشته باشید.

شاخص انتخاب مشاور در مجموعه آراد

شرکت آراد از هر فردی به عنوان مشاور استفاده نمی کند؛ مسلما مشاورین آراد باید توانمندی و خصوصیاتی داشته باشند که بتوانند راهنمای خوبی برای افراد باشند؛ چون در تجارت تراکنش مبالغ زیاد است اولین خطا می تواند آخرین خطا باشد و سرمایه تاجر را از بین ببرد.
گفته شد که مشاوران تجاری آراد همه خودشان تجربه تجارت دارند لذا سابقه تجاری و میزان موفقیت مشاوران بررسی می شود.
مشاورین تجاری چه کمکی به شما می کنند؟
مشاورین تجاری در چهار زمینه به شما کمک می کنند
۱- انتخاب محصول تجاری.
۲- آموزش تامین و ارسال محصول.
۳- آموزش مذاکره و مکاتبات تجاری.
۴- برنامه کاری برای افزایش درآمد.

شرکت بازرگانی | کار و فعالیت شرکت بازرگانی چیست؟

از گذشته تا به امروز داد مشاوره تجارت و بازرگانی و ستد دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. شرکت های بازرگانی نیز بر اساس قوانین کشورها تفاوت‌هایی دارند، اما همه آن‌ها در کلیت و اهداف به یک شکل عمل می‌کنند. هر چه شرکت‌های بازرگانی کلان‌تر و گسترده‌تر باشند، طبعا افراد بیشتری از آن کسب و کار سود خواهند برد. اما چگونه یک تجارت می‌تواند دارای سودهای کلان شود؟ آیا تنها سرمایه لازمه شروع یک کار تجاری است؟ در ادامه با ما همراه باشید تا با تعریف شرکت‌های بازرگانی، نوع فعالیت و نحوه احداث آن‌ها آشنا شوید.

برای دریافت مشاوره کسب و کار در زمینه انواع شرکت ها می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

تعریف شرکت های بازرگانی

شرکت های بازرگانی یا شرکت‌های تجاری درواقع واحدهایی هستند که در حوزه خرید و فروش کالا یا خدمات به منظور کسب سود و درآمد فعالیت می‌کنند. شرکت های بازرگانی می‌توانند در قالب یکی از انواع شرکت‌ها در قانون تجارت فعالیت خود را شروع کنند. برای اطلاع از سایر انواع شرکت ها کلیک کنید.

شرکت های بازرگانی بر اساس حیطه فعالیت

حیطه فعالیت شرکت های بازرگانی از یک منطقه تا سایر کشورها قابل گسترش هست. برای مثال شرکت های بازرگانی بین المللی تجارت خود را میان چند کشور انجام می‌دهند. صاحبان شرکت‌های بین المللی ممکن است حتی از چند ملیت مختلف تشکیل شوند. فعالیت این شرکت‌ها شامل خدمات، کالا، پشتیبانی و سایر حوزه‌های صنعتی را شامل می‌شود.

لازمه تجارت میان کشورها ثبت شرکت‌های بازرگانی صادرات و واردات هست. این شرکت‌ها علاوه بر رعایت قوانین کشور مبدا و مقصد لازم مشاوره تجارت و بازرگانی به رعایت قوانین تجارت بین الملل هستند. در صورت بروز مشکل در این تجارت‌ها سازمان‌های تجارت جهانی حکم خواهد داد.

شرکت‌های بازرگانی بر اساس نوع فعالیت

بر اساس نوع فعالیتی که شرکت‌های بازرگانی می‌کنند به دو نوع خدماتی و تجاری تقسیم می‌شوند. شرکت‌های تجاری با خرید و فروش کالا شناخته می‌شوند. از دیگر ویژگی‌های این شرکت‌ها عبارت است از:

 • از خریداران بابت فروش کالا درآمد کسب می‌کنند
 • سرمایه‌های خود را با نگهداری کالا در انبار یا پخش در بازار مدیریت می‌کنند
 • به تجارت طیف وسیعی از کالاها می‌پردازند
 • سود این شرکت‌ها از خرید و فروش است

اما شرکت‌های خدماتی بر خلاف شرکت‌های تجاری هیچ نوع کالایی برای فروش ندارند. بلکه با استفاده از ابزارها، منابع و پشتیبانی به مراجعین، درآمد کسب می‌کنند.

همچنین کسانی که مشغول به فعالیت در حوزه بازرگانی هستند، به دو صورت خرده فروش و عمده فروش تجارت می‌کنند. برخی از تجار به صورت توام سیاست عمده فروشی و خرده فروشی را در پیش می‌گیرند.

نحوه کار شرکت‌های بازرگانی

معمولا شرکت های بازرگانی که امروزه به ثبت رسیده‌اند، کار خود را قبل از آن که به صورت رسمی در دفاتر ثبت کنند شروع کرده‌اند. با توجه به نوع و حرفه فعالیت، کار بازرگانی اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. اما به طور کلی شرکت‌های بازرگانی با اطلاع و شناخت بازار (میزان تقاضا، توان خریدار، نوع تقاضا و…) سرمایه خود را به گردش در آورده و از سودی که به دست می‌آورند به گسترش کسب و کار خود می‌پردازند.

پیش تر تجار با مسافرت به نقاط مختلف دنیا تجارت می‌کردند. اما امروزه با استفاده از راه‌های مختلف ارتباطی شرکت‌ها قادرند حتی خدمات خود را به مشتریانشان در سایر کشورها عرضه کنند. برای مثال کشور هند یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خدمات در حوزه آی تی می‌باشد. شما هم می‌توانید با کسب اطلاعات بیشتر در زمینه تکنولوژی‌های مدرن و یا راه‌های ارتباطی سودهای بزرگ‌تری به دست بیاورید. استفاده از تجارب و مشورت با افراد آگاه در این زمینه به شما ایده‌های باور نکردنی می‌دهد.

ثبت شرکت بازرگانی

برای شروع به کار و ثبت شرکت بازرگانی باید پیش از هر چیز مشخص کنید که چه نوع شرکتی می‌خواهید به ثبت برسانید. بعد از آن که نوع شرکت و اعضای شرکت را مشخص کردید، باید از طریق سامانه ثبت شرکت ها به صورت اینترنتی اقدام کنید. در این میان شرکت‌های مختلفی هستند که می‌توانند مراحل ثبت را برای شما آسان کرده و بدون هیچ سختی کار خود را جلو ببرید.

مرکز خدمات مشاوره کسب و کار کاردوک علاوه بر ارائه خدمات ثبت شرکت‌ها شما را در مراحل مختلف کسب و کارتان راهنمایی می‌کنند. برای مثال می‌توانید با دریافت مشاوره از کارشناسان کاردوک از درستی انتخاب‌تان در پلن کاری، نوع قرارداد با شریکان، نوع شرکت، نوع فعالیت و… اطمنیان حاصل نمایید. برای اطلاع از نحوه ثبت شرکت کلیک کنید.

برای دریافت مشاوره در زمینه انواع شرکت ها می‌توانید با مشاوران مرکز مشاوره کاردوک از طریق شماره 02166418908 تماس بگیرید.

صادرات، تجارت و بازرگانی (Export, Trade & Commerce)

صادرات، تجارت و بازرگانی (Export, Trade & Commerce)

صادرات، تجارت و بازرگانی (Export, Trade & Commerce) گرچه به خودی خود فرایندی پیچیده است، اما می‌توان با کمک گرفتن از یک فرد باتجربه، به مرور فعالیت خود را آغاز کرد. استفاده از خدمات مشاوره تخصصی در این حوزه، پیشنهادی است که تا حد زیادی می‌تواند به افراد در این راه کمک کند.

صادرات، تجارت و بازرگانی

بسیاری از صاحبان شرکت‌ها، تجار و بازرگانان سعی در استفاده از روش‌هایی همچون صادرات و واردات کالاها برای توسعه دامنه کاری خود دارند. صادرات و واردات یکی از امور بسیار مهم تجاری است که باعث می‌شود، تاثیر مثبت و یا منفی در بازار سرمایه ایجاد شود.

احتمالا برای شما هم سوالاتی در مورد مفاهیم صادرات و واردات، مشاوره صادرات و واردات، اهمیت استفاده از مشاوره در این زمینه، وظایف اصلی مشاور صادرات و واردات و مسائلی از این قبیل بوجود آمده است. با مطالعه این مطلب، پاسخ تمام سوالات خود را دریافت کنید.

مشاوره صادرات و بازرگانی چیست؟

امروزه موضوع صادرات و واردات در هر کشوری بسیار پررنگ شده و در واقع قلب تپنده اقتصاد هر کشور، صادرات آن کشور است.

بسیاری از صاحبان شرکت‌های تجاری قصد دارند تا با شیوه های نوین و علمی صادرات و واردات کالاها آشنا شوند. امر صادرات و واردات، یک موضوع بسیار پیچیده‌ای است و هر فردی نمی‌تواند به تنهایی از عهده آن بر بیاید.

نحوه صادرات کالاها و فروش آن‌ها به دیگر کشورها، شیوه‌های معامله با دولت‌های دیگر و وارد کردن کالاهای خارجی از امور سخت و طاقت فرسایی است که نیاز مبرم به استفاده از مشاوره صادرات و واردات کالاها در آن به راحتی احساس می‌شود.

مشاوره صادرات و بازرگانی، ارائه راهکارهایی است که به تاجران و بازرگانان کمک می‌کند تا در فعالیت‌های تجاری همچون انتقال ارز، ترخیص کالاها، صادرات و واردات اینترنتی، امور گمرکی، بازاریابی بین‌الملل و موراد دیگر به خوبی عمل کنند.

بهتر است بدانید افرادی که قصد فعالیت در زمینه صادرات و واردات دارند، باید قبل از انجام هر کاری برای دریافت کارت بازرگانی و مجوزهای اداره گمرک اقدام کنند.

اهمیت بازرگانی و صادرات کالاها

صادرات و واردات یکی از ارکان اصلی برای تقویت اقتصاد یک کشور است. هر یک از دولت‌ها با استفاده از واردات و صادرات به ورود و خروج برخی از محصولات و کالاها از مرز کشور می‌پردازند. در واقع در امر واردات، برخی از کالاهای مورد نیاز به کشور وارد شده و با صادرات، کالاهای تولیدی جهت عرضه و فروش به دیگر کشورها از مرز خارج می‌شود.

اخیرا بسیاری از شرکت‌های تولیدی با داشتن مجوزهای قانونی اداره گمرک، با واردات و صادرات برخی از کالاها تاثیر چشمگیری در اقتصاد کشور گذاشته‌اند. در حالت کلی صادرات و واردات کالاها در صورتی که به روش‌های صحیح و علمی انجام شود، مزایای دیگری نیز دارد. از جمله:

 • افزایش رقابت بین شرکت‌های داخلی
 • گسترش دامنه کاری شرکت‌های صادرکننده و واردکننده
 • افزایش میزان تقاضای بازار
 • استفاده از تکنولوژی‌های نوین تجاری
 • ایجاد نوآوری در زمینه تولید کالاهای داخلی
 • کاهش نرخ تورم و تعادل اقتصاد کشور
 • تثبیت نوسانات بازار هدف
 • رشد نرخ سود شرکت‌های تجاری
 • گسترش روابط کاری و انعقاد قردادهای تجاری بین کشورها

اهمیت استفاده از خدمات مشاوره صادرات و بازرگانی

در دهکده جهانی امروز با تولید بسیاری از کالاهای با کیفیت در سراسر دنیا و ورود بسیاری از شرکت‌های تجاری به عرصه رقابت، استفاده از روش‌های قدیمی در امر صادرات و واردات کالاها پاسخگو نمی باشد.

چراکه این موضوع ممکن است منجر به درک اشتباه از بازارهای صادراتی و وارداتی شود. استفاده از خدمات مشاوره صادرات و مشاوره واردات فواید زیادی را برای صاحبان شرکت‌ها، تجار و بازرگانان به همراه داشته که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 • امکان افزایش سودآوری شرکت و میزان نقدینگی
 • ارائه راهکارهای نوین و علمی با هدف صادرات کالاهای داخلی به کشورهای خارجی
 • ارائه فن و فنون‌های معاملاتی و ایجاد پل ارتباطی برای واردات کالاهای خارجی به کشور
 • تاثیر چشمگیر بر روی اقتصاد داخلی و خارجی
 • امکان استفاده از تجارت‌های بین‌المللی
 • رونق دهی باراز داخلی و افزایش میزان تقاضا
 • تاثیر مثبت بر روی برند شرکت‌ها
 • سهیم شدن در فرآیندهای اقتصاد جهانی

مشاور صادرات و بازرگانی چه وظایفی دارد؟

مشاور صادرات و واردات، یک کارشناس خبره در زمینه امور تجاری است که با تسلط بر مفاهیم و استراتژی‌های نوین صادرات و واردات کالاها قادر است توان شما را برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی چندین برابر کند. از وظایف اصلی مشاور در امر مشاوره صادرات کالاها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • رصد نمودن بازارهای داخلی و خارجی
 • برآورد افزایش و یا کاهش نرخ رشد سهام شرکت‌ها
 • مشاوره صادرات در زمینه سرمایه گذاری و افزایش نرخ سود شرکت
 • شناسایی کشورهای مصرف کننده برای صادرات کالاها
 • ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه صادرات اینترنتی
 • برنامه ریزی‌های دقیق و جامع با هدف کنترل بودجه شرکت
 • تعقیب برنامه‌های کاری و تجاری شرکت‌های رقیب
 • مشاوره تجارت و بازرگانی
 • بکارگیری استراتژی‌های بازاریابی داخلی و بین‌المللی
 • ایجاد روابط قوی بین شرکت‌های تجاری داخلی و خارجی

از مهم‌ترین وظایف مشاور در امر مشاوره واردات کالاها نیز می‌توان موارد ذیل را نام برد:

 • شناسایی دقیق کالاهای وارداتی
 • مشاوره واردات در زمینه سرمایه گذاری و کنترل بودجه
 • شناسایی کشورهای تولیدکننده برای واردات کالاها
 • ارائه مشاوره‌های تخصصی در زمینه واردات اینترنتی
 • ترخیص کالاها
 • تعقیب برنامه‌های کاری و تجاری شرکت‌های رقیب
 • ثبت سفارش
 • بکارگیری استراتژی‌های بازاریابی با هدف تزریق سود به شرکت
 • تحلیل بازار شرکت‌های واردکننده
 • ایجاد روابط قوی بین شرکت‌های تجاری داخلی و خارجی.

موانع صادرات و تجارت

موانع صادرات به چهار دسته بزرگ تقسیم می‌شوند: انگیزشی، اطلاعاتی، عملیاتی / مبتنی بر منابع و دانش. اما در مقابل موانع تجاری عبارتند از قوانین و مقررات، سیاست‌ها یا رویه‌های دولت که محصولات داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کند.

در حالی که شیوه‌های محدود کننده تجارت در برخی مواقع تأثیر مشابهی دارند، اما معمولاً به عنوان موانع تجاری در نظر گرفته نمی‌شوند.

متداول‌ترین موانع تجارت خارجی اقدامات و سیاست‌های تحمیل شده توسط دولت است که مبادلات بین‌المللی کالا و خدمات را محدود کرده، یا از آن جلوگیری و ممانعت می‌کند.

موانع استراتژیک

موافقت نامه‌های بین‌المللی تجارت و انتقال انواع خاصی از کالاها و اطلاعات را محدود می‌کند، به عنوان مثال کالاهای مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی، ارتباطات از راه دور پیشرفته، اسلحه و ابزارهای‌شکنجه و همچنین برخی از آثار هنری و باستانی. برای‌مثال:

 • گروه تأمین کنندگان هسته ای (NSG) تجارت سلاح هسته ای و کالاهای مرتبط را محدود می‌کند (۴۵ کشور عضو دارد).
 • گروه استرالیا تجارت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی و کالاهای همراه را محدود می‌کند (۳۹ کشور).
 • رژیم کنترل فناوری موشکی تجارت تحویل سلاح‌های کشتار جمعی را محدود می‌کند. (۳۵ کشور).
 • توافق‌نامه واسنار تجارت تسلیحات متعارف و تحولات فناوری را محدود می‌کند. (۴۰ کشور).

تعرفه‌های صادرات و تجارت

تعرفه، مالیاتی است که برای کالای خاص یا مجموعه کالاهای صادر شده یا وارد شده به یک کشور ایجاد می‌شود و مانعی اقتصادی در تجارت ایجاد می‌کند. زمانی که تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی مشکل داشته باشند ممکن است از تعرفه استفاده شود.

برخی از صنایع از حفاظتی برخوردار می‌شوند که تأثیر مشابهی با یارانه‌ها دارد. تعرفه‌ها انگیزه‌های صنعت را برای تولید سریعتر، ارزان‌تر و با کارایی بیشتر کاهش می‌دهند و باعث کاهش رقابت صنایع می‌شوند.

دلیل سوم استفاده از تعرفه جلوگیری از دامپینگ است. دامپینگ روشی است که یک تولیدکننده، کالای خود را با ضرر صادر می‌کند تا رقبای نوپا یا با توان مالی ضعیف تر را ورشکسته کند، و برای خود یک بازار انحصاری ایجاد کند.

حالت دیگر دامپینگ زمانی است که صادرکننده قیمت کالای خود را در بازار صادرات نسبت به بازار داخلی کمتر قرار می‌دهد. هدف و نتیجه مورد انتظار از تعرفه‌ها تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی مشاوره تجارت و بازرگانی به جای کالاهای معادل خارجی است.

تعرفه‌ها می‌تواند بین کشورها تنش ایجاد کند. به عنوان مثال می‌توان به تعرفه فولاد ایالات متحده در سال ۲۰۰۲ اشاره کرد، و زمانی که چین تعرفه ۱۴ درصدی را برای قطعات خودرو وارداتی وضع کرد.

چنین تعرفه‌هایی معمولاً منجر به شکایت در سازمان تجارت جهانی (WTO) می‌شود که مقرراتی را تنظیم می‌کند و تلاش می‌کند تعارضات تجاری را حل کند. در صورت عدم رضایت، کشور صادر کننده می‌تواند تعرفه ای را برای واردات از کشور دیگر تعیین کند.

رویه‌های گمرکی و ترخیص کالا

فرایندهای گمرکی و ترخیص کالا یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که یک بازرگان باید در صادرات یا واردات کالا انجام دهد. ترخیص کالا فرایندی است که طی آن ورود یا خرج یک کالا به یک مقصد خاص قانونی خواهد شد. در غیراینصورت آن کالا قاچاق محسوب میشود.

بنابراین اطلاع از رویه‌‌ها و فرایندهای انجام کار در این نهاد، برای صادرکنندگان بسیار حیاتی خواهد بود. به محض ورود کالا به گمرک تا لحظه خروج کالا از آن، فرایندهای مختلفی رخ میدهد. ممکن است فرایند ترخیص برخی از کالاها دارای رویه‌های متفاوتی بوده یا آنکه به مجوزهای بیشتری نیاز داشته باشند.

گاه محموله‌های برخی از بازرگانان تازه کار به علت عدم آشنایی با فرایندها، برای مدت‌ها در انبارهای گمرک خاک خواهند خورد یا فاسد می‌شوند.

منظور از ترخیص کالا از گمرک چیست؟

به کلیه اقداماتی گفته می‌شود که براساس آن یک کالا مجوز صدور یا ورود به یک کشور را دریافت می‌کند. اصلی‌ترین محل برای ترخیص کالا، گمرک بوده که کالاها بعد از ورود به آن و طی کردن برخی مراحل، مجوز لازم برای ورود یا خروج از یک کشور را دریافت می‌کنند.

گاهی اوقات صادرکننده یا واردکننده خود این کار را انجام میدهد. اما در بسیاری اوقات یک نفر به نمایندگی از آنها قبول مسئولیت کرده و در مقابل دستمزد دریافت می‌کند. به چنین فردی اصطلاحا ترخیص‌کار گویند.

با این حال، برای انجام این کار باید یک سری شرایط را دارا بود. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به داشتن کارت بازرگانی اشاره کرد. نحوه ترخیص کالا از گمرک و دریافت مجوز در این خصوص یکی دیگر از الزامات قانونی برای انجام این کار است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا